Съдебен секретар

И З В Л Е Ч Е Н И Е  ОТ  ПРОТОКОЛ

 

за проведен втори етап на конкурса за длъжността

“съдебен секретар”  в Районен съд-Пирдоп,

проведен на 05.12.2018 г.

 

…………………………………………

 

Съобразно списъка на допуснатите кандидати, допускането им в залата ще бъде по реда на постъпване на заявленията за участие в конкурса.

 

В 13.00 часа пред залата се явяват кандидатите от № 1 до № 4 вкл., а именно: НАТАЛИЯ СТОЯНОВА НИКОЛОВА, ПЕТЯ ТОДОРОВА АЛЕКСАНДРОВА, ЕМИЛИЯ АНТОНИЕВА БОЖКОВА и ПЕТЯ МИЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА.

Кандидатът под № 5 ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА МИНЧЕВА не се явява.

 

Комисията пристъпи към събеседване и практически изпит с явилите се кандидати.

………………………………………..

………………………………………..

 

След приключване на втори етап от конкурса в 14.40 часа, Комисията пристъпи към класиране на явилите се участници.

 

Воден от представянето на кандидатите при събеседването и практическият изпит и извършеното оценяване, Комисията прави следното класиране:

 

1.      Петя Тодорова Александрова  - 14 /четиринадесет/ точки

2.   Емилия Антониева Божкова - 10 /десет/ точки

3.   Наталия Стоянова Николова - 9 /девет/ точки

3.   Петя Милчева Георгиева -  9 /девет/ точки

 

 

Конкурсната комисия представя на Административния ръководител - председател на Районен съд - Пирдоп протокола от проведения конкурс и документите на класираните кандидати и предлага на същия да назначи на длъжността “съдебен секретар” в Районен съд - Пирдоп класирания на ПЪРВО МЯСТО кандидат: 

 

1. ПЕТЯ ТОДОРОВА АЛЕКСАНДРОВА  - 14 /четиринадесет/ точки

 

 

 

 

                                                                        КОМИСИЯ:

                                                                                                1.  /п/

                    2. /п/

                    3. /п/

 


Посещения:791261