Доклад за 2015 г.

 

                            

                                      РАЙОНЕН СЪД – ПИРДОП

               2070 гр.Пирдоп, бул. „Цар Освободител” № 47

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД гр. ПИРДОП

през 2015 година

   

            I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

1.      СЪДИИ.

 Към 1 януари 2015г. щатът на Районен съд гр. Пирдоп е трима съдии, един държавен съдебен изпълнител и един съдия по вписванията.

През 2015г. в съда са работили трима съдии. Съдиите Цонка Миткова, Мария Златарева и Симеон Гюров са разглеждали граждански и наказателни дела. Съдия Мария Златарева със заповеди на Председателя на Софийски окръжен съд е командирована в Районен съд гр.Сливница за срок от 17.10.2014 г. до 01.02.2015 г., като от 14.12.2015 година същата не заема щатна длъжност „съдия” в РС-Пирдоп.

През 2015г. като държавен съдебен изпълнител работи Галина Иванова.

През 2015г. като съдия по вписванията работи  Али Зинал.

 

2.      СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ.

През 2015г. в Районен съд гр. Пирдоп са работили 14 съдебни служители: един административен секретар, който изпълнява и дейността на “домакин”, един главен счетоводител, който изпълнява и дейността на “касиер”, един „системен администратор”, четирима съдебни секретари, като със заповед на Председателя на съда  считано от 01.02.2015 г. едната щатна бройка „съдебен секретар”  е трансформирана в „съдебен деловодител”, един секретар в СИС, двама съдебни деловодители, един съдебен архивар, един призовкар, един чистач и един „работник поддръжка сгради-огняр”.

Няма изключения измежду съдебните служители, които да не са с дългогодишен стаж и опит в органа на съдебната власт.

 

3.      СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА.

 

Ръководството на съда счита, че на този етап оптималния щатен съдийски състав на ПРС е сега установения, позволяващ равномерното разпределение на постъпващите дела, които  бележат ръст в сравненаие с предходния отчетен период, както и своевременното използване на  платения годишен отпуск,  който за отчетния период е бил в общ  размер на 94 (деветдесет и четири) работни дни и заместване при  ползване на друг вид отпуск, който за отчетния период е бил в общ  размер на 70 (седемдесет) календарни дни.

Ръководството на съда намира, че следва, съобразно и с препоръките, дадени в акт с рег.№ПП-01-45/30.07.2015 година за резултатите от извършена планова проверка на гражданските дела, образувани през 2013-2104 година ИВСС в Районен съд гр. Пирдоп, да предприеме мерки за създаване на служба „регистратура” и за назначаване на съдебен  служител „регистратура”, където да се приемат всички книжа, постъпващи в съда и разпределението им по служби, за което, след трансформацията, следва да се обособи съответно работно помещение, респективно работно място.

 

 

                                   II. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

 

В деня на постъпването им или на следващия ден исковите молби и книжата по делата се докладват на Председателя, който разпорежда движението им и определя съдията-докладчик чрез въведения програмен продукт „за случайно разпределение на делата”, осигурен ни от Висшия съдебен съвет. При насрочване на делата съдиите спазват инструктивните срокове и се стремят да ги приключват своевременно. За първите открити съдебни заседания делата се насрочват не по-късно от едномесечен срок, по изключение до два месеца. По обективни причини са пренасрочвани дела. Делата с лица с постановена мярка „Задържане под стража”, по чл. 78А от НК, по чл. 50 от СК, по Закона за защита от домашното насилие, по чл. 26 и чл. 30 от Закона за закрила на детето и по чл. 19 от Закона за гражданската регистрация, се приключват в едномесечен срок от постъпването им. Делата за вземане на мерки за неотклонение “задържане под стража”, за изменение на мерки за неотклонение, за разпити пред съдия на обвиняеми и свидетели, бързите производства по НПК и ГПК, се приключват в законовите срокове. Причините за отлагане на делата са най-често от обективен характер - нередовно призоваване на страните, непосочване на точен адрес на ответника, неявяване на свидетели и вещи лица, непредставяне в срок на доказателства и заключения, несвоевременни искания за събиране на доказателства от страните, неявяване на страни по гражданските дела, на подсъдими и пълномощниците им по наказателните дела. При делата от фактическа и правна сложност се налага приключването им да се извършва извън инструктивния срок. За отчетния период е осъществявана предварителна подготовка, включително с оставяне без движение на исковите молби и жалби по гражданските дела или с връщане за допълнително разследване по наказателните дела от съдия-докладчик. Има се предвид от съдиите, че предварителното проучване и подготовка на делата от съдията-докладчик е много важна предпоставка за цялостния ход на процеса и постановяване на законосъобразни съдебни актове. Делата се образуват в предвидените в закона срокове, като няма такива, образувани извън сроковете, включително и в случаите на отстраняване нередовности по съдебните книжа. Председателят периодично проверява книжата, оставени без движение, спрените дела, като взема необходимите мерки за разглеждането им и даване на по нататъшен ход или прекратяването им. Съдебните актове се изготвят качествено и срочно от съдиите.

