Публична продан

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

гр. Пирдоп

 

ОБЯВЛЕНИЕ

изп.дело № 158 / 2018 год.

 

 

            Подписаната Галина Иванова, държавен съдебен изпълнител при РС – гр. Пирдоп,  ОБЯВЯВАМ  на интересуващите се, че от 26.08.2019 год. до 17 часа на 26.09.2019 год. ще се проведе

 

ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ,

 

Поземлен имот с идентификатор 38558.5.125, находящ се в гр. Копрившица, Софийска област , ул. „ Тумангелова чета“ №33,  с площ по кадастрална скица 400,00 кв.м., ведно с построените върху имота сгради:

Жилищна сграда с идентификатор 38558.5.125.1, със ЗП от 99 кв.м.,етажи 2;

Постройка на допълвашо застрояване с идент. 38558.5.125.2, със ЗП от 10 кв.м., етажи 1.

            Наддавателните предложения ще бъдат обявени на 27.09.2019 год. в 11.00 часа в сградата на РС – гр. Пирдоп и ще бъде обявен купувач.

            Книжата за имота ще бъдат в канцеларията на държавен съдебен изпълнител гр. Пирдоп, където купувачите могат да се запознаят с тях в рамките на срока на публичната продан и да подават наддавателни предложения, съгласно чл. 489 и чл. 490 от ГПК.

            Пазарната стойност на недвижимия имот е 18.500,00 € ( осемнадесет  хиляди и петстотин евро ).

            НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне публичната продан, определена на основание чл. 485, ал.4 ГПК  е в размер на 14 800.00. (  четиринадесет  хиляди  и осемстотин  евро):

            Имотът е собственост на съделителите:

1/4 ид.ч. за Борис Ботев Чилов от гр. Пловдив и

3/4 ид.ч. за Дорет Тинчева Тихолова от гр. София.

            Всички желаещи да оглеждат имота могат да го сторят от 14.00 до 16.00 часа всеки работен ден.

            Задатъкът за участие в публичната продан е 10 на сто от посочената по горе начална цена  и се внася предварително по набирателната сметка на държавния съдебен изпълнител в Централна Кооперативна банка –    IBAN   BG 93 CECB 9790 33G4 0654 00 .

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. ( чл. 489, ал.2 ГПК).

            Търгът ще се извърши по реда на чл.492  ГПК.

 

 

 

13.08.2019 год.                     ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

             


Посещения:765897