Доклад за 2017г.

          РАЙОНЕН СЪД ПИРДОП

                                        2070 гр.Пирдоп, бул. „Цар   Освободител” № 47  

                                                

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

   

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД - ПИРДОП

през 2017 година

 

 

I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

 

1.      СЪДИИ.

 Към 1 януари 2017г. щатът на Районен съд Пирдоп се състои от трима съдии, един държавен съдебен изпълнител и един съдия по вписванията.

През 2017 г. в съда са работили трима съдии. Със заповед № К-94/06.07.2016 г. на Административния ръководител - председател на Софийски окръжен съд, младши съдия Донка Иванова Паралеева е командирована в Районен съд - Пирдоп за срок от 01.08.2016 г. до 01.02.2017 г., а със Заповед № К-23/30.01.2017 г. командировката на младши съдия Донка Иванова Паралеева е удължена до 24.06.2017 г.  С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 26 от 20.06.2017 г. и на основание чл.160, във вр. с чл.243 от ЗСВ, след предварително атестиране и приета комплесна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” с максималния брой от 100 точки, който е прецедент в практиката на ВСС, младши съдия Донка Иванова Паралеева е назначена на длъжност „съдия“ в Районен съд-Пирдоп, считано от 25.06.2017 г.  

Съдиите Цонка Миткова, Донка Паралеева и Симеон Гюров са разглеждали граждански и наказателни дела.

През 2017г. като държавен съдебен изпълнител работи Галина Иванова.

През 2017г. като съдия по вписванията работи  Али Зинал.

 

2.      СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ.

През 2017г. в Районен съд - Пирдоп са работили 14 съдебни служители: един административен секретар, който изпълнява и дейността на “домакин”, един главен счетоводител, който изпълнява и дейността на “касиер”, един „системен администратор”, трима съдебни секретари, един секретар в СИС, трима съдебни деловодители, един съдебен архивар, един призовкар, един чистач и един „работник поддръжка сгради-огняр”.

 

3.      СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА.

 

Ръководството на съда счита, че на този етап оптималният щатен съдийски състав на ПРС е сега съществуващият, позволяващ равномерното разпределение на постъпващите дела, които  бележат ръст в сравнение с предходния отчетен период, както и своевременното използване на  платения годишен отпуск,  който за отчетния период е бил в общ  размер на 108 (сто и осем) работни дни. Ръководството на съда намира, че следва, съобразно новоприетия „класификатор на длъжностите на съдебните служители“ и в продължаващото изпълнение на препоръките, дадени в акт с рег.№ПП-01-45/30.07.2015 година за резултатите от извършена от ИВСС планова проверка на гражданските дела, образувани през 2013-2014 година в Районен съд гр. Пирдоп, да се създаде служба „регистратура”, както и регистратура за класифицирана информация, където да се приемат всички книжа, постъпващи в съда и разпределението им по служби, за което, след трансформацията, следва да се обособи съответно работно помещение, респективно работно място. С оглед високата натовареност на системния администратор в Районен съд-Пирдоп при изпълнение на служебните му задължения, а именно - поддържане на Програма за управление на съдебни дела САС „Съдебно деловодство“ в Районен съд-Пирдоп (от 01.01.2009г по всяко едно дело на хартиен носител се образува електронно дело), Програма за случайното разпределение на делата, Програма „Поликонт”, Програмата на Бюро „Съдимост”, Сървърите, програмния продукт „JES”, използван от съдебно изпълнителната служба, поддържане работата на скенерите, смяна на тонер-касетите и др., като всичко това следва да се осъществява само в рамките на половината от работното време на службите, което е крайно незадоволително и се налага да се изчаква най-малко до следващия работен ден, е отправено до ВСС искане за даване на съгласие за увеличаване щатната бройка за „системен  администратор” от 0.5/половин/  на 1 /една цяла/ бр. Искането е мотивирано и с това, че съгласно приетите от ВСС по протокол № 23/05.06.2014г.  „Правила относно придобиването на хардуер и софтуер /компютърна техника, принтери, скенери, озвучителни и звукозаписни системи за съдебни зали и програмни продукти/  и за необходимостта от назначаване и /или отпускане на щат за системни администратори в органите на съдебната власт” Районен съд-Пирдоп е изпълнил критерия съобразно броя на работните точки на локалната мрежа, които са 38 броя /24 бр. сървъри и компютри; 1 бр. компютър на Агенция по вписванията, включен в мрежата на съда; 3 бр. мрежови мултифункционални устройства и 10 бр. мрежови устройства(рутери и комуникатори)/ и попада в обхвата на т.2.2.  „ - повече от 25 работни точки – 1 щатна бройка за системен администратор”. Ежедневно същият поддържа интернет страницата на съда – публикува незабавно постановените съдебни актове и насрочените дела, като Районен съд-Пирдоп винаги е бил с месечно  натоварване около и над средното за страната. Със заповед на председателя на съда, във връзка с Раздел IV от Наредба №7 за съдебните заседатели /обн.ДВ бр.81/10.10.2017 г./, на системния администратор е възложено и да извършва случаен подбор на основни и резервни съдебни заседатели по делата чрез съществуващата деловодна система на съда. Липсата на фигурата на системен администратор през целия работен  ден, се явява пречка за осигуряването на нормален работен процес.

