Доклад за 2016г.

            РАЙОНЕН СЪД ПИРДОП

   2070 гр.Пирдоп, бул. „Цар   Освободител” № 47  

 

 

                                           ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД - ПИРДОП

през 2016 година

  

 

I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

1.      СЪДИИ.

 Към 1 януари 2016г. щатът на Районен съд Пирдоп се състои от трима съдии, един държавен съдебен изпълнител и един съдия по вписванията.

До 01.08.2016 година 2016г. в съда са работили двама съдии. Със заповед № К-94 на Председателя на Софийски окръжен съд, младши съдия Донка Иванова Паралеева е командирована в Районен съд - Пирдоп за срок от 01.08.2016 г. до 01.02.2017 г.,. Съдиите Цонка Миткова, Донка Паралеева и Симеон Гюров са разглеждали граждански и наказателни дела.

През 2016г. като държавен съдебен изпълнител работи Галина Иванова.

През 2016г. като съдия по вписванията работи  Али Зинал.

 

2.      СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ.

През 2016г. в Районен съд - Пирдоп са работили 14 съдебни служители: един административен секретар, който изпълнява и дейността на “домакин”, един главен счетоводител, който изпълнява и дейността на “касиер”, един „системен администратор”, трима съдебни секретари, един секретар в СИС, трима съдебни деловодители, един съдебен архивар, един призовкар, един чистач и един „работник поддръжка сгради-огняр”.

Няма изключения измежду съдебните служители, които да не са с дългогодишен стаж и опит в органа на съдебната власт.

 

3.      СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА.

Ръководството на съда счита, че на този етап оптималния щатен съдийски състав на ПРС е сега съществуващия, позволяващ равномерното разпределение на постъпващите дела, които  бележат ръст в сравнение с предходния отчетен период, както и своевременното използване на  платения годишен отпуск,  който за отчетния период е бил в общ  размер на 70 (седемдесет) работни дни.

Ръководството на съда намира, че следва, съобразно  новоприетия класификатор на длъжностите на съдебните служители и в продължаващото изпълнение на препоръките, дадени в акт с рег.№ПП-01-45/30.07.2015 година за резултатите от извършена планова проверка на гражданските дела, образувани през 2013-2104 година ИВСС в Районен съд гр. Пирдоп, да се създаде служба „регистратура”, както и регистратура за класифицирана информация, където да се приемат всички книжа, постъпващи в съда и разпределението им по служби, за което, след трансформацията, следва да се обособи съответно работно помещение, респективно работно място.

Ръководството на съда намира, че следва, съобразно  новоприетия класификатор на длъжностите на съдебните служители и в продължаващото изпълнение на препоръките, дадени в акт с рег.№ПП-01-45/30.07.2015 година за резултатите от извършена планова проверка на гражданските дела, образувани през 2013-2104 година ИВСС в Районен съд гр. Пирдоп, да се създаде служба „регистратура”, както и регистратура за класифицирана информация, където да се приемат всички книжа, постъпващи в съда и разпределението им по служби, за което, след трансформацията, следва да се обособи съответно работно помещение, респективно работно място.

                                   II. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

В деня на постъпването им или на следващия ден исковите молби и книжата по делата се докладват на Председателя, който разпорежда движението им и определя съдията-докладчик чрез въведения програмен продукт „за случайно разпределение на делата”, осигурен ни от Висшия съдебен съвет. При насрочване на делата съдиите спазват инструктивните срокове и се стремят да ги приключват своевременно. За първите открити съдебни заседания делата се насрочват не по-късно от едномесечен срок, по изключение до два месеца. По обективни причини са пренасрочвани дела. Делата с лица с постановена мярка „Задържане под стража”, по чл. 78А от НК, по чл. 50 от СК, по Закона за защита от домашното насилие, по чл. 26 и чл. 30 от Закона за закрила на детето и по чл. 19 от Закона за гражданската регистрация, се приключват в едномесечен срок от постъпването им. Делата за вземане на мерки за неотклонение “задържане под стража”, за изменение на мерки за неотклонение, за разпити пред съдия на обвиняеми и свидетели, бързите производства по НПК и ГПК, се приключват в законовите срокове. Причините за отлагане на делата са най-често от обективен характер - нередовно призоваване на страните, непосочване на точен адрес на ответника, неявяване на свидетели и вещи лица, непредставяне в срок на доказателства и заключения, несвоевременни искания за събиране на доказателства от страните, неявяване на страни по гражданските дела, на подсъдими и пълномощниците им по наказателните дела. При делата от фактическа и правна сложност се налага приключването им да се извършва извън инструктивния срок. За отчетния период е осъществявана предварителна подготовка, включително с оставяне без движение на исковите молби и жалби по гражданските дела или с връщане за допълнително разследване по наказателните дела от съдия-докладчик. Има се предвид от съдиите, че предварителното проучване и подготовка на делата от съдията-докладчик е много важна предпоставка за цялостния ход на процеса и постановяване на законосъобразни съдебни актове. Делата се образуват в предвидените в закона срокове, като няма такива, образувани извън сроковете, включително и в случаите на отстраняване нередовности по съдебните книжа. Председателят периодично проверява книжата, оставени без движение, спрените дела, като взема необходимите мерки за разглеждането им и даване на по нататъшен ход или прекратяването им. Съдебните актове се изготвят качествено и срочно от съдиите.

