Доклад за 2008г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

 

 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД гр. ПИРДОП

ПРЕЗ 2008 година

 

 

 

I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

 

          1. СЪДИИ.

Към 1 януари 2008г. щатът на Районен съд гр. Пирдоп е четирима съдии, един държавен съдебен изпълнител и един съдия по вписванията.

През 2008г. всички щатни бройки са били заети.

Съдиите Цонка Миткова, Симеон Стойчев, Ивайло Иванов и Симеон Гюров са разглеждали граждански, наказателни и административни дела.

Всички съдии са с достатъчно опит и квалификация. Съдията Миткова е с ранг “член-съдия в АС”, а съдиите Стойчев и Гюров са с ранг “член-съдия в ОС”.

2. СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ.

През 2008г. в Районен съд гр. Пирдоп са работили 14 съдебни служители: един административен секретар, който изпълнява и дейността на “домакин”, един главен счетоводител, който изпълнява и дейността на “касиер”, един „системен администратор”, четирима съдебни секретар – протоколисти, един секретар в СИС, двама съдебни деловодители, един съдебен архивар, един призовкар, един чистач и един огняр.

Повечето от съдебните служители са с дългогодишен стаж и опит в съдебната власт.

С решение на Висшия съдебен съвет от 26.09.2007г. по протокол № 30 бе разкрита нова щатна длъжност за “системен администратор” – 0,5 щ. бр., който беше назначен от 04.03.2008г., след провеждане на конкурс.

3. СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА.

На този етап не е необходимо увеличаване щата на съдиите.

Ръководството на съда счита, че при възможност следва да бъде увеличен щата на съдебните служители със следните бройки: 0,5 щатна бройка за длъжност “деловодител – класифицирана информация”, 0,5 щатна бройка за длъжност “деловодител – регистратура” и 0,5 щатна бройка за длъжност „шофьор”. Щатната бройка за “деловодител – класифицирана информация” е необходима във връзка с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и задължението ни за разкриване на регистратура за класифицирана информация. Щатната бройка за “деловодител – регистратура” е необходима по целесъобразност за разкриване на регистратура, където да се приемат всички книжа, постъпващи в съда и да се разпределят по служби. Щатната бройка за „шофьор” е необходима във връзка с безвъзмездното предоставяне, с решение на Висш съдебен съвет по Протокол № 46 от 12.11.2008г., на лек автомобил марка „Форд”, модел „Фокус” с рег. № СО 2244 ВА, за нуждите на Районен съд гр. Пирдоп.

 

 

 

 

                            II. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

 

 

         В деня на постъпването им или на следващия ден исковите молби и книжата по делата се докладват на Председателя, който разпорежда движението им и определя съдията-докладчик чрез въведения програмен продукт „за случайно разпределение на делата”, осигурен ни от Висшия съдебен съвет. При насрочване на делата съдиите спазват инструктивните срокове и се стремят да ги приключват своевременно. За първите открити съдебни заседания делата се насрочват не по-късно от едномесечен срок, по изключение до два месеца. По обективни причини са пренасрочвани дела. Делата със задържани под стража, по чл. 78А от НК, по чл. 26 и чл. 30 от Закона за закрила на детето, по чл. 19 от Закона за гражданската регистрация, за възстановяване на срок по чл. 11 ал. 2 от ЗСПЗЗ и по чл. 13 ал. 2 от ЗВСВГЗГФ има стремеж у съдиите  да се приключват в едномесечен срок от постъпването им. Делата за вземане на мерки за неотклонение “задържане под стража”, за изменение на мерки за неотклонение, за разпити пред съдия на обвиняеми и свидетели, бързите производства по НПК и ГПК има стремеж у съдиите да приключват в законовите срокове. Причините за отлагане на делата са най-често от обективен характер - нередовно призоваване на страните, не посочване на точен адрес на ответника, неявяване на свидетели и вещи лица, не представяне в срок на доказателства и заключения, несвоевременни искания за събиране на доказателства от страните, неявяване на страни по гражданските дела, на подсъдими и пълномощниците им по наказателните дела. При делата от фактическа и правна сложност се налага приключването им да се извършва извън инструктивния срок. За отчетния период е осъществявана предварителна подготовка, включително с оставяне без движение на исковите молби и жалби по гражданските дела или с връщане за допълнително разследване по наказателните дела от съдия-докладчик. Има се предвид от съдиите, че предварителното проучване и подготовка на делата от съдията-докладчик е много важна предпоставка за цялостния ход на процеса и постановяване на законосъобразни съдебни актове. Делата се образуват в предвидените в закона срокове. Няма такива образувани извън сроковете, включително и в случаите на отстраняване нередовности по съдебните книжа. Председателят периодично проверява книжата, оставени без движение, спрените дела, като взема необходимите мерки за разглеждането им и даване на по нататъшен ход или прекратяването им. Съдебните актове се изготвят качествено и срочно от четиримата съдии.

