Равноправен достъп

З А П О В Е Д 

 

77

 

гр.Пирдоп, 07.06.2019 г.

 

На основание чл.80, ал.1, т.1 от ЗСВ

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

Съобразявайки изискването, че хората с увреждания имат право на равен достъп до сградата на Районен съд-Пирдоп, с оглед гарантиране пълноценното и равноправно упражняване на правата и свободите на хората с увреждания, при посещение в сградата на Районен съд-Пирдоп от хора с увреждания, следва да се използва наличната подвижна рампа за инвалидни колички. При провеждането на съдебни заседания на дела, по които страни са хора с увреждания, същите заседания да се насрочват за провеждането им в залата на първият етаж, а цялостното документално обслужване на хора с увреждания, да се осъществява от бюро „Съдимост“ и съдебно деловодство на РС-Пирдоп в стаята на системния администратор на първия етаж на сградата на РС-Пирдоп.

 

Да се постави международния символ за достъпност (ISO 7001) на видно място на входа на сградата на Районен съд-Пирдоп, както и да се обяви изградената достъпна среда, чрез публикуването на настоящата заповед на електронната страница на РС-Пирдоп.

 

Препис от настоящата заповед да се връчи на Адм.секретар за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – ПРЕДСЕДАТЕЛ :/п/                                                          

                                                                                             /Симеон Гюров/

 

 

 

 

И/Н:Адм.секретар П.Филчева


Посещения:791232