Доклад за 2014г.

 
                            

                                           РАЙОНЕН СЪД – ПИРДОП

             2070 гр.Пирдоп, бул. „Цар Освободител” № 47

 
 
 
 
 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

 
 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД гр. ПИРДОП

ПРЕЗ 2014 година

 
 
 
I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
 
 

1.      СЪДИИ.

 Към 1 януари 2014г. щатът на Районен съд гр. Пирдоп е трима съдии, един държавен съдебен изпълнител и един съдия по вписванията.

През 2014г. в съда са работили трима съдии. Съдиите Цонка Миткова, Симеон Гюров и Мария Златарева са разглеждали граждански и наказателни дела.Съдия Симеон Гюров със заповеди на Председателя на Софийски апелативен съд е командирован в Окръжен съд - София за срок от 12.05.2014 г. до 01.08.2014 г.. Съдия Мария Златарева със заповеди на Председателя на Софийски окръжен съд е командирована в Районен съд гр.Сливница за срок от 17.10.2014 г. до 01.02.2015 г..

През 2014г. като държавен съдебен изпълнител работи Галина Иванова.

През 2014г. като съдия по вписванията до 04.03.2014г. работи Росица Панайотова, а от 17.03.2014г. като съдия по вписванията работи Али Зинал.  

2. СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ.

През 2014г. в Районен съд гр. Пирдоп са работили 14 съдебни служители: един административен секретар, който изпълнява и дейността на “домакин”, един главен счетоводител, който изпълнява и дейността на “касиер”, един „системен администратор”, четирима съдебни секретари, един секретар в СИС, двама съдебни деловодители, един съдебен архивар, един призовкар, един чистач и един „работник поддръжка сгради-огняр”.

Повечето от съдебните служители са с дългогодишен стаж и опит в органа на съдебната власт.

 

3. СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА.

Ръководството на съда счита, че на този етап не е необходимо увеличаване щата на съдиите в Районен съд гр. Пирдоп, тъй като има намаление в постъплението на делата през изминалата 2014г., като оптималния щатен състав на ПРС е сега установения, позволяващ равномерно разпределение на постъпващите дела, своевременно използване на платения годишен отпуск, който за отчетния период е бил в общ размер на 115 (сто и петнадесет)работни дни и заместване при ползване на друг вид отпуск, който за отчетния период е бил в общ размер на 86 (осемдесет и шест) календарни дни.

Ръководството на съда намира, че следва да бъде трансформиран щата на съдебните служители, като една щатна бройка „съдебен секретар” се трансформира в една щатна бройка за длъжност „деловодител”, която ще съчетава функциите на “деловодител – класифицирана информация” и “деловодител – регистратура”. Ръководството на съда счита, че по този начин ще бъдат изпълнени изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и задължението ни за разкриване на регистратура за класифицирана информация. Наред с горното в Районен съд гр. Пирдоп е необходимо разкриване на регистратура, където да се приемат всички книжа, постъпващи в съда и разпределението им по служби, за което след трансформацията ще се обособи съответно работно помещение, респективно работно място.

 
 

                                   II. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

 

В деня на постъпването им или на следващия ден исковите молби и книжата по делата се докладват на Председателя, който разпорежда движението им и определя съдията-докладчик чрез въведения програмен продукт „за случайно разпределение на делата”, осигурен ни от Висшия съдебен съвет. При насрочване на делата съдиите спазват инструктивните срокове и се стремят да ги приключват своевременно. За първите открити съдебни заседания делата се насрочват не по-късно от едномесечен срок, по изключение до два месеца. По обективни причини са пренасрочвани дела. Делата с лица с постановена мярка „Задържане под стража”, по чл. 78А от НК, по чл. 50 от СК, по Закона за защита от домашното насилие, по чл. 26 и чл. 30 от Закона за закрила на детето и по чл. 19 от Закона за гражданската регистрация, се приключват в едномесечен срок от постъпването им. Делата за вземане на мерки за неотклонение “задържане под стража”, за изменение на мерки за неотклонение, за разпити пред съдия на обвиняеми и свидетели, бързите производства по НПК и ГПК, се приключват в законовите срокове. Причините за отлагане на делата са най-често от обективен характер - нередовно призоваване на страните, непосочване на точен адрес на ответника, неявяване на свидетели и вещи лица, непредставяне в срок на доказателства и заключения, несвоевременни искания за събиране на доказателства от страните, неявяване на страни по гражданските дела, на подсъдими и пълномощниците им по наказателните дела. При делата от фактическа и правна сложност се налага приключването им да се извършва извън инструктивния срок. За отчетния период е осъществявана предварителна подготовка, включително с оставяне без движение на исковите молби и жалби по гражданските дела или с връщане за допълнително разследване по наказателните дела от съдия-докладчик. Има се предвид от съдиите, че предварителното проучване и подготовка на делата от съдията-докладчик е много важна предпоставка за цялостния ход на процеса и постановяване на законосъобразни съдебни актове. Делата се образуват в предвидените в закона срокове, като няма такива, образувани извън сроковете, включително и в случаите на отстраняване нередовности по съдебните книжа. Председателят периодично проверява книжата, оставени без движение, спрените дела, като взема необходимите мерки за разглеждането им и даване на по нататъшен ход или прекратяването им. Съдебните актове се изготвят качествено и срочно от съдиите.

