Доклад за 2019г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

          РАЙОНЕН СЪД-ПИРДОП

================================

 

2070 гр.Пирдоп, бул. Цар Освободител №47

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД  

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД - ПИРДОП

през 2018 година

 

 

  

I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

 

1.      СЪДИИ.

 

 Към 1 януари 2018 г. щатът на Районен съд - Пирдоп се състои от трима съдии, един държавен съдебен изпълнител и един съдия по вписванията.

През 2018 г. в съда са работили трима съдии. Съдиите Цонка Миткова, Донка Паралеева и Симеон Гюров са разглеждали граждански и наказателни дела.

През 2018 г. като държавен съдебен изпълнител работи Галина Иванова.

През 2018 г. като съдия по вписванията работи  Али Зинал.

 

2.      СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ.

 

През 2018 г. в Районен съд - Пирдоп са работили 14 съдебни служители: един административен секретар, който изпълнява и дейността на “домакин”, един главен счетоводител, който изпълнява и дейността на “касиер”, един „системен администратор”, трима съдебни секретари, един секретар в СИС, трима съдебни деловодители, един съдебен архивар, един призовкар, един чистач и един „работник поддръжка сгради-огняр”.

 

3.      СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА.

 

Ръководството на съда счита, че на този етап оптималният щатен съдийски състав на Районен съд - Пирдоп е сега съществуващият, позволяващ равномерното разпределение на постъпващите дела, които  не бележат ръст в сравнение с предходния отчетен период, както и своевременното използване на  платения годишен отпуск,  който за отчетния период е бил в общ  размер на 104 (сто и четири) работни дни. Ръководството на съда намира, че следва, съобразно новоприетия „класификатор на длъжностите на съдебните служители“ и в продължаващото изпълнение на препоръките, дадени в акт с рег.№ПП-01-45/30.07.2015 година за резултатите от извършена от ИВСС планова проверка на гражданските дела, образувани през 2013-2014 година в Районен съд гр. Пирдоп, да се създаде служба „регистратура”, както и регистратура за класифицирана информация, където да се приемат всички книжа, постъпващи в съда и разпределението им по служби, за което, след трансформацията, следва да се обособи съответно работно помещение, респективно работно място. С оглед високата натовареност на системния администратор в Районен съд-Пирдоп при изпълнение на служебните му задължения, а именно - поддържане на Програма за управление на съдебни дела САС „Съдебно деловодство“ в Районен съд-Пирдоп (от 01.01.2009г по всяко едно дело на хартиен носител се образува електронно дело), Програма за случайното разпределение на делата, Програма „Поликонт”, Програмата на Бюро „Съдимост”, Сървърите, програмния продукт „JES”, използван от съдебно изпълнителната служба, поддържане работата на скенерите, смяна на тонер-касетите и др., като всичко това следва да се осъществява само в рамките на половината от работното време на службите, което е крайно незадоволително и се налага да се изчаква най-малко до следващия работен ден, е отправено до ВСС искане за даване на съгласие за увеличаване щатната бройка за „системен  администратор” от 0.5/половин/  на 1 /една цяла/ бр. Искането е мотивирано и с това, че съгласно приетите от ВСС по протокол № 23/05.06.2014г.  „Правила относно придобиването на хардуер и софтуер /компютърна техника, принтери, скенери, озвучителни и звукозаписни системи за съдебни зали и програмни продукти/  и за необходимостта от назначаване и /или отпускане на щат за системни администратори в органите на съдебната власт” Районен съд-Пирдоп е изпълнил критерия съобразно броя на работните точки на локалната мрежа, които са 38 броя /24 бр. сървъри и компютри; 1 бр. компютър на Агенция по вписванията, включен в мрежата на съда; 3 бр. мрежови мултифункционални устройства и 10 бр. мрежови устройства(рутери и комуникатори)/ и попада в обхвата на т.2.2.  „ - повече от 25 работни точки – 1 щатна бройка за системен администратор”. Ежедневно същият поддържа интернет страницата на съда – публикува незабавно постановените съдебни актове и насрочените дела, като Районен съд-Пирдоп винаги е бил с месечно  натоварване около и над средното за страната. Със заповед на председателя на съда, във връзка с Раздел IV от Наредба №7 за съдебните заседатели /обн.ДВ бр.81/10.10.2017 г./, на системния администратор е възложено и да извършва случаен подбор на основни и резервни съдебни заседатели по делата чрез съществуващата деловодна система на съда. Липсата на фигурата на системен администратор през целия работен  ден, се явява пречка за осигуряването на нормален работен процес. С Решение по Протокол 12 на Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 29.10.2018 г. искането за разкриване на 0.5 /половин/ щ.бр. за длъжност „системен администратор“ е отхвърлено, като през настоящата бюджетна година следва да бъде изготвено ново искане за разкриването и, алтернативно  даване на указания от ВСС за даване на разрешение за полагане на труд извън основното трудово правоотношение, а именно като  „системен администратор” на 0,5 щатна длъжност. В тази връзка следва да се отбележи и провеждането през отчетната 2018 година на конкурсни процедури за назначаване на трима служители в администрацията на РС-Пирдоп, като същите процедури бяха проведени  при прецизното спазване на разпоредбите на КТ и ПАС.

