Доклад за 2009г.

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

 

 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД гр. ПИРДОП

ПРЕЗ 2009 година

 

 

 

I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

 

          1. СЪДИИ.

Към 1 януари 2009г. щатът на Районен съд гр. Пирдоп е четирима съдии, един държавен съдебен изпълнител и един съдия по вписванията.

Съдиите Цонка Миткова, Симеон Стойчев, Ивайло Иванов и Симеон Гюров са разглеждали граждански, наказателни и административни дела. Съдия Симеон Стойчев работи в Районен съд гр. Пирдоп до 04.08.2009г. включително, а съдия Ивайло Иванов работи в Районен съд гр. Пирдоп до 19.10.2009г. включително. От 20.10.2009г. в съда останаха да работят само двама съдии. С решение на ВСС по протокол № 41 от 22.10.2009г. е намалена щатната численост на Районен съд гр. Пирдоп с една щатна бройка „съдия”. Към 31.12.2009г. щатът на Районен съд гр. Пирдоп е трима съдии, като едната щатна бройка „съдия” е незаета. Съдиите Миткова и Гюров са с достатъчно опит и квалификация, като и двамата са с ранг “член-съдия в АС”.

Държавният съдебен изпълнител Станислав Алексиев работи до 03.06.2009г. включително, а от 04.06.2009г. държавен съдебен изпълнител е Галина Иванова.

През 2009г. като съдия по вписванията работи Харалампи Харалампиев.  

2. СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ.

През 2009г. в Районен съд гр. Пирдоп са работили 14 съдебни служители: един административен секретар, който изпълнява и дейността на “домакин”, един главен счетоводител, който изпълнява и дейността на “касиер”, един „системен администратор”, четирима съдебни секретар – протоколисти, един секретар в СИС, двама съдебни деловодители, един съдебен архивар, един призовкар, един чистач и един огняр.

Повечето от съдебните служители са с дългогодишен стаж и опит в съдебната власт.

3. СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА.

На този етап е необходимо увеличаване щата на съдиите в Районен съд гр. Пирдоп с още една щатна бройка, тъй като постъплението на делата през 2009г. значително се увеличи. Необходимо е в съда да има четирима съдии по щат, като по този начин работата ще се разпределя при спазване баланса на натоварването, ще се ускори разглеждането на делата и ще се подобри качеството на съдебните актове. Работещите в момента двама съдии по щат са прекалено натоварени и това ще се отрази при разглеждането на делата и постановяването на съдебните актове.

Ръководството на съда счита, че при възможност следва да бъде увеличен щата на съдебните служители със следните бройки: 0,5 щатна бройка за длъжност “деловодител – класифицирана информация” и 0,5 щатна бройка за длъжност “деловодител – регистратура”. Щатната бройка за “деловодител – класифицирана информация” е необходима във връзка с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и задължението ни за разкриване на регистратура за класифицирана информация. Щатната бройка за “деловодител – регистратура” е необходима по целесъобразност за разкриване на регистратура, където да се приемат всички книжа, постъпващи в съда и да се разпределят по служби.

 

 

 

 

                            II. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

 

 

В деня на постъпването им или на следващия ден исковите молби и книжата по делата се докладват на Председателя, който разпорежда движението им и определя съдията-докладчик чрез въведения програмен продукт „за случайно разпределение на делата”, осигурен ни от Висшия съдебен съвет. При насрочване на делата съдиите спазват инструктивните срокове и се стремят да ги приключват своевременно. За първите открити съдебни заседания делата се насрочват не по-късно от едномесечен срок, по изключение до два месеца. По обективни причини са пренасрочвани дела. Делата със задържани под стража, по чл. 78А от НК, по чл. 26 и чл. 30 от Закона за закрила на детето, по чл. 19 от Закона за гражданската регистрация, за възстановяване на срок по чл. 11 ал. 2 от ЗСПЗЗ и по чл. 13 ал. 2 от ЗВСВГЗГФ има стремеж у съдиите  да се приключват в едномесечен срок от постъпването им. Делата за вземане на мерки за неотклонение “задържане под стража”, за изменение на мерки за неотклонение, за разпити пред съдия на обвиняеми и свидетели, бързите производства по НПК и ГПК има стремеж у съдиите да приключват в законовите срокове. Причините за отлагане на делата са най-често от обективен характер - нередовно призоваване на страните, не посочване на точен адрес на ответника, неявяване на свидетели и вещи лица, не представяне в срок на доказателства и заключения, несвоевременни искания за събиране на доказателства от страните, неявяване на страни по гражданските дела, на подсъдими и пълномощниците им по наказателните дела. При делата от фактическа и правна сложност се налага приключването им да се извършва извън инструктивния срок. За отчетния период е осъществявана предварителна подготовка, включително с оставяне без движение на исковите молби и жалби по гражданските дела или с връщане за допълнително разследване по наказателните дела от съдия-докладчик. Има се предвид от съдиите, че предварителното проучване и подготовка на делата от съдията-докладчик е много важна предпоставка за цялостния ход на процеса и постановяване на законосъобразни съдебни актове. Делата се образуват в предвидените в закона срокове. Няма такива образувани извън сроковете, включително и в случаите на отстраняване нередовности по съдебните книжа. Председателят периодично проверява книжата, оставени без движение, спрените дела, като взема необходимите мерки за разглеждането им и даване на по нататъшен ход или прекратяването им. Съдебните актове се изготвят качествено и срочно от съдиите.