 

 

В съда се водят прецизно книгите и канцеларските дела, визирани в разпоредбите на Правилника за администрацията в съдилищата. Попълването им е редовно и прегледно, с добър канцеларски вид и цялостното им оформяне е съобразно изискванията на закона. Председателят на ПРС извършва проверки по воденето на книгите. Сериозни пропуски не са констатирани, а допуснатите такива са незначителни и своевременно се отстраняват. Редовно се проверяват “Срочните книги за гражданските и наказателните дела”, ”Книгите-опис”, “Книгата за закрити заседания”, “Книгата за изпълнение на присъдите” и “Книгата за глобите”. Председателят на ПРС извършва проверки по воденето на книгите в съдебно – изпълнителната служба и в службата по вписванията. В предвидения от закона срок се изпращат преписи от присъдите за изпълнение и се изисква съответна информация от Прокуратурата. Периодичните сведения се изготвят качествено и в срок от главния счетоводител, съдебните секретари и секретаря на СИС. Извършени са и проверки на наличните дела в канцеларията на съда и в съдебно – изпълнителната служба от комисии, назначени със заповед на Председателя на ПРС. Съставени са съответните протоколи. Не са констатирани изгубени дела по смисъла на Правилника за администрацията в съдилищата.

 

 

1.      ПОСТЪПЛЕНИЯ НА ДЕЛАТА

 

                                              

            Постъпването на съдебните книжа и документирането им е съобразено с изискванията на Правилника за администрацията в съдилищата. За отчетният период административният секретар приема исковите молби, датира ги, подписва се и ги завежда във „входящ регистър”. Документира се и постъпването на всички останали книжа. Жалбите срещу съдебните актове, адресирани до Софийски окръжен съд, Административен съд София област, касационните жалби и други до Върховен касационен съд и Върховен административен съд се завеждат в “специален регистър”. Общият брой на постъпилите през 2015 година наказателни и граждански дела е 957. От тях наказателни са 302 броя, а граждански са 655 броя. Средно месечното постъпление на една съществуваща щатна длъжност „съдия” в Районен съд-гр.Пирдоп е около 27 дела. Забелязва се увеличение на гражданските дела с 91 броя и намаление на наказателните дела с 14 броя в сравнение с предходната 2014 година.

 

 

2. СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА

    ПО ВИДОВЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ

 

            В съда са постъпили следните бройки наказателни дела през 2012г. – 373 броя,  през 2013г. – 315 броя, през 2014 г. - 316 броя а през 2015 г. - 302 броя. Цифрите показват натовареността на съдиите по тези дела, като средно месечното постъпление на един съдия е около 8 наказателни дела.

            В съда са постъпили следните бройки граждански дела: през 2012г. – 949 броя, през 2013г. – 705 броя, през 2014г. – 564 броя а през 2015 г. – 655 броя. Цифрите показват натовареността на съдиите по тези дела, като средно месечното постъпление на един съдия е около 18 граждански дела.

Справка за постъпилите и разгледаните през отчетния период дела може да се направи в приложената към доклада таблица.