В съда се водят прецизно книгите и канцеларските дела, визирани в разпоредбите на Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища. Попълването им е редовно и прегледно, с добър канцеларски вид и цялостното им оформяне е съобразно изискванията на закона. Председателят извършва проверки по воденето на книгите. Сериозни пропуски не са констатирани, а допуснатите такива са незначителни и своевременно се отстраняват. Редовно се проверяват “Срочните книги за гражданските и наказателните дела”, ”Книгите-опис”, “Книгата за закрити заседания”, “Книгата за изпълнение на присъдите” и “Книгата за глобите”. Председателят извършва проверки по воденето на книгите в съдебно-изпълнителната служба и в службата по вписванията. Регулярно се изпращат напомнителни писма до Данъчните служби и Агенцията за събиране на държавни вземания за информация относно движението на изпълнителните листове. В предвидения от закона срок се изпращат преписи от присъдите за изпълнение и се изисква съответна информация от Прокуратурата. Периодичните сведения се изготвят качествено и в срок от главния счетоводител, секретар-протоколистите и секретаря на СИС. Извършени са и проверки на наличните дела в канцеларията на съда и в съдебно-изпълнителната служба от комисии, назначени със заповед на Председателя. Съставени са съответните протоколи. Няма изгубени дела по смисъла на Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища.

 

 

1. ПОСТЪПЛЕНИЯ НА ДЕЛАТА

 

 

         Постъпването на съдебните книжа и документирането им е съобразено с изискванията на Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища. Административният секретар приема исковите молби, датира ги, подписва се и ги завежда във „входящ регистър”. Документира се и постъпването на всички останали книжа. Жалбите срещу съдебните актове, адресирани до Софийския окръжен съд, Административния съд София област, касационните жалби и други до Върховния касационен съд и Върховния административен съд се завеждат във “специален регистър”. Общият брой на постъпилите през 2008 година наказателни и граждански дела е 806. От тях наказателни са 342, а граждански са 464. Средно месечното постъпление на един съдия е около 16 дела. Забелязва се увеличение на гражданските дела с 23 броя и намаление на наказателните дела с 87 броя в сравнение с предходната 2007 година.

 

 

 

 

 

2. СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ

 

 

         В съда са постъпили следните бройки наказателни дела: през 2006г. – 378 броя, през 2007г. – 429 броя, а през 2008г. – 342 броя. Цифрите показват структурата и динамиката на престъпността в района, както и натовареността на съдиите по тези дела. Средно месечното постъпление на един съдия е около 8 наказателни дела.

         В съда са постъпили следните бройки граждански дела: през 2006г. – 388 броя, през 2007г. – 441 броя, а през 2008г. – 464 броя. Цифрите показват натовареността на съдиите в тази материя. Средно месечното постъпление на един съдия е около 10 граждански дела.

