Вътрешни правила съдебни заседатели

                       

                                     РАЙОНЕН СЪД – ПИРДОП

            2070 гр.Пирдоп, бул. „Цар Освободител” № 47

 
 
 
    УТВЪРДИЛ:
    ПРЕДСЕДАТЕЛ ..………………
                    СИМЕОН ГЮРОВ
 
 
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА
НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ
РАЙОНЕН СЪД -ПИРДОП
 
 
І. ЦЕЛ
 

Чл.1./1/. Настоящите правила имат за цел да конкретизират правата и задълженията на съдебните заседатели към Районен съд гр.Пирдоп.

                 
ІІ.СЪСТАВ
 

         Чл.2./1/. В състава на съдебните заседатели към Районен съд гр.Пирдоп се включват всички лица, които са избрани по предвидения в закона реди одобрени от Общото събрание на Софийски окръжен съд.

         Чл.3 /1/. С цел по-добрата организация на работата на съдебните заседатели, същите избират съвет на съдебните заседатели, който се състои от трима до петима членове. Мандатът на съвета на съдебните заседатели е пет години.

 
 
 

ІІІ. ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

 

         Чл.4.1/ Съветът на съдебните заседатели осъществява връзка с административния секретар на съда по организацията на работата на съдебните заседатели за по-добро взаимодействие между съдиите и съдебните заседатели.

                 /2/. Съдебните заседатели поставят въпросите по ал.1 на административния секретар, пряко или чрез съвета на съдебните заседатели.

                /3/. Членовете на съвета на съдебните заседатели имат равни права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им.

                /4/. Съдебните заседатели са длъжни да изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на закона.

Чл.5./1/. Членовете на съвета на съдебните заседатели избират председател, който има следните правомощия:

         1.свиква на заседания Съвета на съдебните заседатели.

         1.1. заседания на съвета на съдебните заседатели се свикват най-малко седем дни преди заседанието.

         1.2. уведомяването на членовете на съвета на съдебните заседатели може да бъде писмено или устно.Поканите трябва да съдържат:мястото, датата, часа и дневния ред на заседанието.Заедно с поканите се изпращат и копия от материалите свързани с въпросите от дневния ред на заседанието.

         1.3. съветът на съдебните заседатели може да заседава и без да бъде спазен посочения по-горе ред, ако всички негови членове са съгласни за това.

         1.4. заседанието е редовно, ако за него са надлежно уведомени всички негови членове и присъстват поне двама от тях.

         1.5. при липса на кворум се насрочва ново заседание с срок до една седмица на същото място и при същия дневен ред.Ако и за това заседание липсва кворум, същото се отлага с 1/един/ час и се провежда.

         1.6. всеки член на съвета на съдебните заседатели може да бъде представляван в заседанието от друг член от съвета на съдебните заседатели. Упълномощаването трябва да бъде писмено, като пълномощното се прилага към протокола. В протокола изрично се отбелязва кой член кого представлява.

         1.7. съветът на съдебните заседатели взема своите решения с мнозинство от 2/3 /две трети/.

         1.8. съветът на съдебните заседатели може да взема своите решения и неприсъствено, ако всичките му членове са заявили съгласието си за това. Решението се счита за взето, след като протокола се подпише от толкова членове, колкото е достатъчно за вземането на решението.

        

ІV.   ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

 

         Чл.6./1/. Съдебните заседатели получават възнаграждение от бюджета на съдебната власт, съгласно чл. 73 от Закона за съдебната власт.

                /2/. Възнаграждението на съдебните заседатели се определя за всеки заседателен ден.

                /3/. Размерът на възнаграждението на съдебните заседатели се равнява на 1/22 на ден от 50% на основната заплата на районен съдия, респ. окръжен съдия.

  
 

V. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

 

Чл.7. Съдебните заседатели влизат в съдебно заседание в представително облекло.

-         съдебния заседател е на разположение винаги на състава на Пирдопския районен съд, към който е определен.

-         съдебния заседател при изпълнение на служебните си задължения се ръководи единствено от вътрешното си убеждение и закона като не се поддава на натиск, заплахи, стимули, преки или косвени влияния от представители на която и да е друга власт – публична или частна, вътрешна или външна за съдебната система.

-         съдебния заседател трябва да бъде честен, коректен и учтив, да се отнася с уважение към хората като съблюдава техните права и свобода

-         председателят на съда може с разпореждане да наложи глоба от 50 до 500 лева на съдебен заседател за неизпълнение на задълженията му, след като му предостави възможност да даде обяснения /чл.74(1) от Закона за съдебната власт/.

-         за участието си в съдебни заседания съдебните заседатели получават възнаграждение от бюджета на съдебната власт, определено със Заповед на Административния ръководител – Председател на Районен съд ПИРДОП.

        
 

VІ. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ

 

         Чл. 8. Съдебния заседател е длъжен да се запознае с материалите по делото по което ще вземе участие.

         Чл. 9. Всички въпроси, които иска да постави съдебния заседател на участниците в наказателното дело, предварително се съгласуват с председателя на състава.

         Чл. 10. Съдебния заседател е длъжен да се яви 30/тридесет/ минути преди началото на съдебното заседание при председателя на състава, с оглед уточняване на всички предварителни въпроси, които имат.

         Чл. 11. Съдебния заседател е длъжен да се яви на съдебното заседание в състояние, което му позволява да изпълнява функциите си.

         Чл. 12. Съдебни заседатели, които преди съдебното заседание са употребили алкохол или упойващи вещества не се допускат до участие в съдебното заседание.

 
 
VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 

          Чл. 13. За неуредени въпроси се прилага действуващото законодателство на Република България.     

          Чл. 14. Настоящите вътрешни правила се приеха на общото събрание на съдебните заседатели при Районен съд гр.Пирдоп проведено на 29.01.2015г. в град Пирдоп.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посещения:784980