В съда се водят прецизно книгите и канцеларските дела, визирани в разпоредбите на Правилника за администрацията в съдилищата. Попълването им е редовно и прегледно, с добър канцеларски вид и цялостното им оформяне е съобразно изискванията на закона. Председателят на ПРС извършва проверки по воденето на книгите. Сериозни пропуски не са констатирани, а допуснатите такива са незначителни и своевременно се отстраняват. Редовно се проверяват “Срочните книги за гражданските и наказателните дела”, ”Книгите-опис”, “Книгата за закрити заседания”, “Книгата за изпълнение на присъдите” и “Книгата за глобите”. Председателят на ПРС извършва проверки по воденето на книгите в съдебно – изпълнителната служба и в службата по вписванията. В предвидения от закона срок се изпращат преписи от присъдите за изпълнение и се изисква съответна информация от Прокуратурата. Периодичните сведения се изготвят качествено и в срок от главния счетоводител, съдебните секретари и секретаря на СИС. Извършени са и проверки на наличните дела в канцеларията на съда и в съдебно – изпълнителната служба от комисии, назначени със заповед на Председателя на ПРС. Съставени са съответните протоколи. Не са констатирани изгубени дела по смисъла на Правилника за администрацията в съдилищата.

 
 

1.      ПОСТЪПЛЕНИЯ НА ДЕЛАТА

 
                                              

            Постъпването на съдебните книжа и документирането им е съобразено с изискванията на Правилника за администрацията в съдилищата. За отчетният период административният секретар приема исковите молби, датира ги, подписва се и ги завежда във „входящ регистър”. Документира се и постъпването на всички останали книжа. Жалбите срещу съдебните актове, адресирани до Софийски окръжен съд, Административен съд София област, касационните жалби и други до Върховен касационен съд и Върховен административен съд се завеждат в “специален регистър”. Общият брой на постъпилите през 2014 година наказателни и граждански дела е 880. От тях наказателни са 316, а граждански са 564. Средно месечното постъпление на един съдия е около 25 дела. Забелязва се намаление на гражданските дела с 141 броя и увеличение на наказателните дела с 1 брой в сравнение с предходната 2013 година.

 
 

2. СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА

    ПО ВИДОВЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ

 

            В съда са постъпили следните бройки наказателни дела през 2012г. – 373 броя,  през 2013г. – 315 броя а през 2014 г. - 316 броя. Цифрите показват натовареността на съдиите по тези дела, като средно месечното постъпление на един съдия е около 9 наказателни дела.

            В съда са постъпили следните бройки граждански дела: през 2012г. – 949 броя, през 2013г. – 705 броя а през 2014г. – 564 броя. Цифрите показват натовареността на съдиите по тези дела, като средно месечното постъпление на един съдия е около 16 граждански дела.

 
 
 

3. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

 

            През отчетния период постъплението на наказателните дела по видове е следното: НОХД – 80 дела, АНД – 146 дела, ЧНД – 69 дела, АНД по чл. 78А от НК – 7 дела и НЧХД – 14 дела. Постъплението по тримесечия е сравнително равномерно. От постъпилите НОХД най-голям брой са по глава ХI от НК “Общоопасни престъпления по транспорта”, следват по глава V от НК ”Престъпления против собствеността” и по глава II от НК “Престъпления против личността”. Постъплението дава представа за структурата и динамиката на престъпността в съдебния район. През годината са постъпили общо 316 наказателни дела: на съдия Цонка Миткова - 106 броя, на съдия Симеон Гюров – 133 броя, на съдия Мария Златарева – 77 броя.