 

                                  

II. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

 

В деня на постъпването им или на следващия ден исковите молби и книжата по делата се докладват на Председателя, който разпорежда движението им и определя съдията-докладчик чрез въведения програмен продукт „за случайно разпределение на делата”, осигурен ни от Висшия съдебен съвет. При насрочване на делата съдиите спазват инструктивните срокове и се стремят да ги приключват своевременно. За първите открити съдебни заседания делата се насрочват не по-късно от едномесечен срок, по изключение-до два месеца. По обективни причини са пренасрочвани дела. Делата с лица с постановена мярка „Задържане под стража”, по чл. 78А от НК, по чл. 50 от СК, по Закона за защита от домашното насилие, по чл. 26 и чл. 30 от Закона за закрила на детето и по чл. 19 от Закона за гражданската регистрация, се приключват в едномесечен срок от постъпването им. Делата за вземане на мерки за неотклонение “задържане под стража”, за изменение на мерки за неотклонение, за разпити пред съдия на обвиняеми и свидетели, бързите производства по НПК и ГПК, се приключват в законовите срокове. Причините за отлагане на делата са най-често от обективен характер - нередовно призоваване на страните, непосочване на точен адрес на ответника, неявяване на свидетели и вещи лица, непредставяне в срок на доказателства и заключения, несвоевременни искания за събиране на доказателства от страните, неявяване на страни по гражданските дела, на подсъдими и пълномощниците им по наказателните дела. При делата от фактическа и правна сложност се налага приключването им да се извършва извън инструктивния срок. За отчетния период е осъществявана предварителна подготовка, включително с оставяне без движение на исковите молби и жалби по гражданските дела или с връщане за допълнително разследване по наказателните дела от съдия-докладчик. Има се предвид от съдиите, че предварителното проучване и подготовка на делата от съдията-докладчик е много важна предпоставка за цялостния ход на процеса и постановяване на законосъобразни съдебни актове. Делата се образуват в предвидените в закона срокове, като няма такива, образувани извън сроковете, включително и в случаите на отстраняване нередовности по съдебните книжа. Председателят периодично проверява книжата, оставени без движение, спрените дела, като взема необходимите мерки за разглеждането им и даване на по нататъшен ход или прекратяването им. Съдебните актове се изготвят качествено и срочно от съдиите.

 

В съда се водят прецизно книгите и канцеларските дела, визирани в разпоредбите на Правилника за администрацията в съдилищата. Попълването им е редовно и прегледно, с добър канцеларски вид и цялостното им оформяне е съобразно изискванията на закона. Председателят на ПРС извършва проверки по воденето на книгите. Сериозни пропуски не са констатирани, а допуснатите такива са незначителни и своевременно се отстраняват. Редовно се проверяват “Срочните книги за гражданските и наказателните дела”, ”Книгите-опис”, “Книгата за закрити заседания”, “Книгата за изпълнение на присъдите” и “Книгата за глобите”. Председателят на ПРС извършва проверки по воденето на книгите в съдебно – изпълнителната служба и в службата по вписванията. В предвидения от закона срок се изпращат преписи от присъдите за изпълнение и се изисква съответна информация от Прокуратурата. Периодичните сведения се изготвят качествено и в срок от главния счетоводител, съдебните секретари и секретаря на СИС. Извършени са и проверки на наличните дела в канцеларията на съда и в съдебно – изпълнителната служба от комисии, назначени със заповед на Председателя на ПРС. Съставени са съответните протоколи. Не са констатирани изгубени дела по смисъла на Правилника за администрацията в съдилищата.