 

 

3. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

 

 

         През отчетната година най-голям относителен дял от наказателните дела имат тези от “наказателно-общ характер”, следват от “наказателно-частен характер” и “наказателно-административен характер”. Постъплението по тримесечия е сравнително равномерно. От постъпилите НОХД най-голям брой са по глава глава ХI от НК “Общоопасни престъпления по транспорта”, следват по глава V от НК ”Престъпления против собствеността” и по глава II от НК “Престъпления против личността”. Постъплението дава представа за структурата и динамиката на престъпността в съдебния район. През 2008г. са постъпили общо 342 наказателни дела: на съдия Цонка Миткова - 77 броя, на съдия Симеон Стойчев – 88 броя, на съдия Ивайло Иванов – 85 броя и на съдия Симеон Гюров – 92 броя.

         През отчетния период са свършени 353 броя наказателни дела, от които НОХД - 139, НЧХ дела - 13, НАХД - 92 и ЧНД - 109. Свършените дела през 2008г. за съдия Цонка Миткова са 80 броя, за съдия Симеон Стойчев са 88 броя, за съдия Ивайло Иванов са 90 броя и за съдия Симеон Гюров са 95 броя. Сравнително намалява  броя на висящите дела, които към 31.12.2008г. са за съдия Цонка Миткова - 5 броя, за съдия Симеон Стойчев – 12 броя,  за съдия Ивайло Иванов – 6 броя и за съдия Симеон Гюров – 7 броя.

         През годината са отложени 165 броя наказателни дела по обективни причини, заложени като предпоставка за даване ход на делата в чл. 271 НПК. Преобладават неявяване на подсъдими или техни защитници, като по отношение на подсъдимите се изменя мярката за неотклонение и се постановява принудително довеждане от съответните служби на Министерство на правосъдието. 

         Общия брой осъдени лица е 151, от които на “лишаване от свобода” 40 лица (при условията на ефективно изтърпяване на наказанието - 18 и при условията на чл. 66 ал. 1 от НК - 22), на 102 лица е наложено наказание “пробация”, налагано е наказание “обществено порицание” на непълнолетни лица и на 3 лица е наложено наказание “глоба”, като има 1 оправдано лице по “наказателно-частен характер” дело. Осъдени непълнолетни са 9 лица. Броя на осъдените лица е по – малък с 39 в сравнение с  предходната година. По глава ХI от НК “Общоопасни престъпления по транспорта” са осъдени 71 лица, по глава V от НК ”Престъпления против собствеността” са осъдени 64 лица и по глава II от НК “Престъпления против личността” са осъдени 5 лица. Няма оправдани лица по “наказателно-общ характер” дела.

         През отчетния период в съда е постъпило само едно дело със значим обществен интерес с предмет наркотични вещества и прекурсори – НОХД № 32/ 2008г. със съдия – докладчик Цонка Миткова, по което има едно осъдено лице за престъпление по чл. 354а ал. 3 т. 1 от НК.

         През годината са образувани по внесени обвинителни актове 12 броя НОХД, а са свършени 13 броя НОХД с 13 осъдителни присъди. От тях съдия Цонка Миткова е приключила 4 броя дела, съдия Симеон Стойчев е приключил 2 броя дела, съдия Ивайло Иванов е приключил 3 броя дела и съдия Симеон Гюров е приключил 4 броя дела.

         През отчетния период е обжалвана 1 присъда по “наказателно-общ характер” дело със съдия – докладчик Симеон Гюров, която е потвърдена от Софийски окръжен съд. Има обжалвани две присъди от минали години по “наказателно-общ характер” дела със съдии – докладчици Цонка Миткова и Ивайло Иванов, които са изменени от Софийски окръжен съд и са върнати с резултат през 2008г.   