                                  

II. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

 

В деня на постъпването им или на следващия ден исковите молби и книжата по делата се докладват на Председателя, който разпорежда движението им и определя съдията-докладчик чрез въведения програмен продукт „за случайно разпределение на делата”, осигурен ни от Висшия съдебен съвет. При насрочване на делата съдиите спазват инструктивните срокове и се стремят да ги приключват своевременно. За първите открити съдебни заседания делата се насрочват не по-късно от едномесечен срок, по изключение-до два месеца. По обективни причини са пренасрочвани дела. Делата с лица с постановена мярка „Задържане под стража”, по чл. 78А от НК, по чл. 50 от СК, по Закона за защита от домашното насилие, по чл. 26 и чл. 30 от Закона за закрила на детето и охрантелните производство, се приключват в едномесечен срок от постъпването им, същите се разпределят на дежурния магистрат в деня на постъпването им. Делата за вземане на мерки за неотклонение “задържане под стража”, за изменение на мерки за неотклонение, за разпити пред съдия на обвиняеми и свидетели, бързите производства по НПК и ГПК, се приключват в законовите срокове. Причините за отлагане на делата са най-често от обективен характер - нередовно призоваване на страните, непосочване на точен адрес на ответника, неявяване на свидетели и вещи лица, непредставяне в срок на доказателства и заключения, несвоевременни искания за събиране на доказателства от страните, неявяване на страни по гражданските дела, на подсъдими и пълномощниците им по наказателните дела. При делата от фактическа и правна сложност се налага приключването им да се извършва извън инструктивния срок. За отчетния период е осъществявана предварителна подготовка, включително с оставяне без движение на исковите молби и жалби по гражданските дела или с връщане за допълнително разследване по наказателните дела от съдия-докладчик. Има се предвид от съдиите, че предварителното проучване и подготовка на делата от съдията-докладчик е много важна предпоставка за цялостния ход на процеса и постановяване на законосъобразни съдебни актове. Делата се образуват в предвидените в закона срокове, като няма такива, образувани извън сроковете, включително и в случаите на отстраняване нередовности по съдебните книжа. Председателят периодично проверява книжата, оставени без движение, спрените дела, като взема необходимите мерки за разглеждането им и даване на по нататъшен ход или прекратяването им. Съдебните актове се изготвят качествено и срочно от съдиите.

В съда се водят надлежно книгите и канцеларските дела, визирани в разпоредбите на Правилника за администрацията в съдилищата. Попълването им е редовно и прегледно, с добър канцеларски вид и цялостното им оформяне е съобразно изискванията на закона. Председателят на ПРС извършва проверки по воденето на книгите. Сериозни пропуски не са констатирани, а допуснатите такива са незначителни и своевременно се отстраняват. Редовно се проверяват “Срочните книги за гражданските и наказателните дела”, ”Книгите-опис”, “Книгата за закрити заседания”, “Книгата за изпълнение на присъдите” и “Книгата за глобите”. Председателят на ПРС извършва проверки по воденето на книгите в съдебно – изпълнителната служба и в службата по вписванията. В предвидения от закона срок се изпращат преписи от присъдите за изпълнение и се изисква съответна информация от Прокуратурата. Периодичните сведения се изготвят качествено и в срок от главния счетоводител, съдебните секретари и секретаря на СИС. Извършени са и проверки на наличните дела в канцеларията на съда и в съдебно – изпълнителната служба от комисии, назначени със заповед на Председателя на РС-Пирдоп. Съставени са съответните протоколи и същите са надлежно подредени.

