Доклад за 2012г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

  

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД гр. ПИРДОП

 

ПРЕЗ 2012 година

  

I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

1.    СЪДИИ.

 

Към 1 януари 2012г. щатът на Районен съд гр. Пирдоп е трима съдии, един държавен съдебен изпълнител и един съдия по вписванията.

 

През 2012г. едната щатна бройка „съдия” е незаета.

 

През 2012г. в съда са работили само двама съдии. Съдиите Цонка Миткова и Симеон Гюров са разглеждали граждански и наказателни дела. Съдия Петко Георгиев от Районен съд гр. Елин Пелин бе командирован в Районен съд гр. Пирдоп за периода от 12.06.2012г. до 15.10.2012г. В този период съдия Петко Георгиев е разглеждал граждански и наказателни дела. Младши съдия Христо Христов от Окръжен съд гр. София бе командирован в Районен съд гр. Пирдоп за периода от 15.10.2012г. до 14.01.2013г. В този период младши съдия Христо Христов е разглеждал граждански и наказателни дела. Съдиите Миткова и Гюров са с достатъчно опит и квалификация, като и двамата са с ранг “член-съдия в АС”.

 

През 2012г. като държавен съдебен изпълнител работи Галина Иванова.

 

През 2012г. като съдия по вписванията работи Росица Панайотова.  

 

2. СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ.

 

През 2012г. в Районен съд гр. Пирдоп са работили 14 съдебни служители: един административен секретар, който изпълнява и дейността на “домакин”, един главен счетоводител, който изпълнява и дейността на “касиер”, един „системен администратор”, четирима съдебни секретар – протоколисти, един секретар в СИС, двама съдебни деловодители, един съдебен архивар, един призовкар, един чистач и един огняр.

 

Повечето от съдебните служители са с дългогодишен стаж и опит в съдебната власт.

 

3. СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА.

 

Ръководството на съда счита, че е необходимо увеличаване щата на съдиите в Районен съд гр. Пирдоп с още една щатна бройка, тъй като постъплението на делата през последните две години значително се увеличи. Необходимо е в съда да има четирима съдии по щат, като по този начин работата ще се разпределя при спазване баланса на натоварването, ще се ускори разглеждането на делата и ще се подобри качеството на съдебните актове. Работещите двама съдии по щат са прекалено натоварени, това се отразява при разглеждането на делата и постановяването на съдебните актове.

 

Ръководството на съда счита, че следва да бъде увеличен щата на съдебните служители с една щатна бройка за длъжност „деловодител”, която е необходима с оглед значително увеличеното постъпление на гражданските дела през последните две години. Тази щатна бройка ще съчетава и функциите на “деловодител – класифицирана информация” и “деловодител – регистратура”. Ръководството на съда счита, че по този начин ще бъдат изпълнени изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и задължението ни за разкриване на регистратура за класифицирана информация. Наред с горното в Районен съд гр. Пирдоп е необходимо разкриване на регистратура, където да се приемат всички книжа, постъпващи в съда и да се разпределят по служби.

 

                            II. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

 

В деня на постъпването им или на следващия ден исковите молби и книжата по делата се докладват на Председателя, който разпорежда движението им и определя съдията-докладчик чрез въведения програмен продукт „за случайно разпределение на делата”, осигурен ни от Висшия съдебен съвет. При насрочване на делата съдиите спазват инструктивните срокове и се стремят да ги приключват своевременно. За първите открити съдебни заседания делата се насрочват не по-късно от едномесечен срок, по изключение до два месеца. По обективни причини са пренасрочвани дела. Делата със задържани под стража, по чл. 78А от НК, по чл. 26 и чл. 30 от Закона за закрила на детето и по чл. 19 от Закона за гражданската регистрация, има стремеж у съдиите да се приключват в едномесечен срок от постъпването им. Делата за вземане на мерки за неотклонение “задържане под стража”, за изменение на мерки за неотклонение, за разпити пред съдия на обвиняеми и свидетели, бързите производства по НПК и ГПК има стремеж у съдиите да приключват в законовите срокове. Причините за отлагане на делата са най-често от обективен характер - нередовно призоваване на страните, не посочване на точен адрес на ответника, неявяване на свидетели и вещи лица, не представяне в срок на доказателства и заключения, несвоевременни искания за събиране на доказателства от страните, неявяване на страни по гражданските дела, на подсъдими и пълномощниците им по наказателните дела. При делата от фактическа и правна сложност се налага приключването им да се извършва извън инструктивния срок. За отчетния период е осъществявана предварителна подготовка, включително с оставяне без движение на исковите молби и жалби по гражданските дела или с връщане за допълнително разследване по наказателните дела от съдия-докладчик. Има се предвид от съдиите, че предварителното проучване и подготовка на делата от съдията-докладчик е много важна предпоставка за цялостния ход на процеса и постановяване на законосъобразни съдебни актове. Делата се образуват в предвидените в закона срокове. Няма такива образувани извън сроковете, включително и в случаите на отстраняване нередовности по съдебните книжа. Председателят периодично проверява книжата, оставени без движение, спрените дела, като взема необходимите мерки за разглеждането им и даване на по нататъшен ход или прекратяването им. Съдебните актове се изготвят качествено и срочно от съдиите.