            През отчетния период са свършени 310 броя наказателни дела, от които НОХД – 85, АНД – 132, ЧНД – 69, АНД по чл. 78А от НК – 6 и НЧХД – 18. Свършените дела през 2014г. за съдия Цонка Миткова са 104 броя, за съдия Симеон Гюров са 117 броя, за съдия Мария Златарева са 89 броя. Сравнително намалява броя на висящите дела, които към 31.12.2014г. са за съдия Цонка Миткова – 17 броя, за съдия Симеон Гюров – 28 броя, за съдия Мария Златарева – 0 броя.

            През годината са отложени 88 броя наказателни дела по обективни причини, заложени като предпоставка за даване ход на делата в чл. 271 от НПК. Преобладават неявяване на подсъдими или техни защитници, като по отношение на подсъдимите се изменя мярката за неотклонение и се постановява принудително довеждане от съответните служби на Министерство на правосъдието. 

            Общият брой осъдени лица е 94, от които: на наказание “лишаване от свобода” 39 лица /при условията на ефективно изтърпяване на наказанието - 16 и при условията на чл. 66 ал. 1 от НК – 23/, на 54 лица е наложено наказание “пробация”, и на 1 лице е наложено наказание “глоба”. Броя на осъдените лица е по – малък с 10 в сравнение с предходната година. По глава ХI от НК “Общоопасни престъпления по транспорта” са осъдени 52 лица, по глава V от НК ”Престъпления против собствеността” са осъдени 36 лица и по глава II от НК “Престъпления против личността” са осъдени 2 лица.

            През отчетния период в съда няма постъпило дело със значим обществен интерес.

            През годината са образувани по внесени обвинителни актове 8 броя НОХД, а са свършени 6 броя НОХД с 6 осъдителни присъди. От тях съдия Цонка Миткова е приключила 3 броя дела, съдия Симеон Гюров е приключил 1 брой дела, съдия Мария Златарева е приключила 2 броя дела.

            През отчетния период има 1 брой обжалвана присъда по “наказателно-общ характер” дело.   

            Във връзка с глава двадесет и девета от НПК – „Решаване на делото със споразумение”, в Районен съд гр. Пирдоп има постъпили със споразумение 72 броя НОХД, а със споразумение са приключили 78 броя НОХД. От тях съдия Цонка Миткова е приключила 32 броя, съдия Симеон Гюров е приключил 25 броя, съдия Мария Златарева е приключила 21 броя. В сравнение с предходната година броят на тези видове наказателни дела е намален с 10 броя. Този институт на наказателния процес през изминалата година намери широко приложение в работата на Районен съд гр. Пирдоп, като стремежът на съдиите е предварително да се запознават с изготвените проекто-споразумения от страните, след което в съдебно заседание споразумението се одобрява. Съдът счита, че по този начин се постига процесуална икономия на време и средства, като с наложените наказания се постигат по-ефикасно целите на чл. 36 от НК по отношение на осъдените лица.

            През отчетния период в Районен съд гр. Пирдоп има образувани 3 броя ЧНД във връзка с разпоредбата на чл. 64 от НПК – вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража” в досъдебното производство. През отчетния период в Районен съд гр. Пирдоп има образувано 1 брой ЧНД във връзка с разпоредбата на чл. 65 от НПК – за изменение на мярка за неотклонение „задържане под стража” в досъдебното производство. В съда има образувани 66 броя ЧНД по други текстове от НПК. През годината в съда има образувани 16 броя ЧНД за разпит на уличени лица и свидетели в присъствието на съдия. Намират приложение и други институти на НПК. В съда няма образувани бързи производства по НПК. Няма образувани незабавни производства по НПК. През годината в Районен съд гр. Пирдоп има образувани 3 броя УБДХ.

            Стремежът на съдиите е наказателните дела да приключват в инструктивните срокове. При констатиране на допуснати съществени процесуални нарушения, наказателните дела се връщат за доразследване с конкретни указания. Стремежът е мотивите на присъдите да се изготвят в срок. При неявяване на подсъдимите без уважителни причини е изменяна “мярката за неотклонение” в по-тежка и се довеждат принудително. При неявяване на свидетели и вещи лица без уважителни причини, са санкционирани по НПК. В инструктивния срок са свършени делата по жалби срещу мярката за неотклонение “задържане под стража” и НОХД с подсъдими, задържани под стража. Съдиите провеждат предварителна подготовка по проучване на наказателните дела, стремят се да няма безпричинно отлагане на съдебните заседания. Няма ненаписани мотиви по наказателни дела.