В съда се водят прецизно книгите и канцеларските дела, визирани в разпоредбите на Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища. /обн. ДВ бр. 66 от 18.08.2009г./. Попълването им е редовно и прегледно, с добър канцеларски вид и цялостното им оформяне е съобразно изискванията на закона. Председателят извършва проверки по воденето на книгите. Сериозни пропуски не са констатирани, а допуснатите такива са незначителни и своевременно се отстраняват. Редовно се проверяват “Срочните книги за гражданските и наказателните дела”, ”Книгите-опис”, “Книгата за закрити заседания”, “Книгата за изпълнение на присъдите” и “Книгата за глобите”. Председателят извършва проверки по воденето на книгите в съдебно-изпълнителната служба и в службата по вписванията. Регулярно се изпращат напомнителни писма до Данъчните служби и Агенцията за събиране на държавни вземания за информация относно движението на изпълнителните листове. В предвидения от закона срок се изпращат преписи от присъдите за изпълнение и се изисква съответна информация от Прокуратурата. Периодичните сведения се изготвят качествено и в срок от главния счетоводител, секретар-протоколистите и секретаря на СИС. Извършени са и проверки на наличните дела в канцеларията на съда и в съдебно-изпълнителната служба от комисии, назначени със заповед на Председателя. Съставени са съответните протоколи. Няма изгубени дела по смисъла на Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища.

 

 

1. ПОСТЪПЛЕНИЯ НА ДЕЛАТА

 

                                     

         Постъпването на съдебните книжа и документирането им е съобразено с изискванията на Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища. Административният секретар приема исковите молби, датира ги, подписва се и ги завежда във „входящ регистър”. Документира се и постъпването на всички останали книжа. Жалбите срещу съдебните актове, адресирани до Софийския окръжен съд, Административния съд София област, касационните жалби и други до Върховния касационен съд и Върховния административен съд се завеждат във “специален регистър”. Общият брой на постъпилите през 2009 година наказателни и граждански дела е 985. От тях наказателни са 391, а граждански са 594. Средно месечното постъпление на един съдия е около 41 дела. Забелязва се увеличение на гражданските дела с 130 броя и увеличение на наказателните дела с 50 броя в сравнение с предходната 2008 година.

 

 

2. СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА

    ПО ВИДОВЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ

 

 

         В съда са постъпили следните бройки наказателни дела: през 2007г. – 429 броя, през 2008г. – 342 броя, а през 2009г. – 391 броя. Цифрите показват структурата и динамиката на престъпността в района, както и натовареността на съдиите по тези дела. Средно месечното постъпление на един съдия е около 16 наказателни дела.

         В съда са постъпили следните бройки граждански дела: през 2007г. – 441 броя, през 2008г. – 464 броя, а през 2009г. – 594 броя. Цифрите показват натовареността на съдиите в тази материя. Средно месечното постъпление на един съдия е около 25 граждански дела.