 

 

3. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

 

            През отчетния период постъплението на наказателните дела по видове е следното: НОХД – 73 дела, АНД – 124 дела, ЧНД – 93 дела, АНД по чл. 78А от НК – 7 дела и НЧХД – 5 дела. Постъплението по тримесечия е сравнително равномерно. От постъпилите НОХД най-голям брой са по глава ХI от НК “Общоопасни престъпления по транспорта”, следват по глава V от НК ”Престъпления против собствеността” и по глава II от НК “Престъпления против личността”. Постъплението дава представа за структурата и динамиката на престъпността в съдебния район. През годината са постъпили общо 302 наказателни дела: на съдия Цонка Миткова - 118 броя, на съдия Мария Златарева – 69 броя, на съдия Симеон Гюров – 115 броя.

            През отчетния период са свършени 318 броя наказателни дела, от които НОХД – 74, АНД – 140, ЧНД – 92, АНД по чл. 78А от НК – 8 и  НЧХД – 4. Свършените дела през 2015г. за съдия Цонка Миткова са 122 броя, за съдия Мария Златарева са 69 броя, за съдия Симеон Гюров са 127 броя,. Сравнително намалява  броя на висящите дела, които към 31.12.2015г. са за съдия Цонка Миткова – 11 броя и за съдия Симеон Гюров – 18 броя, като следва да се отбележи, че своевременно са разпределени 31 броя висящи дела, което са били на доклад на съдия Мария Златарева.

            През годината са отложени 98 броя наказателни дела по обективни причини, заложени като предпоставка за даване ход на делата в чл. 271 от НПК. Преобладават неявяване на подсъдими или техни защитници, като по отношение на подсъдимите се изменя мярката за неотклонение в по-тежка и се постановява принудително довеждане от съответните служби на Министерство на правосъдието. 

            Общият брой осъдени лица е 86, от които: на наказание “лишаване от свобода” 36 лица /при условията на ефективно изтърпяване на наказанието - 14 и при условията на чл. 66 ал. 1 от НК – 22/, на 39 лица е наложено наказание “пробация”, и на 2 лица е наложено наказание “глоба”. Броя на осъдените лица е по – малък с 8 в сравнение с предходната година. По глава ХI от НК “Общоопасни престъпления по транспорта” са осъдени 45 лица, по глава V от НК ”Престъпления против собствеността” са осъдени 29 лица и по глава II от НК “Престъпления против личността” са осъдени 4 лица.

            През отчетния период в съда няма постъпили дела със значим обществен интерес.

            През годината са образувани по внесени обвинителни актове 13 броя НОХД, а са свършени 10 броя НОХД с 10 осъдителни присъди. От тях съдия Цонка Миткова е приключила 5 броя дела, съдия Мария Златарева е приключила 2 броя дела, съдия Симеон Гюров е приключил 3 броя дела.

            През отчетния период има 6 броя обжалвани присъди по “наказателно-общ характер” дело.   

            Във връзка с глава двадесет и девета от НПК – „Решаване на делото със споразумение”, в Районен съд гр. Пирдоп има постъпили със споразумение 61 броя НОХД, а със споразумение са приключили 63 броя НОХД. От тях съдия Цонка Миткова е приключила 21 броя, съдия Мария Златарева е приключила 17 броя, съдия Симеон Гюров е приключил 25 броя. В сравнение с предходната година броят на тези видове наказателни дела е намален с 15 броя. Този институт на наказателния процес и през изминалата година намери широко приложение в работата на Районен съд гр. Пирдоп, като стремежът на съдиите е предварително да се запознават с изготвените проекто-споразумения от страните, след което в съдебно заседание споразумението се одобрява. Съдът счита, че по този начин се постига процесуална икономия на време и средства, като с наложените наказания се постигат по-ефикасно целите на чл. 36 от НК по отношение на осъдените лица.

            През отчетния период в Районен съд гр. Пирдоп има образувани 3 броя ЧНД във връзка с разпоредбата на чл. 64 от НПК – вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража” в досъдебното производство. През отчетния период в Районен съд гр. Пирдоп има образувано 1 брой ЧНД във връзка с разпоредбата на чл. 65 от НПК – за изменение на мярка за неотклонение „задържане под стража” в досъдебното производство. В съда има образувани 63 броя ЧНД по други текстове от НПК. През годината в съда има образувани 26 броя ЧНД за разпит на уличени лица и свидетели в присъствието на съдия. Намират приложение и други институти на НПК. В съда има образувани бързи производства по НПК – 2 броя. Няма образувани незабавни производства по НПК. През годината в Районен съд гр. Пирдоп има образувани 2 броя УБДХ.