В съда се водят прецизно книгите и канцеларските дела, визирани в разпоредбите на Правилника за администрацията в съдилищата. Попълването им е редовно и прегледно, с добър канцеларски вид и цялостното им оформяне е съобразно изискванията на закона. Председателят на ПРС извършва проверки по воденето на книгите. Сериозни пропуски не са констатирани, а допуснатите такива са незначителни и своевременно се отстраняват. Редовно се проверяват “Срочните книги за гражданските и наказателните дела”, ”Книгите-опис”, “Книгата за закрити заседания”, “Книгата за изпълнение на присъдите” и “Книгата за глобите”. Председателят на ПРС извършва проверки по воденето на книгите в съдебно – изпълнителната служба и в службата по вписванията. В предвидения от закона срок се изпращат преписи от присъдите за изпълнение и се изисква съответна информация от Прокуратурата. Периодичните сведения се изготвят качествено и в срок от главния счетоводител, съдебните секретари и секретаря на СИС. Извършени са и проверки на наличните дела в канцеларията на съда и в съдебно – изпълнителната служба от комисии, назначени със заповед на Председателя на ПРС. Съставени са съответните протоколи. Не са констатирани изгубени дела по смисъла на Правилника за администрацията в съдилищата.

 

1.      ПОСТЪПЛЕНИЯ НА ДЕЛАТА                                    

            Постъпването на съдебните книжа и документирането им е съобразено с изискванията на Правилника за администрацията в съдилищата. За отчетният период административният секретар приема исковите молби, датира ги, подписва се и ги завежда във „входящ регистър”. Документира се и постъпването на всички останали книжа. Жалбите срещу съдебните актове, адресирани до Софийски окръжен съд, Административен съд София област, касационните жалби и други до Върховен касационен съд и Върховен административен съд се завеждат в “специален регистър”. Общият брой на постъпилите през 2016 година наказателни и граждански дела е 1048. От тях наказателни са 389 броя, а граждански са 659 броя. Средно месечното постъпление на една съществуваща щатна длъжност „съдия” в Районен съд-гр.Пирдоп е около 36 дела. Забелязва се увеличение на гражданските дела с 4 броя и увеличение на наказателните дела с 87 броя в сравнение с предходната 2015 година.

 

2. СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА

    ПО ВИДОВЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 

            В съда са постъпили следните бройки наказателни дела през 2013г. – 315 броя, през 2014 г. – 316, през 2015г. – 302 броя а през 2016г. - 389 броя. Цифрите показват натовареността на съдиите по тези дела, като средно месечното постъпление на един съдия е около 13 наказателни дела.

            В съда са постъпили следните бройки граждански дела: през 2013г. – 705 броя, през 2014г. – 564 броя, през 2015г. – 655 броя а през 2016 г. – 659 броя. Цифрите показват натовареността на съдиите по тези дела, като средно месечното постъпление на един съдия е около 23 граждански дела.

3. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

 

            През отчетния период постъплението на наказателните дела по видове е следното: НОХД – 102 дела, АНД – 159 дела, ЧНД – 95 дела, АНД по чл. 78А от НК – 18 дела и НЧХД – 15 дела. Постъплението по тримесечия е сравнително равномерно. От постъпилите НОХД най-голям брой са по глава ХI от НК “Общоопасни престъпления по транспорта”, следват по глава V от НК ”Престъпления против собствеността” и по глава II от НК “Престъпления против личността”. Постъплението дава представа за структурата и динамиката на престъпността в съдебния район. През годината са постъпили общо 389 наказателни дела: на съдия Цонка Миткова - 177 броя, на съдия Донка Паралеева – 47 броя, на съдия Симеон Гюров – 165 броя.

            През отчетния период са свършени 362 броя наказателни дела, от които НОХД – 100, АНД – 142, ЧНД – 96, АНД по чл. 78А от НК – 17 и  НЧХД – 7. Свършените дела през 2016г. за съдия Цонка Миткова са 161 броя, за съдия Донка Паралеева са 36 броя, за съдия Симеон Гюров са 165 броя. Висящите дела към 31.12.2016г. са за съдия Цонка Миткова – 27 броя, за съдия Донка Паралеева – 11 броя и за съдия Симеон Гюров – 18 броя.

            През годината са отложени 92 броя наказателни дела по обективни причини, заложени като предпоставка за даване ход на делата в чл. 271 от НПК. Преобладават неявяване на подсъдими или техни защитници, като по отношение на подсъдимите се изменя мярката за неотклонение в по-тежка и се постановява принудително довеждане от съответните служби на Министерство на правосъдието. 

            Общият брой осъдени лица е 106, от които: на наказание “лишаване от свобода” 94 лица /при условията на ефективно изтърпяване на наказанието - 16 и при условията на чл. 66 ал. 1 от НК – 78/, на 11 лица е наложено наказание “пробация”, и на 1 лица е наложено наказание “глоба”. Броя на осъдените лица е по – голям с 20 в сравнение с предходната година. По глава ХI от НК “Общоопасни престъпления по транспорта” са осъдени 72 лица, по глава V от НК ”Престъпления против собствеността” са осъдени 27 лица и по глава II от НК “Престъпления против личността” са осъдени 3 лица.

            През отчетния период в съда няма постъпили дела със значим обществен интерес.

            През годината са образувани по внесени обвинителни актове 17 броя НОХД, а са свършени 8 броя НОХД с 8 осъдителни присъди. От тях съдия Цонка Миткова е приключила 4 броя дела, съдия Донка Паралеева е приключила 1 броя дела, съдия Симеон Гюров е приключил 3 броя дела.

            През отчетния период има 4 броя обжалвани присъди по “наказателно-общ характер” дело.   

            Във връзка с глава двадесет и девета от НПК – „Решаване на делото със споразумение”, в Районен съд - Пирдоп има постъпили със споразумение 83 броя НОХД, а със споразумение са приключили 92 броя НОХД. От тях съдия Цонка Миткова е приключила 39 броя, съдия Донка Паралеева е приключила 10 броя, съдия Симеон Гюров е приключил 43 броя. В сравнение с предходната година броят на тези видове наказателни дела е увеличен с 29 броя. Този институт на наказателния процес и през изминалата година намери широко приложение в работата на Районен съд - Пирдоп, като стремежът на съдиите е предварително да се запознават с изготвените проекто-споразумения от страните, след което в съдебно заседание споразумението се одобрява. Съдът счита, че по този начин се постига процесуална икономия на време и средства, като с наложените наказания се постигат по-ефикасно целите на чл. 36 от НК по отношение на осъдените лица.

            През отчетния период в Районен съд - Пирдоп има образувани 2 броя ЧНД във връзка с разпоредбата на чл. 64 от НПК – вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража” в досъдебното производство. През отчетния период в Районен съд - Пирдоп няма образувани ЧНД във връзка с разпоредбата на чл. 65 от НПК – за изменение на мярка за неотклонение „задържане под стража” в досъдебното производство. В съда има образувани 79 броя ЧНД по други текстове от НПК. През годината в съда има образувани 12 броя ЧНД за разпит на уличени лица и свидетели в присъствието на съдия. Намират приложение и други институти на НПК. В съда няма образувани бързи производства по НПК. Няма образувани незабавни производства по НПК. През годината в Районен съд - Пирдоп има образувани 2 броя УБДХ.