 

 

1.      ПОСТЪПЛЕНИЯ НА ДЕЛАТА

 

                                              

            Постъпването на съдебните книжа и документирането им е съобразено с изискванията на Правилника за администрацията в съдилищата. За отчетният период административният секретар приема исковите молби, датира ги, подписва се и ги завежда във „входящ регистър”. Документира се и постъпването на всички останали книжа. Жалбите срещу съдебните актове, адресирани до Софийски окръжен съд, Административен съд София област, касационните жалби и други до Върховен касационен съд и Върховен административен съд се завеждат в “специален регистър”. Общият брой на постъпилите през 2017 година наказателни и граждански дела е 1 283. От тях наказателни са 314 броя, а граждански са 969 броя. Средно месечното постъпление на една съществуваща щатна длъжност „съдия” в Районен съд - Пирдоп е около 36 дела. Забелязва се увеличение на гражданските дела с 310 броя и намаление на наказателните дела със 75 броя в сравнение с предходната 2016 година.

 

 

2. СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ

 

            В съда са постъпили следните бройки наказателни дела: през 2015г. – 302, през 2016г. – 389 броя, а през 2017г. - 314 броя. Цифрите показват натовареността на съдиите по тези дела, като средно месечното постъпление на един съдия е около 9 наказателни дела.

            В съда са постъпили следните бройки граждански дела: през 2015г. – 655 броя, през 2016г. – 659 броя, а през 2017г. – 969 броя. Цифрите показват натовареността на съдиите по тези дела, като средно месечното постъпление на един съдия е около 27 граждански дела.

 

 

 

 

3. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

 

            През отчетния период постъплението на наказателните дела по видове е следното: НОХД – 70 дела, АНД – 102 дела, ЧНД – 91 дела, АНД по чл. 78А от НК – 48 дела и НЧХД – 3 дела. Постъплението по тримесечия е сравнително равномерно. От постъпилите НОХД най-голям брой са по глава ХI от НК “Общоопасни престъпления по транспорта”, следват по глава V от НК ”Престъпления против собствеността” и по глава II от НК “Престъпления против личността”. Постъплението дава представа за структурата и динамиката на престъпността в съдебния район. През годината са постъпили общо 314 наказателни дела: на съдия Цонка Миткова - 95 броя, на съдия Донка Паралеева – 106 броя, на съдия Симеон Гюров – 113 броя.

            През отчетния период са свършени 337 броя наказателни дела, от които НОХД – 70, АНД – 116, ЧНД – 91, АНД по чл. 78А от НК – 48 и  НЧХД – 12. Свършените дела през 2017г. за съдия Цонка Миткова са 107 броя, за съдия Донка Паралеева са 106 броя, за съдия Симеон Гюров са 124 броя. Висящите дела към 31.12.2017 г. са: за съдия Цонка Миткова – 15 броя, за съдия Донка Паралеева – 11 броя и за съдия Симеон Гюров – 7 броя.

            През годината са отложени 109 броя наказателни дела по обективни причини, заложени като предпоставка за даване ход на делата в чл. 271 от НПК. Преобладават неявяване на подсъдими или техни защитници, като по отношение на подсъдимите се изменя мярката за неотклонение в по-тежка и се постановява принудително довеждане от съответните служби на Министерство на правосъдието. 

            Общият брой осъдени лица е 72, от които: на наказание “лишаване от свобода”- 62 лица /при условията на ефективно изтърпяване на наказанието - 13 и при условията на чл. 66 ал. 1 от НК – 49/, на 6 лица е наложено наказание “пробация”, и на 4 лица е наложено наказание “глоба”. Броят на осъдените лица е по – малък с 34 в сравнение с предходната година. По глава ХI от НК “Общоопасни престъпления по транспорта” са осъдени 52 лица, по глава V от НК ”Престъпления против собствеността” са осъдени 13 лица и по глава II от НК “Престъпления против личността” са осъдени 5 лица.

            През отчетния период в съда няма постъпили дела със значим обществен интерес.

            През годината са образувани по внесени обвинителни актове 12 броя НОХД, а са свършени 7 броя НОХД със 7 осъдителни присъди. От тях съдия Цонка Миткова е приключила 3 броя дела, съдия Донка Паралеева е приключила 1 броя дела, съдия Симеон Гюров е приключил 3 броя дела.