         Във връзка с института “Прекратяване на наказателното производство със споразумение” по чл. 381 и сл. от НПК, в Районен съд гр. Пирдоп има постъпили със споразумение 123 броя НОХД, а със споразумение са приключили 124 броя НОХД. От тях съдия Цонка Миткова е приключила 28 броя, съдия Симеон Стойчев е приключил 32 броя, съдия Ивайло Иванов е приключил 34 броя и съдия Симеон Гюров 30 броя. В сравнение с предходната година броят на тези видове наказателни дела е намален с 22 броя. Този институт на наказателния процес през изминалата 2008 година намери широко приложение в работата на Районен съд гр. Пирдоп, като стремежът на съдиите е предварително да се запознават с изготвените проекто-споразумения от страните, след което в съдебно заседание споразумението се одобрява. Съдът счита, че по този начин се постига процесуална икономия на време и средства, като с наложените наказания се постигат по-ефикасно целите на чл. 36 от НК по отношение на осъдените лица.

         През 2008г. в Районен съд гр. Пирдоп има образувани 5 броя ЧНД във връзка с разпоредбата на чл. 64 от НПК – вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража” в досъдебното производство. От тях съдия Цонка Миткова е приключила 2 броя, съдия Ивайло Иванов е приключил 1 брой и съдия Симеон Гюров е приключил 2 броя. През 2008г. в Районен съд гр. Пирдоп има образувани 2 броя ЧНД във връзка с разпоредбата на чл. 65 от НПК – за изменение на мярка за неотклонение „задържане под стража” в досъдебното производство, които са приключени от съдия Симеон Стойчев. Има образувани 105 броя ЧНД по други текстове от НПК, от които на съдия Цонка Миткова са 25 броя, на съдия Симеон Стойчев са 25 броя, на съдия Ивайло Иванов са 26 броя и на съдия Симеон Гюров са 29 броя. В съда има образувани 39 броя ЧНД за разпит на уличени лица и свидетели в присъствието на съдия. Намират приложение и други институти на НПК. В съда няма образувани бързи производства и незабавни производства по НПК. През 2008г. в Районен съд гр. Пирдоп има образувани 5 броя УБДХ, по които на 5 административно привлечени лица е наложена „глоба”.

         Ръководството на съда дава отлична оценка за работата на районните съдии Симеон Стойчев, Ивайло Иванов и Симеон Гюров, като има предвид, че натовареността на съда е около средната за страната и няма отменени и върнати дела за допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон. През годината в съда не са гледани тежки дела за съдебния район. Стремежът на съдиите е наказателните дела да приключват в инструктивните срокове. При констатиране на допуснати съществени процесуални нарушения, наказателните дела се връщат за доразследване с конкретни указания. Стремежът е мотивите на присъдите да се изготвят в срок. При неявяване на подсъдимите без уважителни причини е изменяна “мярката за неотклонение” в по-тежка и се довеждат принудително. При неявяване на свидетели и вещи лица без уважителни причини, са санкционирани по НПК. В инструктивния срок са свършени делата по жалби срещу мярката за неотклонение “задържане под стража” и НОХД с подсъдими, задържани под стража. Съдиите провеждат предварителна подготовка по проучване на наказателните дела, стремят се да няма безпричинно отлагане на съдебните заседания. Няма ненаписани мотиви по наказателни дела.

 

 

 

4. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

 

 

         За 2008г. в съда са постъпили 464 броя граждански дела. Граждански дела по съдии: 117 за съдия Цонка Миткова, 116 за съдия Симеон Стойчев, 114 за съдия Ивайло Иванов и 117 за съдия Симеон Гюров. Свършени са общо 460 граждански дела. Съдията Цонка Миткова е свършила 111 броя, съдията Симеон Стойчев – 121, съдията Ивайло Иванов – 116 и съдията Симеон Гюров - 112. Отложени са 323 броя граждански дела. Основна причина за отлаганията са несвоевременно правене на искания по доказателствата и даване възможност на страните за тяхното събиране. Най-голям относителен дял от постъплението имат облигационните искове, вещните искове и исковете по СК, а по-малък относителен дял имат тези по КТ. Малък дял имат делата по чл. 14 ал. 4, чл. 14 ал. 3, чл. 11 ал. 2 от ЗСПЗЗ и по чл. 13 ал. 2 от ЗВСВГЗГФ, които общо са 1 брой дела. От делата, образувани по СК, най-голям относителен дял имат брачните – по чл. 99 и чл. 100 има образувани 55 броя дела, следват за “първоначална издръжка” – по чл. 82 има образувани 13 броя дела  и за изменение на издръжка – по чл. 86 има образувани 13 броя дела.