            Стремежът на съдиите е наказателните дела да приключват в инструктивните срокове. При констатиране на допуснати съществени процесуални нарушения, наказателните дела се връщат за доразследване с конкретни указания. Стремежът е мотивите на присъдите да се изготвят в срок. При неявяване на подсъдимите без уважителни причини е изменяна “мярката за неотклонение” в по-тежка и се довеждат принудително. При неявяване на свидетели и вещи лица без уважителни причини, са санкционирани по НПК. В инструктивния срок са свършени делата по жалби срещу мярката за неотклонение “задържане под стража” и НОХД с подсъдими, задържани под стража. Съдиите провеждат предварителна подготовка по проучване на наказателните дела, стремят се да няма безпричинно отлагане на съдебните заседания. Няма ненаписани  в срок мотиви по наказателни дела.

 

4. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

            През 2016г. в съда са постъпили 659 броя граждански дела. Граждански дела по съдии: 285 броя за съдия Цонка Миткова, 104 броя за съдия Донка Паралеева, 270 броя за съдия Симеон Гюров. Свършени са общо 654 броя граждански дела. Съдията Цонка Миткова е свършила 291 броя, съдията Донка Паралеева е свършила 85 броя, съдията Симеон Гюров е свършил 278 броя. Отложени са 242 броя граждански дела. Основна причина за отлаганията са несвоевременно правене на искания по доказателствата и даване възможност на страните за тяхното събиране. Най-голям относителен дял от постъплението имат исковете по СК, облигационните искове и исковете по КТ, а по-малък относителен дял имат  вещните искове и делбите. От делата, образувани по СК, най-голям относителен дял имат брачните – 42 броя дела, следват за издръжка – 17 броя.

            От исковете по КТ образувани по чл. 344 от КТ са 7 броя. По чл. 200 от КТ има образувани 4 броя дела. Постъпили са 36 облигационни иска и 16 делби. Висящи за разглеждане са 24 броя облигационни иска и 21 делби. През годината са решени 46 облигационни иска и 9 делби.  Останалите граждански дела са по материи извън посочените по-горе. В инструктивния тримесечен срок са свършени 593 дела, съставляващи 90,67% от всички свършени дела, а след този срок са свършени 61 дела, които съставляват 9,33 % от всички свършени дела. Висящи към 31.12.2016г. съдията Цонка Миткова има 45 броя, за съдия Донка Паралеева – 19 броя и за съдията Симеон Гюров има 41 броя. В съда има постъпили 39 броя дела по реда на “Бързото производство” – чл. 310 и сл. от ГПК и са решени 40 броя дела по този ред. През отчетния период в съда има постъпили и решени дела по глава тридесет и седма от ГПК „заповедно производство” – 279 броя дела  по чл. 410 от ГПК и 133 броя дела по чл. 417 от ГПК.

През отчетния период са обжалвани 30 граждански дела, от които на съдия Цонка Миткова са обжалвани 14 дела на съдията Симеон Гюров са обжалвани 16 дела.

 От обжалваните граждански дела съдията Цонка Миткова има 15 потвърдени, 2 изменени и 4 отменени; съдията Симеон Гюров има 9 потвърдени и 7 изменени; съдията Мария Златарева има 2 потвърдени и 3 отменени.

Ръководството на съда, като има предвид изложеното по-горе, намира,  че съдиите се стремят да изготвят съдебните актове в инструктивните срокове. През 2016г. в съда няма т.нар.“просрочени” граждански дела. Има стремеж и желание за усъвършенстване на теоретичната подготовка и практическите познания по актуалните правни проблеми на магистратите в РСПп. Конкретните показатели на съдиите по обжалваните актове по граждански и наказателни дела са описани към настоящия доклад. Следва да се даде отлична оценка за работата на районните съдии предвид това, че натовареността на съда е над средната, както и предвид високия дял на свършените в кратки процесуални срокове дела и като се вземе предвид високото качество на работата, отразено във високия брой потвърдени актове, преминали инстанционна проверка. През отчетната година е извършван анализ на практиката по граждански и наказателни дела, като са провеждани работни заседания с колегите – съдии, всеки месец, за анализ и уеднаквяване на практиката по сложни и спорни казуси.