            Стремежът на съдиите е наказателните дела да приключват в инструктивните срокове. При констатиране на допуснати съществени процесуални нарушения, наказателните дела се връщат за доразследване с конкретни указания. Стремежът е мотивите на присъдите да се изготвят в срок. При неявяване на подсъдимите без уважителни причини е изменяна “мярката за неотклонение” в по-тежка и се довеждат принудително. При неявяване на свидетели и вещи лица без уважителни причини, са санкционирани по НПК. В инструктивния срок са свършени делата по жалби срещу мярката за неотклонение “задържане под стража” и НОХД с подсъдими, задържани под стража. Съдиите провеждат предварителна подготовка по проучване на наказателните дела, стремят се да няма безпричинно отлагане на съдебните заседания. Няма ненаписани  в срок мотиви по наказателни дела.

 

 

4. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

 

            През 2015г. в съда са постъпили 655 броя граждански дела. Граждански дела по съдии: 250 броя за съдия Цонка Миткова, 149 броя за съдия Мария Златарева, 256 броя за съдия Симеон Гюров. Свършени са общо 639 броя граждански дела. Съдията Цонка Миткова е свършила 235 броя, съдията Мария Златарева е свършила 153 броя, съдията Симеон Гюров е свършил 251 броя. Отложени са 231 броя граждански дела. Основна причина за отлаганията са несвоевременно правене на искания по доказателствата и даване възможност на страните за тяхното събиране. Най-голям относителен дял от постъплението имат исковете по СК, облигационните искове и исковете по КТ, а по-малък относителен дял имат  вещните искове и делбите. През 2015г. са образувани 3 броя дела по чл. 14 ал. 4, чл. 14, ал. 3, чл. 11 ал. 2 от ЗСПЗЗ. От делата, образувани по СК, най-голям относителен дял имат брачните – 47 броя дела, следват за изменение на издръжка – 12 броя дела и за “първоначална издръжка” – 11 броя дела.

            От исковете по КТ образувани по чл. 344 от КТ са 7 броя. По чл. 200 от КТ има образувани 2 броя дела. Постъпили са 68 облигационни иска и 14 делби. Висящи за разглеждане са 36 броя облигационни иска и 14 делби. През годината са решени 61 облигационни иска и 8 делби.  Останалите граждански дела са по материи извън посочените по-горе. В инструктивния тримесечен срок са свършени 598 дела, съставляващи 93,2% от всички свършени дела, а след този срок са свършени 41 дела, които съставляват 6,85 % от всички свършени дела. Висящи към 31.12.2015г. съдията Цонка Миткова има 51 броя и за съдията Симеон Гюров има 49 броя. В съда има постъпили 52 броя дела по реда на “Бързото производство” – чл. 310 и сл. от ГПК и са решени 47 броя дела по този ред. През отчетния период в съда има постъпили и решени дела по глава тридесет и седма от ГПК „заповедно производство” – 237 броя дела  по чл. 410 от ГПК и 132 броя дела по чл. 417 от ГПК.

            През отчетния период са обжалвани 47 граждански дела, от които на съдия Цонка Миткова са обжалвани 20 дела, на съдията Мария Златарева са обжалвани 12 дела, на съдията Симеон Гюров са обжалвани 15 дела. От обжалваните граждански дела съдията Цонка Миткова има 3 потвърдени, 4 изменени и 1 отменено; съдията Мария Златарева има 8 потвърдени, 3 изменени и 2 отменени; съдията Симеон Гюров има 8 потвърдени и 5 изменени.

Ръководството на съда, като има предвид изложеното по-горе, намира,  че натовареността на съда е около и над средната за страната. Съдиите се стремят да изготвят съдебните актове в инструктивните срокове. През 2015г. в съда няма т.нар.“просрочени” граждански дела. Сравнително добрата работа е резултат на задълбоченото предварително проучване на постъпилите книжа от съдиите. Има стремеж и желание за усъвършенстване на теоретичната им подготовка и практическите им познания по актуалните правни проблеми.