 

1.      ПОСТЪПЛЕНИЯ НА ДЕЛАТА

 

            Постъпването на съдебните книжа и документирането им е съобразено с изискванията на Правилника за администрацията в съдилищата. За отчетният период административният секретар приема исковите молби, датира ги, подписва се и ги завежда във „входящ регистър”. Документира се и постъпването на всички останали книжа. Жалбите срещу съдебните актове, адресирани до Софийски окръжен съд, Административен съд София област, касационните жалби и други до Върховен касационен съд и Върховен административен съд се завеждат в “специален регистър”. Общият брой на постъпилите през 2018 година наказателни и граждански дела е 1 133. От тях наказателни са 287 броя, а граждански са 846 броя. Средно месечното постъпление на една съществуваща щатна длъжност „съдия” в Районен съд - Пирдоп е около 32 дела. Забелязва се намаление на гражданските дела с 123 броя и намаление на наказателните дела със 27 броя в сравнение с предходната 2017 година.

 

2. СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ

 

            В съда са постъпили следните бройки наказателни дела: през 2016 г. – 389 броя, през 2017 г. – 314 броя, а през 2018 г. - 287 броя. Цифрите показват натовареността на съдиите по тези дела, като средно месечното постъпление на един съдия е около 8 наказателни дела.

            В съда са постъпили следните бройки граждански дела: през 2016г. – 659 броя, през 2017 г. – 969 броя, а през 2018 г. – 846 броя. Цифрите показват натовареността на съдиите по тези дела, като средно месечното постъпление на един съдия е около 23,5 граждански дела.

 

3. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

 

            През отчетния период постъплението на наказателните дела по видове е следното: НОХД – 58 дела, АНД – 96 дела, ЧНД – 106 дела, АНД по чл. 78А от НК – 23 дела и НЧХД – 4 дела. Постъплението по тримесечия е сравнително равномерно. От постъпилите НОХД най-голям брой са по глава ХI от НК “Общоопасни престъпления по транспорта”, следват по глава V от НК ”Престъпления против собствеността” и по глава II от НК “Престъпления против личността”. Постъплението дава представа за структурата и динамиката на престъпността в съдебния район. През годината са постъпили общо 287 наказателни дела: на съдия Цонка Миткова - 93 броя, на съдия Донка Паралеева – 110 броя, на съдия Симеон Гюров – 84 броя.

            През отчетния период са свършени 292 броя наказателни дела, от които НОХД – 60, АНД – 95, ЧНД – 106, АНД по чл. 78А от НК – 24 и  НЧХД – 7. Свършените дела през 2018г. за съдия Цонка Миткова са 99 броя, за съдия Донка Паралеева са 113 броя, за съдия Симеон Гюров са 80 броя. Висящите дела към 31.12.2018 г. са: за съдия Цонка Миткова – 9 броя, за съдия Донка Паралеева – 8 броя и за съдия Симеон Гюров – 11 броя.

            През годината са отложени 57 броя наказателни дела по обективни причини, заложени като предпоставка за даване ход на делата в чл. 271 от НПК. Преобладават неявяване на подсъдими или техни защитници, като по отношение на подсъдимите се изменя мярката за неотклонение в по-тежка и се постановява принудително довеждане от съответните служби на Министерство на правосъдието. 

            Общият брой осъдени лица е 59, от които: на наказание “лишаване от свобода”- 45 лица /при условията на ефективно изтърпяване на наказанието - 14 и при условията на чл. 66 ал. 1 от НК – 31/, на 7 лица е наложено наказание “пробация”, и на 7 лица е наложено наказание “глоба”. Броят на осъдените лица е по – малък с 13 в сравнение с предходната година. По глава ХI от НК “Общоопасни престъпления по транспорта” са осъдени 45 лица, по глава V от НК ”Престъпления против собствеността” са осъдени 8 лица и по глава II от НК “Престъпления против личността” са осъдени 3 лица.

            През отчетния период в съда няма постъпили дела със значим обществен интерес.

            През годината са образувани по внесени обвинителни актове 5 броя НОХД, а са свършени 3 броя НОХД със 3 осъдителни присъди. От тях съдия Цонка Миткова е приключила 1 броя дела, съдия Донка Паралеева е приключила 1 броя дела, съдия Симеон Гюров е приключил 1 броя дела.