            През отчетния период има 1 брой обжалвани присъди по “наказателно-общ характер” дело.   

            Във връзка с глава двадесет и девета от НПК – „Решаване на делото със споразумение”, в Районен съд - Пирдоп има постъпили със споразумение 58 броя НОХД, а със споразумение са приключили 63 броя НОХД. От тях съдия Цонка Миткова е приключила 23 броя, съдия Донка Паралеева е приключила 19 броя, съдия Симеон Гюров е приключил 21 броя. В сравнение с предходната година броят на тези видове наказателни дела е намален с 25 броя. Този институт на наказателния процес и през изминалата година намери широко приложение в работата на Районен съд - Пирдоп, като стремежът на съдиите е предварително да се запознават с изготвените проекто-споразумения от страните, след което в съдебно заседание споразумението се одобрява. Съдът счита, че по този начин се постига процесуална икономия на време и средства, като с наложените наказания се постигат по-ефикасно целите на чл. 36 от НК по отношение на осъдените лица.

            През отчетния период в Районен съд - Пирдоп има образувани 1 броя ЧНД във връзка с разпоредбата на чл. 64 от НПК – вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража” в досъдебното производство. През отчетния период в Районен съд - Пирдоп няма образувани ЧНД във връзка с разпоредбата на чл. 65 от НПК – за изменение на мярка за неотклонение „задържане под стража” в досъдебното производство. В съда има образувани 87 броя ЧНД по други текстове от НПК. През годината в съда има образувани 4 броя ЧНД за разпит на уличени лица и свидетели в присъствието на съдия. Намират приложение и други институти на НПК. В съда през годината са образувани 3 броя дела по бързи производства по НПК. Няма образувани незабавни производства по НПК. През годината в Районен съд - Пирдоп има образувани 1 броя УБДХ.

            Стремежът на съдиите е наказателните дела да приключват в инструктивните срокове. При констатиране на допуснати съществени процесуални нарушения, наказателните дела се връщат за доразследване с конкретни указания. Стремежът е мотивите на присъдите да се изготвят в срок. При неявяване на подсъдимите без уважителни причини е изменяна “мярката за неотклонение” в по-тежка и същите са довеждани принудително. При неявяване на свидетели и вещи лица без уважителни причини, те са санкционирани по НПК. В инструктивния срок са свършени делата по жалби срещу мярката за неотклонение “задържане под стража” и НОХД с подсъдими, задържани под стража. Съдиите провеждат предварителна подготовка по проучване на наказателните дела, стремят се да няма безпричинно отлагане на съдебните заседания. Няма ненаписани  в срок мотиви по наказателни дела.

 

 

4. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

 

            През 2017 г. в съда са постъпили 969 броя граждански дела. Граждански дела по съдии: 325 броя за съдия Цонка Миткова, 322 броя за съдия Донка Паралеева, 322 броя за съдия Симеон Гюров. Свършени са общо 943 броя граждански дела. Съдията Цонка Миткова е свършила 326 броя, съдията Донка Паралеева е свършила 301 броя, съдията Симеон Гюров е свършил 316 броя. Отложени са 212 броя граждански дела. Основна причина за отлаганията са несвоевременно правене на искания по доказателствата и даване възможност на страните за тяхното събиране. Най-голям относителен дял от постъплението имат исковете по СК, облигационните искове и исковете по КТ, а по-малък относителен дял имат  вещните искове и делбите. От делата, образувани по СК, най-голям относителен дял имат брачните – 33 броя дела, следват за издръжка – 19 броя.

            От исковете по КТ образувани по чл. 344 от КТ са 6 броя. По чл. 200 от КТ има образувани 7 броя дела. Постъпили са 22 облигационни иска, 37 делби и 34 броя установителни искове. Висящи за разглеждане са 14 броя облигационни иска, 46 делби и 20 броя установителни искове. През годината са решени 32 облигационни иска, 12 делби и 26 броя установителни искове.  Останалите граждански дела са по материи извън посочените по-горе. В инструктивния тримесечен срок са свършени 894 дела, съставляващи 94,81% от всички свършени дела, а след този срок са свършени 49 дела, които съставляват 5,20 % от всички свършени дела. Висящи към 31.12.2017г. за съдията Цонка Миткова са 44 броя, за съдия Донка Паралеева – 40 броя и за съдията Симеон Гюров - 47 броя. В съда има постъпили 34 броя дела по реда на “Бързото производство” – чл. 310 и сл. от ГПК и са решени 34 броя дела по този ред. През отчетния период в съда има постъпили и решени дела по глава тридесет и седма от ГПК „заповедно производство” – 569 броя дела  по чл. 410 от ГПК и 122 броя дела по чл. 417 от ГПК.