 
 

4. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

 

            През 2014г. в съда са постъпили 564 броя граждански дела. Граждански дела по съдии: 209 броя за съдия Цонка Миткова, 205 броя за съдия Симеон Гюров, 150 броя за съдия Мария Златарева. Свършени са общо 566 броя граждански дела. Съдията Цонка Миткова е свършила 194 броя, съдията Симеон Гюров е свършил 197 броя, съдията Мария Златарева е свършила 175 броя. Отложени са 270 броя граждански дела. Основна причина за отлаганията са несвоевременно правене на искания по доказателствата и даване възможност на страните за тяхното събиране. Най-голям относителен дял от постъплението имат облигационните искове, исковете по КТ и исковете по СК, а по-малък относителен дял имат вещните искове и делбите. През 2014г. са образувани 3 броя дела по чл. 14 ал. 4, чл. 14 ал. 3, чл. 11 ал. 2 от ЗСПЗЗ. От делата, образувани по СК, най-голям относителен дял имат брачните – 37 броя дела, следват за “първоначална издръжка” – 7 броя дела и за изменение на издръжка – 3 броя дела.

            От исковете по КТ образувани по чл. 344 от КТ са 6 броя. По чл. 200 от КТ има образувани 3 броя дела. Постъпили са 50 облигационни иска и 7 делби. Висящи за разглеждане са 29 броя облигационни иска и 8 делби. През годината са решени 53 облигационни иска и 19 делби. Останалите граждански дела са по материи извън посочените по-горе. В инструктивния тримесечен срок са свършени 522 дела, а след този срок са свършени 44 дела. Висящи към 31.12.2014г. съдията Цонка Миткова има 36 броя, съдията Симеон Гюров има 44 броя и съдията Мария Златарева има 4 броя. В съда има постъпили 23 броя дела по реда на “Бързото производство” – чл. 310 и сл. от ГПК и са решени 20 броя дела по този ред. През отчетния период в съда има постъпили и решени дела по глава тридесет и седма от ГПК „заповедно производство” – 216 броя дела по чл. 410 от ГПК и 129 броя дела по чл. 417 от ГПК.

            През отчетния период са обжалвани 35 граждански дела, от които на съдия Цонка Миткова са обжалвани 13 дела, на съдията Симеон Гюров са обжалвани 15 дела, на съдията Мария Златарева са обжалвани 7 дела. От обжалваните граждански дела съдията Цонка Миткова има 7 потвърдени и 3 изменени и 1 отменено; съдията Симеон Гюров има 5 потвърдени и 3 изменени; съдията Мария Златарева има 6 потвърдени 1 отменено и 3 изменени.

Ръководството на съда, като има предвид изложеното по-горе, намира,  че натовареността на съда е около и над средната за страната. Съдиите се стремят да изготвят съдебните актове в инструктивните срокове. През 2014г. в съда няма “просрочени” граждански дела. Сравнително добрата работа е резултат на задълбоченото предварително проучване на постъпилите книжа от съдиите. Има стремеж и желание за усъвършенстване на теоретичната им подготовка и практическите им познания по актуалните правни проблеми.

 

III. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

            През 2014г. в съда са били издадени 2164 свидетелства за съдимост и 302 справки за съдимост или общо 2466, които в сравнение с предходната 2013г. са по-малко с 185 броя. Съдиите са се произнесли с решения по 12 дела, образувани по молби за теглене на суми от спестовни влогове и разпореждане с имущество на малолетни и непълнолетни лица. Ежедневно се дават много справки, издават се съдебни удостоверения и преписи от съдебни актове.