 

В съда се водят прецизно книгите и канцеларските дела, визирани в разпоредбите на Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища. Попълването им е редовно и прегледно, с добър канцеларски вид и цялостното им оформяне е съобразно изискванията на закона. Председателят извършва проверки по воденето на книгите. Сериозни пропуски не са констатирани, а допуснатите такива са незначителни и своевременно се отстраняват. Редовно се проверяват “Срочните книги за гражданските и наказателните дела”, ”Книгите-опис”, “Книгата за закрити заседания”, “Книгата за изпълнение на присъдите” и “Книгата за глобите”. Председателят извършва проверки по воденето на книгите в съдебно-изпълнителната служба и в службата по вписванията. В предвидения от закона срок се изпращат преписи от присъдите за изпълнение и се изисква съответна информация от Прокуратурата. Периодичните сведения се изготвят качествено и в срок от главния счетоводител, секретар-протоколистите и секретаря на СИС. Извършени са и проверки на наличните дела в канцеларията на съда и в съдебно-изпълнителната служба от комисии, назначени със заповед на Председателя. Съставени са съответните протоколи. Няма изгубени дела по смисъла на Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища.

 

 

1.    ПОСТЪПЛЕНИЯ НА ДЕЛАТА              

 

         Постъпването на съдебните книжа и документирането им е съобразено с изискванията на Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища. Административният секретар приема исковите молби, датира ги, подписва се и ги завежда във „входящ регистър”. Документира се и постъпването на всички останали книжа. Жалбите срещу съдебните актове, адресирани до Софийския окръжен съд, Административния съд София област, касационните жалби и други до Върховния касационен съд и Върховния административен съд се завеждат във “специален регистър”. Общият брой на постъпилите през 2012 година наказателни и граждански дела е 1322. От тях наказателни са 373, а граждански са 949. Средно месечното постъпление на един съдия е около 37 дела. Забелязва се намаление на гражданските дела с 224 броя и увеличение на наказателните дела с 2 броя в сравнение с предходната 2011 година.

 

2. СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА

 

    ПО ВИДОВЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 

 

         В съда са постъпили следните бройки наказателни дела: през 2010г. – 361 броя, през 2011г. – 371 броя, а през 2012г. – 373 броя. Цифрите показват структурата и динамиката на престъпността в района, както и натовареността на съдиите по тези дела. Средно месечното постъпление на един съдия е около 11 наказателни дела.

 

         В съда са постъпили следните бройки граждански дела: през 2010г. – 964 броя, през 2011г. – 1173 броя, а през 2012г. – 949 броя. Цифрите показват натовареността на съдиите в тази материя. Средно месечното постъпление на един съдия е около 26 граждански дела.

 

 
3. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

 

         През отчетния период постъплението на наказателните дела по видове е следното: НОХД – 133 дела, АНД – 122 дела, ЧНД – 92 дела, АНД по чл. 78А от НК – 11 дела и НЧХД – 15 дела. Постъплението по тримесечия е сравнително равномерно. От постъпилите НОХД най-голям брой са по глава ХI от НК “Общоопасни престъпления по транспорта”, следват по глава V от НК ”Престъпления против собствеността” и по глава II от НК “Престъпления против личността”. Постъплението дава представа за структурата и динамиката на престъпността в съдебния район. През годината са постъпили общо 373 наказателни дела: на съдия Цонка Миткова - 124 броя, на съдия Симеон Гюров – 122 броя, на съдия Петко Георгиев – 86 броя и на мл. съдия Христо Христов – 41 броя.