         От исковете по КТ има образувани 10 броя дела по чл. 344. Сравнително е намалял броят на исковете по чл. 200 КТ - 6 броя. Разгледани са 52 облигационни иска и 15 делби. Висящи за разглеждане са 21 броя облигационни искове и 27 делби. През годината са решени 52 облигационни дела и 18 делби.  Като административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВСВГЗГФ няма постъпили дела през 2008г. Останалите граждански дела са по материи извън посочените по горе. В инструктивния тримесечен срок са свършени 351 дела, а след този срок – 109. Висящи към 31.12.2008г. съдията Цонка Миткова има 22 броя, съдията Симеон Стойчев има 24 броя, съдията Ивайло Иванов има 20 броя и съдията Симеон Гюров има 35 броя. В съда има постъпили 31 броя дела по реда на “Бързото производство” – чл. 310 и сл. от ГПК и са решени 19 броя дела по този ред. През 2008г. в съда има постъпили и решени дела по глава тридесет и седма от ГПК „заповедно производство” – 82 броя дела  по чл. 410 от ГПК, 102 броя дела по чл. 417 от ГПК и 16 броя дела по чл. 237 от ГПК /отм./. В съда има постъпили и решени 5 броя дела по глава тридесет и четвърта от ГПК „обезпечително производство”.

         През отчетния период са обжалвани 49 граждански дела, от които на съдията Цонка Миткова са обжалвани 12 дела, на съдията Симеон Стойчев 14 дела, на съдията Ивайло Иванов 11 дела и на съдията Симеон Гюров 12 дела. От обжалваните граждански дела съдията Цонка Миткова има 8 потвърдени, 1 отменено и 4 изменени; съдията Симеон Стойчев има 10 потвърдени, 1 отменено и 1 изменено; съдията Ивайло Иванов има 12 потвърдени и съдията Симеон Гюров има 6 потвърдени и 1 отменено.

Ръководството на съда дава отлична оценка за работата на районните съдии Симеон Стойчев, Ивайло Иванов и Симеон Гюров, като има предвид, че натовареността на съда е около средната за страната, като отменените и изменени съдебни актове са сравнително малко по обжалваните дела. Съдиите се стремят да изготвят съдебните актове в инструктивните срокове. Понастоящем в съда няма “просрочени” дела т. е. не написани повече от един месец след обявяването им за решаване. Сравнително добрата работа е резултат на задълбоченото предварително проучване на постъпилите книжа от съдиите. Има стремеж и желание за усъвършенстване на теоретичната им подготовка и практическите им познания по актуалните правни проблеми. Няма ненаписани съдебни решения по граждански дела.

 

 

 

 

 

 

III. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

         През 2008г. в съда са били издадени 3305 свидетелства за съдимост, които в сравнение с предходната 2007г. са по-малко с 361 броя. Съдиите са се произнесли с решения по 15 дела, образувани по молби за теглене на суми от спестовни влогове и разпореждане с имущество на малолетни и непълнолетни лица. Ежедневно се дават много справки, издават се съдебни удостоверения и преписи от съдебни актове.

