Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове

 


                                    УТВЪРЖДАВАМ:
                                    АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –
                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА   
                                    РАЙОНЕН СЪД – град ПИРДОП:
                                                                                  

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПУБЛИКУВАНЕТО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ НА ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦАТА НА РАЙОНЕН СЪД ГР.ПИРДОП

 

 

1.Актовете да се публикуват незабавно след постановяването им при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

2.Да се публикуват незабавно диспозитива на присъдата след обявяването й, а мотивите към нея-след изготвянето им.

3.Да се публикуват всички съдебни актове на правораздаване и онези, които слагат край или прекратяват по-нататъшното развитие на производството.

4.Да не се публикуват съдебни актове, постановени по охранителни, частни граждански и частни наказателни производства, с изключение на тези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството /например определение по чл.243 и чл.244 от НПК – се публикуват/.

5.При публикуването на съдебните актове да се обезличават имена, ЕГН и адреси на физическите лица, участници в процеса.

6.Да се публикуват без мотиви съдебните актове, попадащи в хипотезата на чл.64, ал.2 от ЗСВ, като в публикувания диспозитив се обезличават ЕГН на физическите лица, техните имена и адреси.

7.При нужда от конкретна преценка относно публикуването на съдебен акт/актове/, съдията-докладчик или Административния ръководител да дава становище относно необходимостта от публикуването на съдебен акт.

8.При липса на достатъчно дисково пространство Административния ръководител да взема решение относно снемането на данните от Интернет-страницата.

9.На Интернет-страницата на Районен съд гр.Пирдоп да се публикуват и се съхраняват постановените от текущата година актове, както и тези от предходната година.  


Посещения:791259