 

         През отчетния период са свършени 354 броя наказателни дела, от които НОХД – 129, АНД – 109, ЧНД – 92, АНД по чл. 78А от НК – 12 и  НЧХД – 12. Свършените дела през 2012г. за съдия Цонка Миткова са 117 броя, за съдия Симеон Гюров са 110 броя, за съдия Стефан Стойков са 3 броя, за съдия Петко Георгиев са 99 броя и за мл. съдия Христо Христов са 25 броя. Сравнително намалява броя на висящите дела, които към 31.12.2012г. са за съдия Цонка Миткова – 17 броя, за съдия Симеон Гюров – 23 броя, за съдия Петко Георгиев – 2 броя и за мл. съдия Христо Христов – 16 броя.

 

         През годината са отложени 145 броя наказателни дела по обективни причини, заложени като предпоставка за даване ход на делата в чл. 271 от НПК. Преобладават неявяване на подсъдими или техни защитници, като по отношение на подсъдимите се изменя мярката за неотклонение и се постановява принудително довеждане от съответните служби на Министерство на правосъдието. 

 

         Общия брой осъдени лица е 130, от които: на наказание “лишаване от свобода” 43 лица /при условията на ефективно изтърпяване на наказанието - 10 и при условията на чл. 66 ал. 1 от НК – 33/, на 71 лица е наложено наказание “пробация”, наложено е наказание “обществено порицание” на 1 непълнолетно лице и на 13 лица е наложено наказание “глоба”, като има 3 оправдани лица по “наказателно-общ характер” дела и 4 оправдани лица по “наказателно-частен характер” дела. Осъдени непълнолетни са 3 лица. Броя на осъдените лица е по – малък с 10 в сравнение с предходната година. По глава ХI от НК “Общоопасни престъпления по транспорта” са осъдени 65 лица, по глава V от НК ”Престъпления против собствеността” са осъдени 44 лица и по глава II от НК “Престъпления против личността” са осъдени 5 лица.

 

         През отчетния период в съда няма постъпило дело със значим обществен интерес.

 

         През годината са образувани по внесени обвинителни актове 31 броя НОХД, а са свършени 13 броя НОХД с 10 осъдителни присъди. От тях съдия Цонка Миткова е приключила 5 броя дела, съдия Симеон Гюров е приключил 3 броя дела и съдия Петко Георгиев е приключил 5 броя дела.

 

         През отчетния период има обжалвани присъди по “наказателно-общ характер” дела – 8 броя.   

 

         Във връзка с глава двадесет и девета от НПК – „Решаване на делото със споразумение”, в Районен съд гр. Пирдоп има постъпили със споразумение 102 броя НОХД, а със споразумение са приключили 107 броя НОХД. От тях съдия Цонка Миткова е приключила 33 броя, съдия Симеон Гюров е приключил 35 броя, съдия Петко Георгиев е приключил 28 броя и мл. съдия Христо Христов е приключил 11 броя. В сравнение с предходната година броят на тези видове наказателни дела е увеличен с 5 броя. Този институт на наказателния процес през изминалата година намери широко приложение в работата на Районен съд гр. Пирдоп, като стремежът на съдиите е предварително да се запознават с изготвените проекто-споразумения от страните, след което в съдебно заседание споразумението се одобрява. Съдът счита, че по този начин се постига процесуална икономия на време и средства, като с наложените наказания се постигат по-ефикасно целите на чл. 36 от НК по отношение на осъдените лица.

 

         През отчетния период в Районен съд гр. Пирдоп няма образувани ЧНД във връзка с разпоредбата на чл. 64 от НПК – вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража” в досъдебното производство. През отчетния период в Районен съд гр. Пирдоп има образувани 2 броя ЧНД във връзка с разпоредбата на чл. 65 от НПК – за изменение на мярка за неотклонение „задържане под стража” в досъдебното производство, от които за съдия Цонка Миткова е 1 брой и за съдия Петко Георгиев е 1 брой. В съда има образувани и 65 броя ЧНД по други текстове от НПК. През годината в съда има образувани 27 броя ЧНД за разпит на уличени лица и свидетели в присъствието на съдия. Намират приложение и други институти на НПК. В съда има образувани 4 броя бързи производства по НПК. Няма образувани незабавни производства по НПК. През годината в Районен съд гр. Пирдоп няма образувани УБДХ.