 

 

3. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

 

 

         През отчетната година най-голям относителен дял от наказателните дела имат тези от “наказателно-общ характер”, следват от “наказателно-административен характер”, „частните наказателни дела” и “наказателно-частен характер”. Постъплението по тримесечия е сравнително равномерно. От постъпилите НОХД най-голям брой са по глава ХI от НК “Общоопасни престъпления по транспорта”, следват по глава V от НК ”Престъпления против собствеността” и по глава II от НК “Престъпления против личността”. Постъплението дава представа за структурата и динамиката на престъпността в съдебния район. През 2009г. са постъпили общо 391 наказателни дела: на съдия Цонка Миткова - 138 броя, на съдия Симеон Стойчев – 23 броя, на съдия Ивайло Иванов – 82 броя и на съдия Симеон Гюров – 148 броя.

         През отчетния период са свършени 400 броя наказателни дела, от които НОХД - 159, НЧХ дела - 9, НАХД - 122 и ЧНД - 110. Свършените дела през 2009г. за съдия Цонка Миткова са 133 броя, за съдия Симеон Стойчев са 34 броя, за съдия Ивайло Иванов са 88 броя и за съдия Симеон Гюров са 145 броя. Сравнително намалява  броя на висящите дела, които към 31.12.2009г. са за съдия Цонка Миткова - 10 броя, за съдия Симеон Стойчев – 1 брой и за съдия Симеон Гюров – 10 броя.

         През годината са отложени 115 броя наказателни дела по обективни причини, заложени като предпоставка за даване ход на делата в чл. 271 НПК. Преобладават неявяване на подсъдими или техни защитници, като по отношение на подсъдимите се изменя мярката за неотклонение и се постановява принудително довеждане от съответните служби на Министерство на правосъдието. 

         Общия брой осъдени лица е 161, от които на “лишаване от свобода” 33 лица /при условията на ефективно изтърпяване на наказанието - 12 и при условията на чл. 66 ал. 1 от НК – 21/, на 109 лица е наложено наказание “пробация”, наложено е наказание “обществено порицание” на 1 непълнолетно лице и на 18 лица е наложено наказание “глоба”, като има 2 оправдани лица по “наказателно-частен характер” дела. Осъдено непълнолетно е 1 лице. Броя на осъдените лица е по – голям с 10 в сравнение с предходната година. По глава ХI от НК “Общоопасни престъпления по транспорта” са осъдени 91 лица, по глава V от НК ”Престъпления против собствеността” са осъдени 52 лица и по глава II от НК “Престъпления против личността” са осъдени 4 лица. Няма оправдани лица по “наказателно-общ характер” дела.

         През отчетния период в съда е постъпило само едно дело със значим обществен интерес с предмет наркотични вещества и прекурсори, за престъпление по чл. 354а ал. 3 т. 1 от НК – НОХД № 389/ 2009г. със съдия – докладчик Симеон Гюров, което е насрочено за 26.01.2010г. Делото ще бъде разгледано по реда на глава двадесет и девета от НПК – „Решаване на делото със споразумение”.

         През годината са образувани по внесени обвинителни актове 15 броя НОХД, а са свършени 9 броя НОХД с 9 осъдителни присъди. От тях съдия Цонка Миткова е приключила 3 броя дела, съдия Симеон Стойчев е приключил 1 брой дела, съдия Ивайло Иванов е приключил 3 броя дела и съдия Симеон Гюров е приключил 2 броя дела.

         През отчетния период е обжалвана 1 присъда по “наказателно-общ характер” дело със съдия – докладчик Цонка Миткова, която е потвърдена от Софийски окръжен съд.   

         Във връзка с глава двадесет и девета от НПК – „Решаване на делото със споразумение”, в Районен съд гр. Пирдоп има постъпили със споразумение 139 броя НОХД, а със споразумение са приключили 144 броя НОХД. От тях съдия Цонка Миткова е приключила 50 броя, съдия Симеон Стойчев е приключил 13 броя, съдия Ивайло Иванов е приключил 29 броя и съдия Симеон Гюров е приключил 52 броя. В сравнение с предходната година броят на тези видове наказателни дела е увеличен с 16 броя. Този институт на наказателния процес през изминалата 2009 година намери широко приложение в работата на Районен съд гр. Пирдоп, като стремежът на съдиите е предварително да се запознават с изготвените проекто-споразумения от страните, след което в съдебно заседание споразумението се одобрява. Съдът счита, че по този начин се постига процесуална икономия на време и средства, като с наложените наказания се постигат по-ефикасно целите на чл. 36 от НК по отношение на осъдените лица.

