Съдебен деловодител

И З В Л Е Ч Е Н И Е  ОТ  ПРОТОКОЛ

 

за проведен втори етап на конкурса за длъжността

“съдебен деловодител”  - 2 /две/ щатни бройки в Районен съд-Пирдоп,

проведен на 04.12.2018 г.

 

…………………………………………

 

Съобразно списъка на допуснатите кандидати, допускането им в залата ще бъде по реда на постъпване на заявленията за участие в конкурса.

 

В 10.00 часа пред залата се явяват кандидатите от № 1 до № 6 вкл., а именно: СВЕТЛА ПЕТКОВА ДАНЧЕВА, НАТАЛИЯ СТОЯНОВА НИКОЛОВА, НЕНКА НИКОЛАЕВА ТОДОРЕОВА, АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА СТАМЕНОВА, ЕМИЛИЯ АНТОНИЕВА БОЖКОВА и ПЕТЯ МИЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА.

Кандидата под № 7 ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА МИНЧЕВА не се явява.

 

Комисията пристъпи към събеседване и практически изпит с явилите се кандидати.

………………………………………..

………………………………………..

 

След приключване на втори етап от конкурса в 12.10 часа, Комисията пристъпи към класиране на явилите се участници.

 

Воден от представянето на кандидатите при събеседването и практическият изпит и извършеното оценяване, Комисията прави следното класиране:

 

1. Анелия Георгиева Стаменова  - 14 /четиринадесет/ точки

2. Ненка Николаева Тодореова – 13 /тринадесет/ точки

3. Наталия Стоянова Николова – 11 /единадесет/ точки                 

3. Емилия Антониева Божкова – 11 /единадесет/ точки

4. Петя Милчева Георгиева – 9 /девет/ точки

5. Светла Петкова Данчева – 8 /осем / точки

 

Конкурсната комисия представя на Административния ръководител - председател на Районен съд - Пирдоп протокола от проведения конкурс и документите на класираните кандидати и ПРЕДЛАГА  на същия да назначи на длъжността “съдебен деловодител” - 2 /две/ щатни бройки в Районен съд - Пирдоп класираните на ПЪРВИТЕ ДВЕ МЕСТА кандидати: 

 

1. АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА СТАМЕНОВА  - 14 /четиринадесет/ точки

2. НЕНКА НИКОЛАЕВА ТОДОРЕОВА – 13 /тринадесет/ точки

 

                                                                        КОМИСИЯ:

                                                                                                1.  /п/

                    2. /п/

                    3. /п/


Посещения:791239