 

III. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

            През 2015г. в съда са били издадени 2567 свидетелства за съдимост и 473 справки за съдимост или общо 3040 броя, които в сравнение с предходната 2014г. са повече с 574 броя. Съдиите са се произнесли с решения по 27 дела, образувани по молби за теглене на суми от спестовни влогове и разпореждане с имущество на малолетни и непълнолетни лица. Ежедневно и своевременно се дават много справки, издават се съдебни удостоверения и преписи от съдебни актове.

 

 

IV. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

            В съдебно-изпълнителната служба са образувани за 2012г. – 167 броя дела, за 2013г. – 122 броя дела, за 2014г. – 58 броя дела и за 2015г. – 80 броя дела. В полза на държавата има образувани 5 броя дела, в полза на ЮЛ са образувани 30 дела в полза на физически лица са образувани 44 дела и 1 брой обезпечителни мерки. Наблюдава се увеличение в постъплението на общия брой дела с 22 броя,  в сравнение с предходната година.  Свършените изпълнителни дела са 69 броя, от които в полза на ЮЛ – 20 броя, за ФЛ – 46 броя, в полза на държавата – 3 броя. По всички видове дела СИС е събрала главници 223 257 лева и 50 847 лева лихви. От тях в полза на ЮЛ са събрани 43 153 лева главници и 12 821 лева лихви, на ФЛ са събрани 166 383 лева главници и 35 807 лева лихви, а в полза на държавата са събрани 13 721 лева главници и 2 219 лева лихви. По висящите дела остават за събиране 2 670 421 лева. От тях на ЮЛ са 655 411 лева, на ФЛ са 1 052 552 лева, от които по трудови спорове са 52 522 лева, а в полза на държавата са 962 458 лева /горните суми са без лихви/. В СИС са издадени 18 броя съдебни удостоверения по молби на граждани за липса на заведени изпълнителни дела срещу тях.

Съгласно Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдената издръжка, за извършване проверка на обстоятелствата по чл. 152, ал. 2 от СК на всеки шест месеца се правят по 37 броя справки, които се представят пред съответните общини. През текущата година са направени справки по 62 броя дела. По молба на взискателите по 4 броя дела в полза на ФЛ е направено пълно проучване на длъжниците, включващо също по 37 броя справки.

Основни трудности, които продължават да се срещат в съдебното изпълнение са укриване на длъжниците и липсата на имущество, върху което да се насочи изпълнението.

           

 

            V. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯ

 

През календарната 2015 г. в Службата по вписванията са постъпили 3276 броя заявления за вписвания, отбелязвания и заличавания, в т.число и справки. Извършени са 2667 броя вписвания, от които 1149 броя нотариални дела, в т.ч. 56 броя договорни и 31 броя законни ипотеки, 76 броя възбрани, 13 броя постановления за вълзлагане на недвижими имоти, 119 броя аренди, 94 броя наеми, 68 броя делби, 21 броя откази от вещно право на ползване, 3 броя обявени завещания, 24 броя искови молби и 1 брой апорт на недвижим имот. Вписани са 19 броя АДС и 990 броя АОС.  Издадени са 272 броя удостоверения и 265 броя преписи, извършени са 31 броя справки, както и 72 броя отбелязвания и заличавания. Постановени са общо 8 броя отказа по чл.32 а от ПВ.

 

VІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

  През 2015 година се извърши ремонт по проект: ”Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на съд и прокуратура гр.Пирдоп” на сградата на Община Пирдоп, в която се помещава Районен съд гр.Пирдоп, като по наше искане бяха подменени и подови настилки, врати и се извърши корекция на тавани.С оглед достъпа на правосъдие на гражданите беше извършена вътрешна реорганизация на помещенията и разположените на третия етаж на сградата преди ремонта деловодства, бяха преместени на втория етаж. Неотложна задача пред ръководството на Районен съд гр.Пирдоп е да се осигурят средства за ремонт на тоалетното помещение, което не отговаря на никакви стандарти за такова, и  се постави гранитогрес на стълбището между етажите, като се осигури  и изграждане на входно съоръжение, даващо възможност за свободен достъп до и в сградата от хора в неравностойно положение. Ръководството на съда си поставя като задача през 2016 година, при наличие на достатъчно финансови средства, да закупи нови компютри, монитори, принтери, скенер и ксерокс, тъй като наличната такава техника в съда, в по – голямата си част е остаряла морално и технически  често създава проблеми, и се нуждае от подмяна. През изминалата година бе използвано звукозаписно оборудване в съдебната зала на третия етаж, предоставено ни от Министерство на правосъдието гр. София, като следва да се намерят средства за оборудване и на залата на първия етаж със звукозаписна техника, като следва да се осигурят и средства за диктофони на всеки съдебен секретар за осъществяване на алтернативен запис по време на заседание. През 2015 година в съда бе използван програмен продукт „Система за управление на съдебните дела” (като на 24.11.2015 г. се сключи договор с „Информационно обслужване” АД клон Варна – за внедряване в Районен съд гр.Пирдоп на информационна система за автоматизиране на движението на делата САС „Съдебно деловодство” считано от 01.01.2016 година), а на „Интернет страницата” на съда се публикуват всички съдебни актове и друга информация за работата на органа на съдебна власт, вкл. и становища за съдебно-географската карта на РБ. През 2014 година в съда бе използван и програмен продукт „за случайно разпределение на делата”, осигурен ни от Висшия съдебен съвет. Използва се ефективно закупения през 2014 година от съда програмен продукт „JES” във връзка с работата на съдебно – изпълнителната служба. В Районен съд гр. Пирдоп се поддържа абонамент на програмните продукти на “Сиела”, като поради липса на средства не е възможно осигуряване и на други програмни продукти, без които работата на магистратите и служителите би могло значително да се затрудни. Следва да се следи за периодичното  повишаване квалификацията на съдиите и съдебните служители, чрез участието им в обучения и семинари, преимуществено по календара на Националния институт на правосъдието, като предвид  минималния брой на съдийския състав и ограничения административен такъв, като се използват формите на дистанционно обучение, за които служителите и съдиите са своевременно уведомявани. За усъвършенстване подготовката на съдебните служители и подобряване на работата им е добре и те да бъдат включвани в провеждащи се обучения и семинари на регионално и национално ниво. Създадена бе и успешно се използва специализираното помещение „Синя стая”(зала №3) за изслушване на деца за целите на наказателния и гражданския процес от Районен съд – Пирдоп, която същевременно може да се използва и за зала за провеждане на обучения, както и за организиране на пресконференции, за което следва да се поискат средства за съответното и оборудване.

 

През отчетната 2015 година от ВСС-Дирекция „Вътрешен одит” беше извършен одитен ангажимент в РС-Пирдоп, като в изпълнение на направените в изготвения одитен доклад препоръки, беше съставен план за действие от РС-Пирдоп, в който са изпълнени дадените препоръки в указаните срокове и на РС-Пирдоп беше дадена увереност от ВСС с решение по протокол №35 от 18.06.2015 година.

През отчетната 2015 година във връзка с инициирана процедура по чл.194 ЗСВ от Мария Велизарова Златарева, заемаща щатна длъжност „съдия” в РС-Пирдоп, от ВСС беше извършена проверка, вкл. и на място в РС-Пирдоп, като на свое заседание проведено на 02.04.2015 година, протокол №17, ВСС гласува единодушно за неоткриване на процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от Районен съд гр. Пирдоп в Софийски районен съд.

През отчетната 2015 година от ИВСС със заповеди на Гл.инспектор на ИВСС бяха извършени две проверки, както следва: комплексна планова проверка  по наказателни дела  за периода от 01.2013 година – 31.12.2014 година и комплексна планова проверка по граждански дела за периода за 2013 година и за 2014 година. Изводите от направените констатации в двата доклада, които са публикувани на страницата на ИВСС, е че са постигнати много добри резултати на работата на съда, като дадените в тях препоръки са изпълнени от РС-Пирдоп в указания в тях срок. 

 

 

     АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Районен съд гр. Пирдоп:

                                                                                                      / СИМЕОН ГЮРОВ /


Посещения:784959