Публична продан

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

гр. Пирдоп

 

ОБЯВЛЕНИЕ

изп.дело № 48 / 2019 год.

 

 

            Подписаната Галина Иванова, държавен съдебен изпълнител при РС – гр. Пирдоп,  ОБЯВЯВАМ  на интересуващите се, че от 04.11.2019 год. до 17 часа на 04.12.2019 год. ще се проведе

 

ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ,

 

Поземлен имот с идентификатор 38558.3.253, находящ се в гр. Копрившица, Софийска област , ул. „ Георги Бенковски“ №4,  с площ по кадастрална скица 608,00 кв.м., без построените в него сгради.

 

            Наддавателните предложения ще бъдат обявени на 05.12.2019 год. в 11.00 часа в сградата на РС – гр. Пирдоп и ще бъде обявен купувач.

            Книжата за имота ще бъдат в канцеларията на държавен съдебен изпълнител гр. Пирдоп, където купувачите могат да се запознаят с тях в рамките на срока на публичната продан и да подават наддавателни предложения, съгласно чл. 489 и чл. 490 от ГПК.

            Пазарната стойност на недвижимия имот е 49944,00 лева ( четиридесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и четири лева).

            НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне публичната продан, определена на основание чл. 485, ал.4 ГПК  е в размер на 39955,20 лв.. ( тридесет и девет хиляди деветстотин петдесет и пет лева и двадесет стотинки):

            Имотът е собственост на съделителите:

500/608 ид.ч. за Тодор Иванов Киндеков от гр. Копривщица,

36/608 ид.ч. за Василя Стефанова Новакова – Киндекова от гр. Копривщица,

36/608 ид.ч. за Иво Андонов Киндеков от гр. Пловдив,

36/608 ид.ч. за Величка Андонова Кидекова от гр. Бургас;

 

            Всички желаещи да оглеждат имота могат да го сторят от 14.00 до 16.00 часа всеки работен ден.

            Задатъкът за участие в публичната продан е 10 на сто от посочената по горе начална цена  и се внася предварително по набирателната сметка на държавния съдебен изпълнител в Централна Кооперативна банка –    IBAN   BG 93 CECB 9790 33G4 0654 00 .

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. ( чл. 489, ал.2 ГПК).

            Търгът ще се извърши по реда на чл.492  ГПК.

 

 

 

09.10.2019 год.                      ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

             


Посещения:784002