През отчетния период са обжалвани 50 граждански дела, от които на съдия Цонка Миткова са обжалвани 22 дела, на съдията Симеон Гюров са обжалвани 24 дела, на съдия Донка Паралеева 4 дела.

 От обжалваните граждански дела съдията Цонка Миткова има 12 потвърдени, 1 изменени и 7 отменени; съдията Симеон Гюров има 13 потвърдени, 4 изменени и 1 отменено; съдията Донка Паралеева има 3 потвърдени.

Ръководството на съда, като има предвид изложеното по-горе, намира че съдиите се стремят да изготвят съдебните актове в инструктивните срокове. През 2017г. в съда няма т.нар.“просрочени” граждански дела. Има стремеж и желание за усъвършенстване на теоретичната подготовка и практическите познания по актуалните правни проблеми на магистратите в РСПп. Конкретните показатели на съдиите по обжалваните актове по граждански и наказателни дела са описани към настоящия доклад. Следва да се даде отлична оценка за работата на районните съдии предвид това, че натовареността на съда е над средната, както и предвид високия дял на свършените в кратки процесуални срокове дела и като се вземе предвид високото качество на работата, отразено във високия брой потвърдени актове, преминали инстанционна проверка. През отчетната година е извършван анализ на практиката по граждански и наказателни дела, като са провеждани работни заседания с колегите – съдии за анализ и уеднаквяване на произнасянето по казуси, които са решени нееднозначно, видно от  съдебната практика.

 

 

III. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

            През 2017г. в съда са били издадени 2851 свидетелства за съдимост и 369 справки за съдимост или общо 3220 броя, които в сравнение с предходната 2016г. са по-малко с 139 броя. Съдиите са се произнесли с решения по 13 дела, образувани по молби за теглене на суми от спестовни влогове и разпореждане с имущество на малолетни и непълнолетни лица. През годината са постъпили и решени 21 броя дела за разкриване на банкова тайна, 16 броя дела за отказ от наследство и 6 броя дела образувани по реда на чл.51 от Закона за наследството. Ежедневно и своевременно се дават множество справки, издават се съдебни удостоверения и преписи от съдебни актове.

 

 

IV. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

            В съдебно-изпълнителната служба са образувани за 2015г. – 80 броя дела, за 2016г. – 200 броя дела и за 2017 г. - 153 броя дела. В полза на държавата има образувани 82 броя дела, в полза на ЮЛ са образувани 9 дела, в полза на физически лица са образувани 62 дела. Наблюдава се намаление в постъплението на общия брой дела с 47 броя,  в сравнение с предходната година.  Свършените изпълнителни дела са 98 броя, от които в полза на ЮЛ – 10 броя, за ФЛ – 50 броя, в полза на държавата – 38 броя,  от които 5 броя изпратени на друг съдебен изпълнител. По всички видове дела СИС е събрала главници 190 448 лева и 17 096 лева лихви. От тях в полза на ЮЛ са събрани   23 121 лева главници и 16 983 лева лихви, в полза на ФЛ са събрани 147 897 лева главници, а в полза на държавата са събрани 19 430 лева главници и 113 лева лихви. По висящите дела остават за събиране 2 773 477 лева. От тях на ЮЛ са 664 721 лева, на ФЛ са     1 401 790 лева, от които по трудови спорове са 17 200 лева, а в полза на държавата са 706 966 лева /горните суми са без лихви/. В СИС са издадени 1 броя съдебни удостоверения по молби на граждани за липса на заведени изпълнителни дела срещу тях.

Съгласно Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдената издръжка, за извършване проверка на обстоятелствата по чл. 152, ал. 2 от СК на всеки шест месеца се правят по 7 броя справки, които се представят пред съответните общини. През текущата година са направени справки по 54 броя дела. По молба на взискателите по 5 броя дела в полза на ФЛ, 3 броя по молба на банки и 5 броя в полза на държавата.

Основни трудности, които продължават да се срещат в съдебното изпълнение, са укриване на длъжниците и липсата на имущество, върху което да се насочи изпълнението.

