Публични продажби

 

ИЗП. Д. № 20171860400030

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

      Обявявам по изпълнително дело  № 20171860400030,  публична продажба на недвижимо имущество собственост на: 4/6 ид. част на Велин Николов Анчев; 1/6 ид.част на Танка Добрева Анчева и 1/6 ид. част на Добринка Димитрова Анчева, а именно:

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

СЪДЕБНО‑ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

Районен съд ПИРДОП

Изх. № 2433 / 24.07.2017

ПИРДОП, 24.07.2017

      НЕДВИЖИМ ИМОТ с планоснимачен номер 225, находящ се в с.Антон, Софийска област, с площ 510 кв.м. по документ за собственост, а именно нот.акт за покупко‑продажба №93, том I, рег.№891, дело №74/2009г. на нотариус Евгения Павлова и с площ от 590 кв.м. според техническа експертиза по делото, за който имот по действащия регулационен план на с.Антон, одобрен със заповед №2356/1966г. е отреден парцел II, с площ от 590 кв.м., в кв. 44, при съседи на имота: от изток‑УПИ‑III‑218; от запад‑УПИ‑XII‑225; от север‑улица и от юг‑УПИ‑IV‑219‑220,  при квоти на съделителите, както следва: 4/6 ид.ч. за Велин Николов Анчев, 1/6 ид.ч. за Танка Добрева Анчева и 1/6 ид.ч. за Добринка Димитрова Анчева.

       Пазарната оценка на имота е в размер на 6 200.00 лв. /шест хиляди и двеста лева/.    Началната цена на имота е 4 650.00 лв./четири хиляди шестстотин и петдесет лева/.

 

      Публичната продажба ще се проведе от  04.08.2017г.  до 17.00часа на 04.09.2017г. в Районен съд Пирдоп, с адрес: гр. Пирдоп 2070, ул. „Цар Освободител” № 47.

      Отваряне на наддавателните предложения и обявяване на купувач ще се състои на  05.09.2017г. от 10:00часа в канцеларията на Държавен  съдебен изпълнител при Районен съд - Пирдоп.

     Съгласно чл. 488, ал.2 ГПК ‑ книжата за проданта се държат в канцеларията на  Районен съд Пирдоп, адрес Пирдоп 2070, Цар Освободител 47 на разположение на всеки, който се интересува от имота.

      Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това всеки работен ден от 9.00 до 17.00часа по местонахождението му.

      Задатъкът  ‑ 10% върху началната цена на недвижимия имот по чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта е в размер на 465.00лв. /четиристотин шестдесет и пет лева/ и се внася предварително по сметката на Държавен съдебен изпълнител при РС ПИРДОП, сметка: IBAN ‑ BG93 CECB 9790 33G4 0654 00   при  ЦКБ АД ‑  BIC КОД: CECBBGSF.

гр.ПИРДОП,  бул. Цар Освободител 47

      Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Пирдоп, което се отразява в съответния регистър .

Държавен съдебен изпълнител:

                                        / Г. Иванова/

Изготвил: Т.Ф.

 

 


Посещения:603973