Публична продан

 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

гр. Пирдоп

 

ОБЯВЛЕНИЕ

изп.дело № 4 / 2018 год.    

 

            Подписаната Галина Иванова, държавен съдебен изпълнител при РС – гр. Пирдоп,  ОБЯВЯВАМ  на интересуващите се, че от 11.06.2018 год. до 17 часа на 11.07.2018 год. ще се проведе

 

ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ,

 

Поземлен имот № 403, находящ се в с. Буново, общ. Мирково, Софийска област ,  с площ от 1062 кв.м., ведно с построените върху имота сгради:

Жилищна сграда  със ЗП от 71 кв.м.,етажи 2;

Паянтова жилищна сграда със ЗП от 25 кв.к. , етажи 2;

Паянтова стопанска сграда  със ЗП от 48кв.м., етажи 2;

Паянтова сграда  със ЗП от 10 кв.м. , етажи 1;

Паянтова сграда със ЗП от 13 кв.м., етажи 1 .

 

            Наддавателните предложения ще бъдат обявени на 12.07.2018год. в 11.00 часа в сградата на РС – гр. Пирдоп и ще бъде обявен купувач.

            Книжата за имота ще бъдат в канцеларията на държавен съдебен изпълнител гр. Пирдоп, където купувачите могат да се запознаят с тях в рамките на срока на публичната продан и да подават наддавателни предложения, съгласно чл. 489 и чл. 490 от ГПК.

            Пазарната стойност на недвижимия имот е 40 560,00 лв. ( четиридесет хиляди петстотин и шестдесет лева).

            НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне публичната продан, определена на основание чл. 485, ал.4 ГПК  е в размер на 32 448,00 лв. ( тридесет и две хиляди четиристотин и четиредесет и осем лева):

            Имотът е собственост на съделителите:

Костадина Стефанова Петровска, Ненка Димитрова Пеева, Иван Димитров Петровски и Маргарита Иванова Дамянова.

Върху  имота няма наложена възбрана.

            Всички желаещи да оглеждат имота могат да го сторят от 14.00 до 16.00 часа всеки работен ден.

            Задатъкът за участие в публичната продан е 10 на сто от посочената по горе начална цена  и се внася предварително по набирателната сметка на държавния съдебен изпълнител в Централна Кооперативна банка –    IBAN   BG 93 CECB 9790 33G4 0654 00 .

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. ( чл. 489, ал.2 ГПК).

            Търгът ще се извърши по реда на чл.492  ГПК.

 

 

23.05..2018 год.                    ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

             


Посещения:704636