 

         Ръководството на съда дава отлична оценка за работата на районния съдия Симеон Гюров, като има предвид, че натовареността на съда е над средната за страната, и няма отменени и върнати дела за допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон. През годината в съда не са гледани тежки дела за съдебния район. Стремежът на съдиите е наказателните дела да приключват в инструктивните срокове. При констатиране на допуснати съществени процесуални нарушения, наказателните дела се връщат за доразследване с конкретни указания. Стремежът е мотивите на присъдите да се изготвят в срок. При неявяване на подсъдимите без уважителни причини е изменяна “мярката за неотклонение” в по-тежка и се довеждат принудително. При неявяване на свидетели и вещи лица без уважителни причини, са санкционирани по НПК. В инструктивния срок са свършени делата по жалби срещу мярката за неотклонение “задържане под стража” и НОХД с подсъдими, задържани под стража. Съдиите провеждат предварителна подготовка по проучване на наказателните дела, стремят се да няма безпричинно отлагане на съдебните заседания. Няма ненаписани мотиви по наказателни дела.

 

 

4. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

 

         За 2012г. в съда са постъпили 949 броя граждански дела. Граждански дела по съдии: 319 броя за съдия Цонка Миткова, 321 броя за съдия Симеон Гюров, 196 броя за съдия Петко Георгиев и 113 броя за мл. съдия Христо Христов. Свършени са общо 960 броя граждански дела. Съдията Цонка Миткова е свършила 315 броя, съдията Симеон Гюров е свършил 328 броя, съдията Стефан Стойков е свършил 3 броя, съдия Петко Георгиев е свършил 233 броя и мл. съдия Христо Христов е свършил 81 броя. Отложени са 196 броя граждански дела. Основна причина за отлаганията са несвоевременно правене на искания по доказателствата и даване възможност на страните за тяхното събиране. Най-голям относителен дял от постъплението имат облигационните искове, исковете по КТ и исковете по СК, а по-малък относителен дял имат  вещните искове и делбите. През 2012г. няма образувани дела по чл. 14 ал. 4, чл. 14 ал. 3, чл. 11 ал. 2 от ЗСПЗЗ и по чл. 13 ал. 2 от ЗВСВГЗГФ. От делата, образувани по СК, най-голям относителен дял имат брачните – 32 броя дела, следват за “първоначална издръжка” – 13 броя дела и за изменение на издръжка – 9 броя дела.

 

         От исковете по КТ образувани по чл. 344 от КТ са 6 броя. По чл. 200 от КТ има образувани 6 броя дела. Постъпили са 83 облигационни иска и 11 делби. Висящи за разглеждане са 45 броя облигационни иска и 21 делби. През годината са решени 91 облигационни иска и 14 делби. Като административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВСВГЗГФ няма постъпили дела. Останалите граждански дела са по материи извън посочените по горе. В инструктивния тримесечен срок са свършени 887 дела, а след този срок са свършени 73 дела. Висящи към 31.12.2012г. съдията Цонка Миткова има 26 броя, съдията Симеон Гюров има 36 броя и мл. съдия Христо Христов има 32 броя. В съда има постъпили 32 броя дела по реда на “Бързото производство” – чл. 310 и сл. от ГПК и са решени 34 броя дела по този ред. През отчетния период в съда има постъпили и решени дела по глава тридесет и седма от ГПК „заповедно производство” – 470 броя дела по чл. 410 от ГПК и 228 броя дела по чл. 417 от ГПК. В съда има постъпило и решено 1 дело по глава тридесет и четвърта от ГПК „обезпечително производство”.

 

         През отчетния период са обжалвани 50 граждански дела, от които на съдията Цонка Миткова са обжалвани 11 дела, на съдията Симеон Гюров са обжалвани 16 дела, на съдията Стефан Стойков са обжалвани 3 дела, на съдията Петко Георгиев са обжалвани 19 дела и на мл. съдията Христо Христов е обжалвано 1 дело. От обжалваните граждански дела съдията Цонка Миткова има 6 потвърдени, 5 отменени и 1 изменено; съдията Симеон Гюров има 9 потвърдени, 4 отменени и 3 изменени; съдията Стефан Стойков има 4 потвърдени, 1 отменено и 1 изменено; съдията Петко Георгиев има 9 потвърдени, 2 отменени и 2 изменени.

 

Ръководството на съда дава отлична оценка за работата на районния съдия Симеон Гюров, като има предвид, че натовареността на съда е над средната за страната, като отменените и изменени съдебни актове са сравнително малко по обжалваните дела. Съдиите се стремят да изготвят съдебните актове в инструктивните срокове. Понастоящем в съда няма “просрочени” дела т. е. не написани повече от един месец след обявяването им за решаване. Сравнително добрата работа е резултат на задълбоченото предварително проучване на постъпилите книжа от съдиите. Има стремеж и желание за усъвършенстване на теоретичната им подготовка и практическите им познания по актуалните правни проблеми. Няма ненаписани съдебни решения по граждански дела.