            През отчетния период има 2 броя обжалвани присъди по “наказателно-общ характер” дело.   

            Във връзка с глава двадесет и девета от НПК – „Решаване на делото със споразумение”, в Районен съд - Пирдоп има постъпили със споразумение 53 броя НОХД, а със споразумение са приключили 57 броя НОХД. От тях съдия Цонка Миткова е приключила 17 броя, съдия Донка Паралеева е приключила 21 броя, съдия Симеон Гюров е приключил 19 броя. В сравнение с предходната година броят на тези видове наказателни дела е намален с 5 броя. Този институт на наказателния процес и през изминалата година намери широко приложение в работата на Районен съд - Пирдоп, като стремежът на съдиите е предварително да се запознават с изготвените проекто-споразумения от страните, след което в съдебно заседание споразумението се одобрява. Съдът счита, че по този начин се постига процесуална икономия на време и средства, като с наложените наказания се постигат по-ефикасно целите на чл. 36 от НК по отношение на осъдените лица.

            През отчетния период в Районен съд - Пирдоп има образувани 3 броя ЧНД във връзка с разпоредбата на чл. 64 от НПК – вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража” в досъдебното производство. През отчетния период в Районен съд - Пирдоп има образувано 1 брой ЧНД във връзка с разпоредбата на чл. 65 от НПК – за изменение на мярка за неотклонение „задържане под стража” в досъдебното производство. В съда има образувани 95 броя ЧНД по други текстове от НПК. През годината в съда има образувани 7 броя ЧНД за разпит на уличени лица и свидетели в присъствието на съдия. Намират приложение и други институти на НПК. В съда през годината няма образувани дела по бързи производства по НПК. Няма образувани незабавни производства по НПК. През годината в Районен съд - Пирдоп има образувани 1 броя УБДХ.

            Стремежът на съдиите е наказателните дела да приключват в инструктивните срокове. При констатиране на допуснати съществени процесуални нарушения, наказателните дела се връщат за доразследване с конкретни указания. Стремежът е мотивите на присъдите да се изготвят в срок. При неявяване на подсъдимите без уважителни причини е изменяна “мярката за неотклонение” в по-тежка и същите са довеждани принудително. При неявяване на свидетели и вещи лица без уважителни причини, те са санкционирани по НПК. В инструктивния срок са свършени делата по жалби срещу мярката за неотклонение “задържане под стража” и НОХД с подсъдими, задържани под стража. Съдиите провеждат предварителна подготовка по проучване на наказателните дела, стремят се да няма безпричинно отлагане на съдебните заседания. Няма ненаписани  в срок мотиви по наказателни дела.

 

4. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

 

            През 2018 г. в съда са постъпили 846 броя граждански дела. Граждански дела по съдии: 287 броя за съдия Цонка Миткова, 288 броя за съдия Донка Паралеева, 271 броя за съдия Симеон Гюров. Свършени са общо 834 броя граждански дела. Съдията Цонка Миткова е свършила 282 броя, съдията Донка Паралеева е свършила 283 броя, съдията Симеон Гюров е свършил 269 броя. Отложени са 271 броя граждански дела. Основна причина за отлаганията са несвоевременно правене на искания по доказателствата и даване възможност на страните за тяхното събиране. Най-голям относителен дял от постъплението имат заповедните производства по ГПК, исковете по СК, облигационните искове и исковете по КТ, а по-малък относителен дял имат  вещните искове и делбите. От делата, образувани по СК, най-голям относителен дял имат брачните – 34 броя дела, следват за издръжка – 18 броя.

            От исковете по КТ образувани по чл. 344 от КТ са 1 брой. По чл. 200 от КТ има образувани 5 броя дела. Постъпили са 23 облигационни иска, 15 делби и 59 броя установителни искове. Висящи за разглеждане са 19 броя облигационни иска, 31 делби и 46 броя установителни искове. През годината са решени 18 облигационни иска, 30 делби и 33 броя установителни искове.  Останалите граждански дела са по материи извън посочените по-горе. В инструктивния тримесечен срок са свършени 767 дела, съставляващи 91,97% от всички свършени дела, а след този срок са свършени 72 дела, които съставляват 8,63 % от всички свършени дела. Висящи към 31.12.2018г. за съдията Цонка Миткова са 49 броя, за съдия Донка Паралеева – 45 броя и за съдията Симеон Гюров - 49 броя. В съда има постъпили 27 броя дела по реда на “Бързото производство” – чл. 310 и сл. от ГПК и са решени 32 броя дела по този ред. През отчетния период в съда има постъпили дела по глава тридесет и седма от ГПК „заповедно производство” – 507 броя дела  по чл. 410 от ГПК и 83 броя дела по чл. 417 от ГПК. В Регистъра за отводи по граждански и наказателни дела за текущата 2018 година са входирани два отвода на основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК.

