Публична продан

 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

гр. Пирдоп

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

изп.дело № 92 / 2017 год.

 

           

 

            Подписаната Галина Иванова, държавен съдебен изпълнител при РС – гр. Пирдоп,  ОБЯВЯВАМ  на интересуващите се, че от 08.01.2018 год. до 17 часа на 08.02.2018 год. ще се проведе

 

 

ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ,

 

Поземлен имот с идентификатор 67636.315.182, находящ се в с. Смолско, общ. Мирково, Софийска област , ул. „ Московска“ 10, с площ по кадастрална карта 348 кв.м

 

Поземлен имот с идентификатор 67636.315.179, находящ се в с. Смолско, общ. Мирково, Софийска област , ул. „ Московска“ №8,  с площ по кадастрална карта 427,00 кв.м., ведно с построените върху имота сгради:

Жилищна сграда с идентификатор 67636.315.179.1, със ЗП от 29 кв.м.;

Жилищна сграда с идентификатор 67636.315.179.2, със ЗП от 4 кв.м. ;

Жилищна сграда с идентификатор 67636.315.179.3, със ЗП от 52 кв.м. на два етажа.

 

 

 

            Наддавателните предложения ще бъдат обявени на 09.02.2018год. в 11.00 часа в сградата на РС – гр. Пирдоп и ще бъде обявен купувач.

            Книжата за имота ще бъдат в канцеларията на държавен съдебен изпълнител гр. Пирдоп, където купувачите могат да се запознаят с тях в рамките на срока на публичната продан и да подават наддавателни предложения, съгласно чл. 489 и чл. 490 от ГПК.

            Пазарната стойност на недвижимите имоти е:

 

На Поземлен имот с идентификатор 67636.315.182, пазарната стойност е в размер на  5 220,00 лв ( пет хиляди двеста и  двадесет лева).

 

На Поземлен имот с идентификатор 67636.315.179., ведно с построените върху имота сгради:Жилищна сграда с идентификатор 67636.315.179.1; Жилищна сграда с идентификатор 67636.315.179.2;Жилищна сграда с идентификатор 67636.315.179.3, пазарната стойност е в размер на 19 491,00 лв. ( деветнадесет хиляди юетиристотин деветдесет и един лев).

 

 

 

            НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне публичната продан, определена на основание чл. 485, ал.4 ГПК  е в размер на:

 

За Поземлен имот с идентификатор 67636.315.182 в размер на:  4 176,00 лв ( четири хиляди сто седемдесет и шест лева).

 

За Поземлен имот с идентификатор 67636.315.179., ведно с построените върху имота сгради:Жилищна сграда с идентификатор 67636.315.179.1; Жилищна сграда с идентификатор 67636.315.179.2;Жилищна сграда с идентификатор 67636.315.179.3, в размер на 15592,80 ( петнадесет хиляди петстотин деветдесет и два лева и осемдесет стотинки)

 

 

            Имотът е собственост на съделителите:

 

Иван Евтимов Иванов от гр. София , Надя Евтимова Иванова от гр. София, Невена Дончева Патьова  от гр. София, Петя Иванова Менгова от гр. София и Юлия Иванова Менгова от гр. София

 

Върху  имота няма наложена възбрана.

            Всички желаещи да оглеждат имота могат да го сторят от 14.00 до 16.00 часа всеки работен ден.

 

            Задатъкът за участие в публичната продан е 10 на сто от посочените по горе начални цени  и се внасят предварително по набирателната сметка на държавния съдебен изпълнител в Централна Кооперативна банка –    IBAN   BG 93 CECB 9790 33G4 0654 00 .

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. ( чл. 489, ал.2 ГПК).

 

            Търгът ще се извърши по реда на чл.492  ГПК.

 

 

 

 

 

 

 

18.12.2017 год.                     ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

             

           

                                                                                                                 / Г. Иванова /

           

 

 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

гр. Пирдоп

 

ОБЯВЛЕНИЕ

изп.дело № 141 / 2017 год.

 

           

 

            Подписаната Галина Иванова, държавен съдебен изпълнител при РС – гр. Пирдоп,  ОБЯВЯВАМ  на интересуващите се, че от 08.02.2018 год. до 17 часа на 08.03.2018 год. ще се проведе

 

ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ,

 

Поземлен имот с идентификатор 48324.200.577, находящ се в с. Мирково, общ. Мирково, Софийска област , ул. „ Панайот Волов“ №1,  с площ по кадастрална скица 611,00 кв.м., ведно с построените върху имота сгради:

Жилищна сграда с идентификатор 48324.200.577.1., със ЗП от 63 кв.м.,етажи 2;

Селскостопанска сграда с идент. 48324.200.577.2, със ЗП от 29 кв.м., етажи 2.

 

            Наддавателните предложения ще бъдат обявени на 09.03.2018год. в 11.00 часа в сградата на РС – гр. Пирдоп и ще бъде обявен купувач.

            Книжата за имота ще бъдат в канцеларията на държавен съдебен изпълнител гр. Пирдоп, където купувачите могат да се запознаят с тях в рамките на срока на публичната продан и да подават наддавателни предложения, съгласно чл. 489 и чл. 490 от ГПК.

            Пазарната стойност на недвижимия имот е 36 980,00 лв. ( тридесет и шест хиляди деветстотин и осемдесет лева).

            НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне публичната продан, определена на основание чл. 485, ал.4 ГПК  е в размер на 29 584.00 лв. ( двадесет и девет хиляди петстотин осемдесет и четири лева):

            Имотът е собственост на съделителите:

Стефак Николова Ненкова от гр. Златица и Иванка Николова Карпузова от с. Мирково.

Върху  имота няма наложена възбрана.

            Всички желаещи да оглеждат имота могат да го сторят от 14.00 до 16.00 часа всеки работен ден.

            Задатъкът за участие в публичната продан е 10 на сто от посочената по горе начална цена  и се внася предварително по набирателната сметка на държавния съдебен изпълнител в Централна Кооперативна банка –    IBAN   BG 93 CECB 9790 33G4 0654 00 .

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. ( чл. 489, ал.2 ГПК).

            Търгът ще се извърши по реда на чл.492  ГПК.

 

 

17.01.2018 год.                     ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

             

 

 


Посещения:635239