  

III. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

            През 2016г. в съда са били издадени 3010 свидетелства за съдимост и 349 справки за съдимост или общо 3359 броя, които в сравнение с предходната 2015г. са повече с 319 броя. Съдиите са се произнесли с решения по 22 дела, образувани по молби за теглене на суми от спестовни влогове и разпореждане с имущество на малолетни и непълнолетни лица. Ежедневно и своевременно се дават множество справки, издават се съдебни удостоверения и преписи от съдебни актове.

 

IV. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

            В съдебно-изпълнителната служба са образувани за 2013г. – 122 броя дела, за 2014г. – 58 броя, за 2015г. – 80 броя дела и за 2016г. – 200 броя дела. В полза на държавата има образувани 145 броя дела, в полза на ЮЛ са образувани 12 дела в полза на физически лица са образувани 42 дела и 1 брой обезпечителни мерки. Наблюдава се увеличение в постъплението на общия брой дела с 120 броя,  в сравнение с предходната година.  Свършените изпълнителни дела са 156 броя, от които в полза на ЮЛ – 49 броя, за ФЛ – 46 броя, в полза на държавата – 51 броя и 1 брой обезпечителни мерки от които 9 броя изпратени на друг съдебен изпълнител. По всички видове дела СИС е събрала главници 234 715 лева и 20 829 лева лихви. От тях в полза на ЮЛ са събрани 11 696 лева главници и 19 048 лева лихви, на ФЛ са събрани 188 031 лева главници и 31лева лихви, а в полза на държавата са събрани 34 988 лева главници и 1 750 лева лихви. По висящите дела остават за събиране 2 785 284 лева. От тях на ЮЛ са 687 746 лева, на ФЛ са 1 205 408 лева, от които по трудови спорове са 48 926 лева, а в полза на държавата са 892 130 лева /горните суми са без лихви/. В СИС са издадени 2 броя съдебни удостоверения по молби на граждани за липса на заведени изпълнителни дела срещу тях.

Съгласно Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдената издръжка, за извършване проверка на обстоятелствата по чл. 152, ал. 2 от СК на всеки шест месеца се правят по 37 броя справки, които се представят пред съответните общини. През текущата година са направени справки по 48 броя дела. По молба на взискателите по 6 броя дела в полза на ФЛ, 4 броя по молба на банки и 3 броя в полза на държавата.

Основни трудности, които продължават да се срещат в съдебното изпълнение са укриване на длъжниците и липсата на имущество, върху което да се насочи изпълнението.

Следва да се даде отлична оценка за работата на държавния съдебен изпълнител предвид на това, че работата по тези дела изисква подготовка на голям обем документация, като се отчете и това, че с измененията на ЗСВ, влезли в сила на 09.08.2016 г., на основание чл.264    ал.2 ЗСВ са му възложени събирането на вземанията на Районен съд-Пирдоп.

            

 V. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯ 

За периода 04 януари 2016 г. – 30 декември 2016 г. в Службата по вписванията са постъпили 3015 броя заявления за вписвания, отбелязвания и заличавания, както и 631 броя искания за издаване на УВТ, преписи и извършване на справки. Извършени са общо 2955 броя вписвания, от които 1097 броя нотариални дела, в т.ч. 43 броя договорни и 9 броя законни ипотеки, 92 броя възбрани - в т.ч. 2 броя възбрани за обезпечение на бъдещ иск, 10 броя постановления за възлагане на недвижими имоти, 124 броя аренди, 94 броя наеми, 115 броя делби, 8 броя откази от вещно право на ползване, 5 броя обявени завещания, 25 броя искови молби. Вписани са още 10 броя АДС и 1231 броя АОС.  Издадени са 214 броя удостоверения за вещни тежести и 390 броя преписи, извършени са 27 броя справки, както и 45 броя отбелязвания и заличавания. Постановени са общо 15 броя отказа по чл.32 а от ПВ.

Следва да се даде отлична оценка за работата на съдията по вписвания предвид това, че натовареността му е над средната за страната, като няма основателни жалби за несвоевременно изготвяне на справки, преписи, УВТ, заличавания, отбелязвания и вписвания.