През отчетния период са обжалвани 29 граждански дела, от които на съдия Цонка Миткова са обжалвани 10 дела, на съдията Симеон Гюров са обжалвани 11 дела, на съдия Донка Паралеева 8 дела.

 От обжалваните граждански дела съдията Цонка Миткова има 6 потвърдени, 2 изменени и 2 отменени; съдията Симеон Гюров има 13 потвърдени, 2 изменени и 4 отменени; съдията Донка Паралеева има 3 потвърдени и 1 отменено.

Ръководството на съда, като има предвид изложеното по-горе, намира че съдиите  изготвят съдебните актове в инструктивните срокове. През 2018г. в съда няма т.нар. „просрочени” граждански дела. Има стремеж и желание за усъвършенстване на теоретичната подготовка и практическите познания по актуалните правни проблеми на магистратите в РСПп. Конкретните показатели на съдиите по обжалваните актове по граждански и наказателни дела са описани към настоящия доклад. Следва да се даде отлична оценка за работата на районните съдии предвид това, че натовареността на съда е около и над средната, както и предвид високия дял на свършените в кратки процесуални срокове дела и като се вземе предвид високото качество на работата, отразено във високия брой потвърдени актове, преминали инстанционна проверка, като следва да се акцентира и на това, че местоживеенето на двама от тримата магистрати се намира извън гр.Пирдоп, в който е ситуиран РСПп, като ежедневното им пътуване за осъществяване на трудовата им дейност е изцяло за тяхна сметка и им отнема не по-малко от четири часа за осъществявянето му. През отчетната година е извършван анализ на практиката по граждански и наказателни дела, като са провеждани работни заседания с колегите – съдии за анализ и уеднаквяване на произнасянето по казуси, които са решавани нееднозначно от съдилищата, което е видно от публикуваната разнопосочна съдебна практикав използваната от РС-Пирдоп програма „Сиела“.

 

III. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

            През 2018г. в съда са били издадени 2577 свидетелства за съдимост и 291 справки за съдимост или общо 2868 броя, които в сравнение с предходната 2017г. са по-малко с 352 броя. Съдиите са се произнесли с решения по 12 дела, образувани по молби за теглене на суми от спестовни влогове и разпореждане с имущество на малолетни и непълнолетни лица. През годината са постъпили и решени 9 броя дела за разкриване на банкова тайна, 24 броя дела за отказ от наследство, 1 бр. за приемане на наследство и 5 броя дела образувани по реда на чл.51 от Закона за наследството. Ежедневно и своевременно се дават множество справки, издават се съдебни удостоверения и преписи от съдебни актове.

 

IV. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

            В съдебно-изпълнителната служба са образувани за 2016г. – 200 броя дела, за 2017 г. - 153 броя дела и за 2018 г. – 163 броя дела. В полза на държавата има образувани 105 броя дела, в полза на ЮЛ са образувани 16 дела, в полза на физически лица са образувани 42 дела. Наблюдава се увеличение в постъплението на общия брой дела с 10 броя,  в сравнение с предходната година.  Свършените изпълнителни дела са 157 броя, от които в полза на ЮЛ – 14 броя, за ФЛ – 80 броя, в полза на държавата – 63 броя,  и 12 броя изпратени на друг съдебен изпълнител. По всички видове дела СИС е събрала главници 331 520 лева и 37 991 лева лихви. От тях в полза на ЮЛ са събрани   49 075 лева главници и 8 523 лева лихви, в полза на ФЛ са събрани 237 968 лева главници и 29 218 лева лихви а в полза на държавата са събрани 44 477 лева главници и 250 лева лихви. По висящите дела остават за събиране 3 096 050 лева. От тях на ЮЛ са 678 786 лева, на ФЛ са 1 322 300 лева, от които по трудови спорове са 50 580 лева, а в полза на държавата са 1 094 964 лева /горните суми са без лихви/. В СИС са издадени 8 броя съдебни удостоверения по молби на граждани за липса на заведени изпълнителни дела срещу тях. Съгласно Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдената издръжка, за извършване проверка на обстоятелствата по чл. 152, ал. 2 от СК на всеки шест месеца се правят по 7 броя справки, които се представят пред съответните общини. През текущата година са направени справки по 47 броя дела. По молба на взискателите по 6 броя дела в полза на ФЛ и 3 броя в полза на държавата. Основни трудности, които продължават да се срещат в съдебното изпълнение, са укриване на длъжниците и липсата на имущество, върху което да се насочи изпълнението.