 

 

 

 

IV. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

 

         В съдебно-изпълнителната служба са образувани за 2006г. – 141 броя дела, за 2007г. – 137 броя дела и за 2008г. – 108 броя дела. В полза на държавата са образувани 2 дела, в полза на ЮЛ са образувани – 28 дела и в полза на физически лица - 78 дела. Наблюдава се намаление в постъплението на общия брой дела - с 29 броя,  в сравнение с предходната 2007г.  

         Свършените изпълнителни дела са 91 броя, от които в полза на ЮЛ - 24 броя, а за ФЛ - 67 броя.

По всички видове дела СИС е събрала главници 371 825 лева и 24 316 лева лихви. От тях в полза на ЮЛ са събрани 64 450 лева главници и 7 110 лева лихви, а на ФЛ са събрани 307 375 лева главници и 17 206 лева лихви.

         По висящите дела остават за събиране 1 111 007 лева. От тях на ЮЛ са 619 613 лева и на ФЛ са 297 168 лева, от които по трудови спорове са 236 813 лева /горните суми са без лихви/. В СИС са издадени 43 броя съдебни удостоверения по молби на граждани за липса на заведени изпълнителни дела срещу тях и 36 броя служебни бележки на взискатели по изпълнителни дела за издръжки, които се представят на всеки шест месеца пред съответните учебни заведения и Агенциите за “Социално подпомагане”. Държавният съдебен изпълнител полага усилия за привеждане в изпълнение на съдебните актове. Предприемат се ефективни мерки за реално събиране на дължимите суми. Използуват се предвидените в ГПК изпълнителни способи за принудително изпълнение срещу длъжниците. Държавният съдебен изпълнител посещава всички населени места в съдебния район, извършва предвидените в закона принудителни действия, с което движението и приключването на изпълнителните дела е ефективно. Основни трудности, които се срещат в съдебното изпълнение са укриване на длъжниците и липсата на имущество, върху което да се насочи изпълнението.

 

        

 

V. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

 

      През 2008г. за нуждите на съда са закупени 1 брой ксерокс, 2 броя скенери, 1 брой принтер, 1 брой компютърна конфигурация, 1 брой унищожител за хартия и 10 броя климатици. Обновена е частично материално – техническата база, като бе предоставена на съда една стоя на първия етаж в сградата и същата бе оборудвана с офис – обзавеждане, противопожарна врата, решетка за прозореца и метална каса. Това помещение ще бъде използвано за „регистратура за класифицирана информация” съгласно изискванията на закона. От Министерство на правосъдието гр. София ни бе предоставено озвучително – звукозаписно оборудване за съдебната зала на третия етаж, което се използва при провеждане на съдебните заседания. С решение на Висш съдебен съвет по Протокол № 46 от 12.11.2008г. за нуждите на Районен съд гр. Пирдоп  бе предоставен лек автомобил марка „Форд”, модел „Фокус” с рег. № СО 2244 ВА. През 2008г. в съда бе въведен експериментално програмен продукт „Система за управление на съдебните дела”. Създадена бе и „Интернет страница” на съда, където се публикуват всички съдебни актове и друга информация за работата. През 2008г. в съда бе използван програмен продукт „за случайно разпределение на делата”, осигурен ни от Висшия съдебен съвет. През изминалата 2008г. не е обобщавана съдебната практика на Районен съд гр. Пирдоп по смисъла на чл. 56а ал. 2 т. 2 от ЗСВ. Като проблем на правоприложението се очертават многобройните публикуващи се законови и подзаконови нормативни актове,  които следва да се усвоят от съдиите. За целта в съда има абонамент на “Държавен вестник”, както и на програмните продукти на “Апис” и “Сиела”, без които работата на магистратите би се затруднила значително. За усъвършенствуване теоретичната подготовка на магистратите и подобряване на работата им е добре да бъдат включвани в провеждащите се обучения и семинари в НИП гр. София и в други семинари, които се провеждат за обучение на магистрати.

 

 

 

 

                  

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Районен съд гр. Пирдоп:

 

                                                                                               (ЦОНКА МИТКОВА)


Посещения:791225