 
 

IV. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

            В съдебно-изпълнителната служба са образувани за 2012г. – 167 броя дела, за 2013г. – 122 броя дела и за 2014г. – 58 броя дела. В полза на държавата има образувани 2 броя дела, в полза на ЮЛ са образувани 9 дела и в полза на физически лица са образувани 47 дела. Наблюдава се намаление в постъплението на общия брой дела с 64 броя, в сравнение с предходната година. Свършените изпълнителни дела са 104 броя, от които в полза на ЮЛ – 29 броя, за ФЛ – 58 броя, в полза на държавата – 12 броя и обезпечителни мерки – 5 броя. По всички видове дела СИС е събрала главници 262 478 лева и 58 321 лева лихви. От тях в полза на ЮЛ са събрани 15 874 лева главници и 19 023 лева лихви, на ФЛ са събрани 224 742 лева главници и 36 450 лева лихви, а в полза на държавата са събрани 21 862 лева главници и 2 848лева лихви. По висящите дела остават за събиране 2 421 726 лева. От тях на ЮЛ са 438 902 лева, на ФЛ са 1 233 395 лева, от които по трудови спорове са 245 278 лева, а в полза на държавата са 749 429 лева /горните суми са без лихви/. В СИС са издадени 23 броя съдебни удостоверения по молби на граждани за липса на заведени изпълнителни дела срещу тях.

Съгласно Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдената издръжка, за извършване проверка на обстоятелствата по чл. 152, ал. 2 от СК на всеки шест месеца се правят по 37 броя справки, които се представят пред съответните общини. През текущата година са направени справки по 57 броя дела. По молба на взискателите по 2 броя дела в полза на ФЛ е направено пълно проучване на длъжниците, включващо също по 37 броя справки.

Основни трудности, които се срещат в съдебното изпълнение са укриване на длъжниците и липсата на имущество, върху което да се насочи изпълнението.

           
 

            V. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯ

 

От 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. са извършени 1931 бр. вписвания, в т. ч. 67 бр. възбрани, 874 бр. нот.дела, 37 бр. договорни и 3 бр. законови ипотеки, издадени са 187 бр. удостоверения, 326 бр. преписи и 147 бр.справки и 76 броя заличавания.

 
 

VІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

            През 2014 година във връзка с извършвания ремонт по проект: ”Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на съд и прокуратура гр.Пирдоп” на сградата на Община Пирдоп, в която се помещава Районен съд гр.Пирдоп, по наше искане ни бяха отпуснати средства в размер на 32 503,00 лева за подмяна на подови настилки, врати и корекция на тавани. Ръководството на съда си поставя като задача през 2015 година, при наличие на достатъчно финансови средства, да закупи нови компютри, монитори, принтери, скенер и ксерокс, тъй като наличната такава техника в съда, в по – голямата си част е остаряла и се нуждае от подмяна. През изминалата година бе използвано звукозаписно оборудване в съдебната зала на третия етаж, предоставено ни от Министерство на правосъдието гр. София, като следва да се намерят средства за оборудване и на залата на първия етаж със звукозаписна техника, като следва да се осигурят и средства за диктофони на всеки съдебен секретар за осъществяване на алтернативен запис по време на заседание. През 2014 година в съда бе използван програмен продукт „Система за управление на съдебните дела”, а на „Интернет страницата” на съда се публикуват всички съдебни актове и друга информация за работата. През 2014 година в съда бе използван и програмен продукт „за случайно разпределение на делата”, осигурен ни от Висшия съдебен съвет. През 2014 година в съда бе закупен и използван програмен продукт „JES” във връзка с работата на съдебно – изпълнителната служба. През изминалата година не е обобщавана съдебната практика на Районен съд гр. Пирдоп по смисъла на чл. 56а ал. 2 т. 2 от ЗСВ. В Районен съд гр. Пирдоп се поддържа абонамент на програмните продукти на “Апис” и “Сиела”, без които работата на магистратите и служителите би се затруднила значително. Следва да се повишава квалификацията на съдиите и съдебните служители, чрез участие в обучения и семинари, преимуществено по календара на Националния институт на правосъдието, като предвид минималния брой на съдийския състав, като се използват формите на дистанционно обучение.. За усъвършенстване подготовката на съдебните служители и подобряване на работата им е добре и те да бъдат включвани в провеждащи се обучения и семинари на регионално и национално ниво. Следва да се обособи зала за провеждане на обучения, която да се използва и за провеждане на  обучения за съдебни заседатели във връзка с повишаване на компетентността им, както и за организиране на пресконференции, като бъде определен служител на ПРС да осъществява функциите на говорител на институцията.

 
 
 
                       

                          АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ на Районен съд гр. Пирдоп:

                                                                                                / СИМЕОН ГЮРОВ /


Посещения:784958