         През 2009г. в Районен съд гр. Пирдоп има образувано 1 брой ЧНД във връзка с разпоредбата на чл. 64 от НПК – вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража” в досъдебното производство със съдия – докладчик Симеон Гюров. През 2009г. в Районен съд гр. Пирдоп няма образувани ЧНД във връзка с разпоредбата на чл. 65 от НПК – за изменение на мярка за неотклонение „задържане под стража” в досъдебното производство. Има образувани 111 броя ЧНД по други текстове от НПК, от които на съдия Цонка Миткова са 40 броя, на съдия Симеон Стойчев са 5 броя, на съдия Ивайло Иванов са 25 броя и на съдия Симеон Гюров са 41 броя. В съда има образувани 24 броя ЧНД за разпит на уличени лица и свидетели в присъствието на съдия. Намират приложение и други институти на НПК. В съда няма образувани бързи производства и незабавни производства по НПК. През 2009г. в Районен съд гр. Пирдоп има образувани 2 броя УБДХ, по които на 2 административно привлечени лица е наложена „глоба”.

         Ръководството на съда дава отлична оценка за работата на районните съдии, и най – вече на Симеон Гюров през последните месеци на 2009г., като има предвид, че натовареността на съда е над средната за страната, и няма отменени и върнати дела за допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон. През годината в съда не са гледани тежки дела за съдебния район. Стремежът на съдиите е наказателните дела да приключват в инструктивните срокове. При констатиране на допуснати съществени процесуални нарушения, наказателните дела се връщат за доразследване с конкретни указания. Стремежът е мотивите на присъдите да се изготвят в срок. При неявяване на подсъдимите без уважителни причини е изменяна “мярката за неотклонение” в по-тежка и се довеждат принудително. При неявяване на свидетели и вещи лица без уважителни причини, са санкционирани по НПК. В инструктивния срок са свършени делата по жалби срещу мярката за неотклонение “задържане под стража” и НОХД с подсъдими, задържани под стража. Съдиите провеждат предварителна подготовка по проучване на наказателните дела, стремят се да няма безпричинно отлагане на съдебните заседания. Няма ненаписани мотиви по наказателни дела.

 

 

 

4. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

 

 

         За 2009г. в съда са постъпили 594 броя граждански дела. Граждански дела по съдии: 241 за съдия Цонка Миткова, 38 за съдия Симеон Стойчев, 87 за съдия Ивайло Иванов и 228 за съдия Симеон Гюров. Свършени са общо 610 граждански дела. Съдията Цонка Миткова е свършила 222 броя, съдията Симеон Стойчев – 61, съдията Ивайло Иванов – 108 и съдията Симеон Гюров - 219. Отложени са 232 броя граждански дела. Основна причина за отлаганията са несвоевременно правене на искания по доказателствата и даване възможност на страните за тяхното събиране. Най-голям относителен дял от постъплението имат облигационните искове, вещните искове и исковете по СК, а по-малък относителен дял имат тези по КТ. През 2009г. няма образувани дела по чл. 14 ал. 4, чл. 14 ал. 3, чл. 11 ал. 2 от ЗСПЗЗ и по чл. 13 ал. 2 от ЗВСВГЗГФ. От делата, образувани по СК, най-голям относителен дял имат брачните – 59 броя дела, следват за “първоначална издръжка” – 11 броя дела  и за изменение на издръжка – 13 броя дела.

         От исковете по КТ има образувани 12 броя дела по чл. 344. По чл. 200 от КТ има образувани 10 броя дела. Постъпили са 49 облигационни иска и 7 делби. Висящи за разглеждане са 21 броя облигационни искове и 27 делби. През годината са решени 43 облигационни иска и 12 делби.  Като административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВСВГЗГФ има постъпили 3 броя дела през 2009г. Останалите граждански дела са по материи извън посочените по горе. В инструктивния тримесечен срок са свършени 517 дела, а след този срок – 93. Висящи към 31.12.2009г. съдията Цонка Миткова има 41 броя и съдията Симеон Гюров има 44 броя. В съда има постъпили 36 броя дела по реда на “Бързото производство” – чл. 310 и сл. от ГПК и са решени 33 броя дела по този ред. През 2009г. в съда има постъпили и решени дела по глава тридесет и седма от ГПК „заповедно производство” – 157 броя дела  по чл. 410 от ГПК и 210 броя дела по чл. 417 от ГПК. В съда има постъпили и решени 5 броя дела по глава тридесет и четвърта от ГПК „обезпечително производство”.