  

 

III. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ
 

 

         През 2012г. в съда са били издадени 2405 свидетелства за съдимост и 476 справки за съдимост или общо 2881, които в сравнение с предходната 2011г. са по-малко с 12 броя. Съдиите са се произнесли с решения по 9 дела, образувани по молби за теглене на суми от спестовни влогове и разпореждане с имущество на малолетни и непълнолетни лица. Ежедневно се дават много справки, издават се съдебни удостоверения и преписи от съдебни актове.

 

IV. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

         В съдебно-изпълнителната служба са образувани за 2010г. – 76 броя дела, за 2011г. – 117 броя дела и за 2012г. - 167. В полза на държавата има образувани 10 броя дела, в полза на ЮЛ са образувани 23 дела и в полза на физически лица са образувани 134 дела. Наблюдава се увеличение в постъплението на общия брой дела с 50 броя, в сравнение с предходната година. 

 

         Свършените изпълнителни дела са 93 броя, от които в полза на ЮЛ – 23 броя, за ФЛ – 65 броя, в полза на държавата – 4 броя и по обезпечителни мерки – 1 брой.

 

По всички видове дела СИС е събрала главници 537 157 лева и 22 634 лева лихви. От тях в полза на ЮЛ са събрани 122 743 лева главници и 12388 лева лихви, на ФЛ са събрани 405 889 лева главници и 9 971 лева лихви, а в полза на държавата са събрани 8 525 лева главници и 275 лева лихви.

 

         По висящите дела остават за събиране 2 529 489 лева. От тях на ЮЛ са 1 080 964 лева, на ФЛ са 1 222 710 лева, от които по трудови спорове са 299 812 лева, а в полза на държавата са 225 815 лева /горните суми са без лихви/. В СИС са издадени 25 броя съдебни удостоверения по молби на граждани за липса на заведени изпълнителни дела срещу тях.

 

         През 2012г. в СИС са изготвени 1 759 разпореждания за изплащане на суми по изпълнителни дела. През месец декември 2012г. са изготвени 214 разпореждания за изплащане на суми и е събрана сумата от 75 473.83 лева по изпълнителни дела, за което основен принос имат служителите Таня Филчева – секретар в СИС, Златка Стоева – главен счетоводител и Председателя на съда.  

 

Съгласно Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдената издръжка, за извършване проверка на обстоятелствата по чл. 152 ал. 2 от СК на всеки шест месеца се правят по 36 броя справки, които се представят пред съответните общини. През текущата година са направени справки по 46 броя дела.

 

По молба на взискателите по 4 броя дела в полза на ФЛ е направено пълно проучване на длъжниците, включващо също по 36 броя справки.

 

Основни трудности, които се срещат в съдебното изпълнение са укриване на длъжниците и липсата на имущество, върху което да се насочи изпълнението.

 

       

 

V. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

      През изминалата година за нуждите на съда и във връзка с ежедневната работа бяха закупени един телефон – факс, два броя телефони, два броя компютри и един брой монитор. Ръководството на съда си поставя като задача през 2013 година, при наличие на достатъчно финансови средства, да закупи нови компютри, монитори, принтери, скенер и ксерокс, тъй като наличната такава техника в съда, в по – голямата си част е остаряла и се нуждае от подмяна. През изминалата година бе използвано звукозаписно оборудване в съдебната зала на третия етаж, предоставено ни от Министерство на правосъдието гр. София. През годината в съда бе използван програмен продукт „Система за управление на съдебните дела”, а на „Интернет страницата” на съда се публикуват всички съдебни актове и друга информация за работата. През годината в съда бе използван и програмен продукт „за случайно разпределение на делата”, осигурен ни от Висшия съдебен съвет. През изминалата година не е обобщавана съдебната практика на Районен съд гр. Пирдоп по смисъла на чл. 56а ал. 2 т. 2 от ЗСВ. В Районен съд гр. Пирдоп се поддържа абонамент на “Държавен вестник”, както и на програмните продукти на “Апис” и “Сиела”, без които работата на магистратите и служителите би се затруднила значително. За усъвършенстване теоретичната подготовка на магистратите и подобряване на работата им е добре да бъдат включвани в провеждащите се обучения и семинари в НИП гр. София и в други семинари, които се провеждат за обучение на магистрати. За усъвършенстване подготовката на съдебните служители и подобряване на работата им е добре и те да бъдат включвани в провеждащи се обучения и семинари на регионално и национално ниво.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Районен съд гр. Пирдоп:

 

 

 

                                                                                          / ЦОНКА МИТКОВА /

Посещения:784006