Следва да се даде отлична оценка за работата на държавния съдебен изпълнител предвид това, че работата по тези дела изисква подготовка на голям обем документация, като се отчете и това, че с измененията на ЗСВ, влезли в сила на 09.08.2016 г., на държавния съдебен изпълнител при РС-Пирдоп, на основание чл.264, ал.2 ЗСВ, са му възложени събирането на вземанията на Районен съд-Пирдоп, за което същият представя регулярно справки относно изпълнението им.

                  

 V. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯ

 

През изминалата 2018 година в Службата по вписванията при Районен съд – Пирдоп са постъпили общо 2003 броя заявления за вписвания, отбелязвания и заличавания. През същия период са разгледани общо 746 броя искания за издаване на Удостоверения за вещни тежести, преписи и извършване на справки. През годината са извършени общо 1999 броя вписвания, по които са образувани 1040 броя нотариални дела – 1028 бр. по нотариални актове, 56 броя договорни и 6 броя законни ипотеки, както и 959 броя особени канцеларски дела – 118 броя отбелязвания и заличавания, 33 броя наеми, 10 броя аренди, 82 броя възбрани - от които 8 бр. възбрани наложени от ДСИ, 68 бр. възбрани наложени от ЧСИ и 6 бр. възбрани наложени от публични изпълнители към НАП, 8 броя постановления за възлагане на недвижими имоти, 30 броя искови молби, 86 броя делби, 2 броя обявени завещания, 8 броя откази от вещни права,  5 броя АДС,  541 броя АОС  и 38 броя други вписвания. През отчетния период са издадени общо 311 броя удостоверения за вещни тежести и 352 броя преписи, извършени са 10 броя справки по молби на държавен орган  и 71 броя устни справки. Постановени са общо 6 броя откази по чл.32 а от ПВ.

Функциите на съдия по вписванията през релевантния период са изпълнявани от титуляра на длъжността съдия по вписванията при РС – Пирдоп и от заместващия го по възлагане при необходимост държавен съдебен изпълнител при РС – Пирдоп.

 

 

 

VІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

                Както вече беше отбелязано, през 2015 година се извърши ремонт по проект: ”Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на съд и прокуратура гр.Пирдоп” на сградата на Община Пирдоп, в която се помещава Районен съд-Пирдоп, като по наше искане бяха подменени и подови настилки, врати и се извърши корекция на тавани. С измененията на ЗСВ, цитирани по-горе в доклада, беше създадена  комисия „Управление на собствеността”, към която е отправено искане от ръководството на Районен съд-Пирдоп за осигуряване средства за ремонт на тоалетното помещение и стълбището на сградата, включително и изграждане на входно съоръжение, даващо възможност за свободен достъп до и в сградата от хора в неравностойно положение. Във връзка с извършено на 18.05.2017 г. охранително обследване на съдебната сграда, в която се помещава Районен съд - Пирдоп от Главна дирекция „Охрана“ София, и дадени предписания за предприемане на мерки за обезопасяване на всички прозорци със защитно противоударно фолио/ със степен на съпротива DIN EN 356, клас P2A/, своевременно е отправено искане до Комисия „Управление на собствеността”-ВСС да бъдат  и са отпуснати средства в размер на 907,20 лв. за обезопасяване на част от прозорците и двете входни врати на сградата в която се помещава Районен съд-Пирдоп, което е осъществено своевременно. Отправено е до Комисията и искане  и са отпуснати средства в размер на 9 776 лв. за ремонт на стълбището, междустълбищните площадки и монтиране на рампа за хора с увреждания, което беше крайно наложително същите ремонтни дейности по отношение на стълбището и междустълбищните площадки да бъдат извършени спешно и неотложно, същите бяха отчасти разрушени и създаващи опасност за служителите и гражданите от злополуки, каквито не липсваха и единствено добрата воля на пострадалите лица предотврати по-нататъшни техни действия по ангажиране на деликтната отговорност на РС-Пирдоп. Освен че се отличаваши с неприветлив вид, стълбището на сградата беше и с неподходяща настилка,  част от стъпалата почти липсваха. Достъпът до правосъдие на лицата с увреждания беше затруднен, тъй като освен че възрастните хора и такива със специфични нужди в съдебния район на РС-Пирдоп не са малко, те се изправят пред проблем от битово-материално естество още с влизането си в сградата на Районен съд-Пирдоп, която досега не разполагаще с рампа за инвалиди, посредством която да бъдат преодолени входните стъпала, като по този начин РС-Пирдоп най-приоритетно ще осигури на социално уязвимите граждани безпроблемен достъп до своите услуги. Следва да продължат усилията на РС-Пирдоп с оглед окончателното оборудване на помещение, с което ще бъдат изпълнени изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и задължението за разкриване на регистратура за класифицирана информация, с оглед изискванията на ЗЗКИ и приложението на ЕИСПП. През 2016 година в съда бе внедрен, и успешно  използван и през отчетната 2018 година програмен продукт - информационна система за автоматизиране на движението на делата САС „Съдебно деловодство”. Считано от 01.01.2016 година,  на „Интернет страницата” на съда се публикуват всички съдебни актове и друга информация за работата на органа на съдебна власт, вкл. и становища за съдебно-географската карта на РБ. През 2018 година в съда продължи да се използва  и програмен продукт „за случайно разпределение на делата”, осигурен ни от Висшия съдебен съвет. Използва се ефективно закупения през 2014 година от съда програмен продукт „JES” във връзка с работата на съдебно – изпълнителната служба. В Районен съд гр. Пирдоп се поддържа абонамент на програмните продукти на “Сиела”, като поради липса на средства не е възможно осигуряване и на други програмни продукти, без които работата на магистратите и служителите би могло значително да се затрудни. Периодично се повишава квалификацията на съдиите и съдебните служители, чрез участието им в обучения и семинари, преимуществено по календара на Националния институт на правосъдието, като предвид  минималния брой на съдийския състав и ограничения административен такъв, се използват формите на дистанционно обучение, за които служителите и съдиите са своевременно уведомявани. За усъвършенстване подготовката на съдебните служители и подобряване на работата им следва да продължи включването им в провеждащи се обучения и семинари на регионално и национално ниво. Създадено бе и успешно се използва специализираното помещение „Синя стая”(зала №3) за изслушване на деца за целите на наказателния и гражданския процес от Районен съд – Пирдоп, изготвени са съответни правила за използването и, като следва да се осигурят средства за окончателното и обзавеждане. Същевременно помещението се използва и за зала за провеждане на обучения, както и за провеждане на търгове от страна на ЧСИ и ДСИ. През 2018 година Районен съд-Пирдоп активно участва в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие“, като работи с 4 училища на територията на съдебния му район, като беше изпълнена една от основните цели на програмата, а именно-да се провокира и насочи вниманието на нашите деца към осъзнаване значението на държавността и законността, към справедливостта в социалното общуване и утвърждаване културата на толерантност, като магистратите от Районен съд-Пирдоп бяха част от процеса на усъвършенстване и подобряване информираността за съдебната власт сред младите хора в съдебния район, като резултатите от проведените срещи дават основание да се твърди, че това е правилен подход за повишаване на доверието в съдебната власт. За тази си дейност и тримата магистрати от РС-Пирдоп са удостоени от ВСС със „СЛУЖЕБНА БЛАГОДАРНОСТ” за проявения висок професионализъм и компетентност при осъществяването на Образователнана програма и принос за отличаването на ВСС със специалната награда на журите в конкурса „Кристални везни на правосъдието” на Съвета на Европа.

През отчетната 2018 година са извършвани проверки от Окръжен съд-София, по произволно избрани наказателни и граждански дела, с оглед правилното приложение на съществено изменените  НПК и ГПК, както и по прилагане на програмата за случаен подбор на делата, като дадените препоръки своевременно са изпълнени.

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Районен съд - Пирдоп:

                                                                                                           / СИМЕОН ГЮРОВ /


Посещения:784943