Следва да се даде отлична оценка за работата на държавния съдебен изпълнител предвид това, че работата по тези дела изисква подготовка на голям обем документация, като се отчете и това, че с измененията на ЗСВ, влезли в сила на 09.08.2016 г., на държавния съдебен изпълнител при РС-Пирдоп, на основание чл.264, ал.2 ЗСВ, са му възложени събирането на вземанията на Районен съд-Пирдоп, за което същият представя регулярно справки относно изпълнението им.

 

                  

 V. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯ

 

През календарната 2017 година съдията по вписванията при РС - Пирдоп се е произнесъл общо по 2299 броя, постъпили в Службата по вписванията, заявления за вписвания, отбелязвания и заличавания. Също така са заведени и разгледани 689 броя искания за издаване на Удостоверения за вещни тежести(УВТ), преписи и извършване на справки. През годината са извършени общо 2288 броя вписвания, по които са образувани 1050 броя нотариални дела – 1014 бр. по нотариални актове, 32 броя договорни и 4 броя законни ипотеки, както и 1238 броя особени канцеларски дела – 112 броя отбелязвания и заличавания, 59 броя наеми, 24 броя аренди, 113 броя възбрани, 11 броя постановления за възлагане на недвижими имоти, 40 броя искови молби, 98 броя делби, 6 броя обявени завещания, 12 броя откази от вещни права,  8 броя АДС,  731 броя АОС и 24 броя други вписвания. През отчетния период са издадени общо 250 броя удостоверения за вещни тежести и 328 броя преписи, извършени са 111 броя справки по молби на държавен орган   и 14 броя устни справки. Постановени са общо 13 броя откази по чл.32 а от ПВ.

Следва да се даде отлична оценка за работата на съдията по вписвания предвид това, че натовареността му е над средната за страната, като не е установена основателността на жалби за несвоевременно изготвяне на справки, преписи, УВТ, заличавания, отбелязвания и вписвания.

 

VІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

      Както вече беше отбелязано, през 2015 година се извърши ремонт по проект: ”Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на съд и прокуратура гр.Пирдоп” на сградата на Община Пирдоп, в която се помещава Районен съд-Пирдоп, като по наше искане бяха подменени и подови настилки, врати и се извърши корекция на тавани. С измененията на ЗСВ, цитирани по-горе в доклада, беше създадена  комисия „Управление на собствеността”, към която е отправено искане от ръководството на Районен съд-Пирдоп за осигуряване средства за ремонт на тоалетното помещение и стълбището на сградата, включително и изграждане на входно съоръжение, даващо възможност за свободен достъп до и в сградата от хора в неравностойно положение. Във връзка с извършено на 18.05.2017 г. охранително обследване на съдебната сграда, в която се помещава Районен съд - Пирдоп от Главна дирекция „Охрана“ София, и дадени предписания за предприемане на мерки за обезопасяване на всички прозорци със защитно противоударно фолио/ със степен на съпротива DIN EN 356, клас P2A/ , своевременно е отправено искане до Комисия „Управление на собствеността”-ВСС да бъдат отпуснати средства в размер на 907,20 лв. за обезопасяване на част от прозорците и двете входни врати на сградата в която се помещава Районен съд-Пирдоп. Отправено е до Комисията и искане за отпускане на средства в размер на 17 686,23 лв. за ремонт на стълбище и междустълбищни площадки, санитарно-хигиенно помещение и монтиране на рампа за хора с увреждания, като е крайно наложително да бъдат извършени спешни и неотложни ремонтни дейности по отношение на стълбището и междустълбищните площадки, които отчасти са разрушени и създават опасност за служителите и гражданите от злополуки, каквито нееднократно вече стават факт и единствено добрата воля на пострадалите лица е предотвратила по-нататъшни техни действия по ангажиране на отговорност. Освен че се отличава с неприветлив вид, стълбището на сградата е с неподходяща настилка, която се явява хлъзгава при преминаване с мокри обувки, за което непременно се налага обезпечаване повърхността на стъпалата с противоплъзгащо покритие. Част от стъпалата почти липсват, което съчетано с доза невнимание, би могло да доведе дори до трагични последици, ангажиращи отговорността на РС-Пирдоп, като ползовател на сградата. Достъпът до правосъдие на лицата с увреждания е затруднен, тъй като освен че хората със специфични нужди са много, те се изправят пред проблем от битово-материално естество още със заставане пред сградата на Районен съд-Пирдоп, която не разполага с рампа за инвалиди, посредством която да бъдат преодолени входните стъпала, макар да се предполага, че именно това е институцията, която най-приоритетно ще осигури на социално уязвимите граждани безпроблемен достъп до своите услуги. Следва да продължат усилията на РС-Пирдоп с оглед окончателното оборудване на помещение, с което ще бъдат изпълнени изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и задължението за разкриване на регистратура за класифицирана информация, с оглед изискванията на ЗЗКИ и приложението на ЕИСПП. През 2017 година във връзка с Договор №ВСС-14810/06.11.2017 г. „ Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата“ ни бяха доставени 6 бр. компютри и 6 бр. монитори,  по Договор № ВСС-15419/20.11.2017 г. „Доставка на принтери за нуждите на ВСС и съдилищата“ - 5 бр. принтери и по Договор № ВСС-15417/20.11.2017 г. „Доставка на скенери за нуждите на ВСС и съдилищата - 1 бр. скенер за нуждите на съда. През 2017 година бе закупен 1 бр.UPS. Следва да се закупят още два броя диктофони на всеки съдебен секретар за осъществяване на автономен звукозапис по време на заседание.            През 2016 година в съда бе внедрен, и успешно  използван и през отчетната 2017 година програмен продукт - информационна система за автоматизиране на движението на делата САС „Съдебно деловодство”. Считано от 01.01.2016 година,  на „Интернет страницата” на съда се публикуват всички съдебни актове и друга информация за работата на органа на съдебна власт, вкл. и становища за съдебно-географската карта на РБ. През 2017 година в съда продължи да се използва  и програмен продукт „за случайно разпределение на делата”, осигурен ни от Висшия съдебен съвет. Използва се ефективно закупения през 2014 година от съда програмен продукт „JES” във връзка с работата на съдебно – изпълнителната служба. В Районен съд гр. Пирдоп се поддържа абонамент на програмните продукти на “Сиела”, като поради липса на средства не е възможно осигуряване и на други програмни продукти, без които работата на магистратите и служителите би могло значително да се затрудни. Периодично се повишава квалификацията на съдиите и съдебните служители, чрез участието им в обучения и семинари, преимуществено по календара на Националния институт на правосъдието, като предвид  минималния брой на съдийския състав и ограничения административен такъв, се използват формите на дистанционно обучение, за които служителите и съдиите са своевременно уведомявани. За усъвършенстване подготовката на съдебните служители и подобряване на работата им е добре и те да бъдат включвани в провеждащи се обучения и семинари на регионално и национално ниво. Създадено бе и успешно се използва специализираното помещение „Синя стая”(зала №3) за изслушване на деца за целите на наказателния и гражданския процес от Районен съд – Пирдоп, като са изготвени и съответни правила за използването и, като следва да се осигурят средства за допълнително и обзавеждане. Същевременно помещението се използва и за зала за провеждане на обучения, както и за провеждане на търгове от страна на ЧСИ и ДСИ. През 2017 година Районен съд-Пирдоп активно участва в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие“, като работи с 4 училища на територията на съдебния му район, като беше изпълнена една от основните цели на програмата, а именно-да се провокира и насочи вниманието на нашите деца към осъзнаване значението на държавността и законността, към справедливостта в социалното общуване и утвърждаване културата на толерантност, като магистратите от Районен съд-Пирдоп бяха част от процеса на усъвършенстване и подобряване информираността за съдебната власт сред младите хора в съдебния район, като резултатите от проведените срещи дават основание да се твърди, че това е правилен подход за повишаване на доверието в съдебната власт. За тази си дейност и тримата магистрати от РС-Пирдоп са удостоени от ВСС със „СЛУЖЕБНА БЛАГОДАРНОСТ” за проявения висок професионализъм и компетентност при осъществяването на Образователнана програма и принос за отличаването на ВСС със специалната награда на журите в конкурса „Кристални везни на правосъдието” на Съвета на Европа.

 

През отчетната 2017 година са извършвани проверки по произволно избрани наказателни и граждански дела, с оглед правилното приложение на съществено изменените  НПК и ГПК, като дадените препоръки своевременно са изпълнени.

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Районен съд - Пирдоп:

                                                                                                             / СИМЕОН ГЮРОВ /


Посещения:784012