Съдебени служители

 

РАЙОНЕН СЪД - ПИРДОП

Обявява конкурс

 

на основание заповед № 167/09.10.2018 г.  на административния ръководител-председател на Районен съд-Пирдоп се обявява конкурс за заемане на следните длъжности:

 

„съдебен деловодител“ – 2 щатни бройки;

                                                                            „съдебен секретар“ – 1 щатна бройка

 

I.Описание на длъжностите:

 

1.Съдебен деловодител:

Образува и придвижва първоинстанционните граждански, наказателни и административни дела - прилага новопостъпили документи, подрежда и номерира документите към делата, подготвя делата за доклад, изпълнява указания на съдията-докладчик по делото, изготвя списъци на призовани за първо съдебно заседание лица, изготвя и изпраща уведомления за решения,   присъди и определения по делата, изготвя преписи от документи, решения, присъди и определения, вписва данни по делата, ръчно и на компютър.

2.Съдебен секретар:

Изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания; изготвя и прилага към делата протоколи от съдебни заседания; подготвя формуляри, графици, призовки и други документи, по разпореждане на съдията от съдебно заседание; проверява редовността на връчените призовки преди съдебното заседание; прилага към делата, документите, постъпили в съдебно заседание; номерира представените по делата документи от съдебно заседание.

II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

Минимални изисквания:

-         Завършено средно образование

Кандидатът да е лице, което:

- е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;

- е навършило пълнолетие;

- не е поставено под запрещение;

- не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

- не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

- отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на изпълняваната длъжност.

 

Специфични изисквания:

Да притежава необходимите нравствени и професионални качества – лоялност, етично поведение, компетентност и отговорност, способност за работа в екип, комуникативни умения, самодисциплина.

Владеене на компютърен машинопис и отлични умения за текстообработка с програмен продукт Microsoft Word и Еxcel.

Познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация.

Познания по нормативната уредба на организацията на работата и работата на съдебната администрация – Правилник за администрацията в съдилищата и Етичен кодекс на съдебните служители.

           

 

            III.Необходими документи, които следва да бъдат представени от

кандидатите:

1.      Писмено заявление за участие в конкурса;

2.      Подробна професионална автобиография, подписана от кандидата;

3.      Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен,

копие от документи за допълнителна квалификация;

 4.  Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;

 5.  Свидетелство за съдимост - оригинал;

 6.  Медицинско свидетелство - оригинал;

7.  Декларация от кандидата по чл.340а, ал.1 от Закона за съдебната власт

8.      Пълномощно за подаване на документите (когато не се подават лично от

кандидата).

Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени.

 

IV. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на два етапа.

- първи етапподбор по документи – разглеждане на постъпилите заявления и допускане до втори етап на конкурса;

- втори етап – събеседване с допуснатите кандидати и практически изпит за проверка на познанията по стилистика, правопис, граматика и пунктуация, проверка познанията и уменията за текстообработка с Word, Еxcel.

 

            V. Минимален размер на основната заплата – 621.00 лева

VI. Място за подаване на документите:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в сградата на Районен съд гр.Пирдоп, етаж 3 при Административния секретар.

VII.Срок за подаване на документите: от 12.10.2018г. до 12.11.2018г. включително всеки работен ден от 9,00 часа до 17,00 часа.

 

Длъжностните характеристики за конкурсните длъжности са на разположение на кандидатите при Административния секретар на съда.

 

 

 

 


Посещения:791230