 

VІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

            Както вече беше отбелязано, през 2015 година се извърши ремонт по проект: ”Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на съд и прокуратура гр.Пирдоп” на сградата на Община Пирдоп, в която се помещава Районен съд-Пирдоп, като по наше искане бяха подменени и подови настилки, врати и се извърши корекция на тавани. С измененията на ЗСВ, цитирани по-горе в доклада, беше създадена  комисия „Управление на собствеността”, към която е отправено искане от ръководството на Районен съд-Пирдоп за осигуряване средства за ремонт на тоалетното помещение и стълбището на сградата, включително и изграждане на входно съоръжение, даващо възможност за свободен достъп до и в сградата от хора в неравностойно положение. Следва да се дооборудва помещението, с което ще бъдат изпълнени изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и задължението за разкриване на регистратура за класифицирана информация, с оглед изискванията на ЗЗКИ и приложението на ЕИСПП, като се изчислят необходимите средства за това и същите бъдат осигурени в срок не по-късно до края на първото тримесечие на 2017 г. През 2016 година бе закупен 1 бр. ксерокс, 1 бр. сървър и 1 бр.UPS за него, 2 бр. монитори, 1 бр. архивен шкаф и 1 бр. диктофон. Следва да се закупят още два броя диктофони на всеки съдебен секретар за осъществяване на звукозапис по време на заседание.    Закупени бяха 4 броя климатици, както и бяха предоставени от ВСС 2 броя компютри, 2 броя принтери, 1 бр. лаптоп, 1 бр.скенер и 1 бр. многофункционално устройство. През 2016 година в съда бе внедрен и успешно се използва програмен продукт - информационна система за автоматизиране на движението на делата САС „Съдебно деловодство” считано от 01.01.2016 година,  на „Интернет страницата” на съда се публикуват всички съдебни актове и друга информация за работата на органа на съдебна власт, вкл. и становища за съдебно-географската карта на РБ. През 2016 година в съда се използва  и програмен продукт „за случайно разпределение на делата”, осигурен ни от Висшия съдебен съвет. Използва се ефективно закупения през 2014 година от съда програмен продукт „JES” във връзка с работата на съдебно – изпълнителната служба. В Районен съд гр. Пирдоп се поддържа абонамент на програмните продукти на “Сиела”, като поради липса на средства не е възможно осигуряване и на други програмни продукти, без които работата на магистратите и служителите би могло значително да се затрудни. Периодично се  повишава квалификацията на съдиите и съдебните служители, чрез участието им в обучения и семинари, преимуществено по календара на Националния институт на правосъдието, като предвид  минималния брой на съдийския състав и ограничения административен такъв, като се използват формите на дистанционно обучение, за които служителите и съдиите са своевременно уведомявани. За усъвършенстване подготовката на съдебните служители и подобряване на работата им е добре и те да бъдат включвани в провеждащи се обучения и семинари на регионално и национално ниво. Създадена бе и успешно се използва специализираното помещение „Синя стая”(зала №3) за изслушване на деца за целите на наказателния и гражданския процес от Районен съд – Пирдоп, като следва да се осигурят средства за допълнително и обзавеждане, същевременно се използва и за зала за провеждане на обучения, както и за провеждане на търгове от страна на ЧСИ и ДСИ. През 2016 година Районен съд-Пирдоп активно участва в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие, като работи с 4 училища на територията на съдебния му район, като беше изпълнена едно от осовновните цели на програмата, а именно да се провокира и насочи вниманието на нашите деца към осъзнаване значението на държавността и законността, към справедливостта в социалното общуване и утвърждаване културата на толерантност, като магистратите от РС-Пирдоп бяха част от процеса на усъвършенстване и подобряване информираността за съдебната власт сред младите хора в съдебния район, като резултатите от проведените срещи дават основание да се твърди, че това е правилен подход за повишаване на доверието в съдебната власт.

 

През отчетната 2016 година със заповед №А-101/2015 г. на Председателя на Окръжен съд-София, бяха извършени две проверки, както следва: проверка  по наказателни дела  и по граждански дела  за периода от 01.07.2015 година – 01.09.2016 година. Изводите от направените констатации в двата доклада, които са обсъдени от съдиите и служителите на РСПп, е че в Районен съд-Пирдоп се спазват инструктивните и задължителните срокове за образуване и движение на делата, съдебните актове се постановяват в срок, като е отбелязано, че дадените препоръки в извършените проверки от страна на ИВСС през 2014 г., са изпълнени, за което своевременно е уведомен и Главния инспектор на ИВСС.

 

                     

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Районен съд гр. Пирдоп:

                                                                                                        / СИМЕОН ГЮРОВ /


Посещения:784010