         През отчетния период са обжалвани 49 граждански дела, от които на съдията Цонка Миткова са обжалвани 10 дела, на съдията Симеон Стойчев 8 дела, на съдията Ивайло Иванов 6 дела и на съдията Симеон Гюров 24 дела. От обжалваните граждански дела съдията Цонка Миткова има 5 потвърдени, 2 отменени и 6 изменени; съдията Симеон Стойчев има 13 потвърдени, 1 отменено и 2 изменени; съдията Ивайло Иванов има 7 потвърдени, 4 отменени и 2 изменени; съдията Симеон Гюров има 9 потвърдени, 3 отменени и 2 изменени.

Ръководството на съда дава отлична оценка за работата на районните съдии, и най – вече на Симеон Гюров през последните месеци на 2009г., като има предвид, че натовареността на съда е над средната за страната, като отменените и изменени съдебни актове са сравнително малко по обжалваните дела. Съдиите се стремят да изготвят съдебните актове в инструктивните срокове. Понастоящем в съда няма “просрочени” дела т. е. не написани повече от един месец след обявяването им за решаване. Сравнително добрата работа е резултат на задълбоченото предварително проучване на постъпилите книжа от съдиите. Има стремеж и желание за усъвършенстване на теоретичната им подготовка и практическите им познания по актуалните правни проблеми. Няма ненаписани съдебни решения по граждански дела.

 

 

 

 

 

 

III. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

         През 2009г. в съда са били издадени 2 492 свидетелства за съдимост и 609 справки за съдимост или общо 3 101, които в сравнение с предходната 2008г. са по-малко с 204 броя. Съдиите са се произнесли с решения по 15 дела, образувани по молби за теглене на суми от спестовни влогове и разпореждане с имущество на малолетни и непълнолетни лица. Ежедневно се дават много справки, издават се съдебни удостоверения и преписи от съдебни актове.

 

 

 

 

IV. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

 

         В съдебно-изпълнителната служба са образувани за 2007г. – 137 броя дела, за 2008г. – 108 броя дела и за 2009г. – 124 броя дела. В полза на държавата са образувани 8 дела, в полза на ЮЛ са образувани – 26 дела и в полза на физически лица – 89 дела. Наблюдава се увеличение в постъплението на общия брой дела с 16 броя,  в сравнение с предходната 2008г. 

         Свършените изпълнителни дела са 180 броя, от които в полза на ЮЛ – 51 броя, а за ФЛ – 129 броя.

По всички видове дела СИС е събрала главници 367 692 лева и 35 555 лева лихви. От тях в полза на ЮЛ са събрани 117 919 лева главници и 9 060 лева лихви, а на ФЛ са събрани 247 313 лева главници и 25 558 лева лихви, а в полза на държавата са събрани 2 460 лева главници и 937 лева лихви.

         По висящите дела остават за събиране 1 224 226 лева. От тях на ЮЛ са 557 748 лева, на ФЛ са 474 102 лева, от които по трудови спорове са 255 748 лева, а в полза на държавата са 192 376 лева /горните суми са без лихви/. В СИС са издадени 18 броя съдебни удостоверения по молби на граждани за липса на заведени изпълнителни дела срещу тях и 30 броя служебни бележки на взискатели по изпълнителни дела за издръжки, които се представят на всеки шест месеца пред съответните учебни заведения и Агенциите за “Социално подпомагане”. Държавният съдебен изпълнител полага усилия за привеждане в изпълнение на съдебните актове. Предприемат се ефективни мерки за реално събиране на дължимите суми. Използуват се предвидените в ГПК изпълнителни способи за принудително изпълнение срещу длъжниците. Държавният съдебен изпълнител посещава всички населени места в съдебния район, извършва предвидените в закона принудителни действия, с което движението и приключването на изпълнителните дела е ефективно. Основни трудности, които се срещат в съдебното изпълнение са укриване на длъжниците и липсата на имущество, върху което да се насочи изпълнението.

 

        

 

V. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

 

      През 2009г. за нуждите на съда е закупен 1 брой принтер, от ВСС гр. София ни бяха предоставени 1 брой компютър и 1 брой принтер, от Министерство на правосъдието гр. София ни бяха предоставени 1 брой компютър и 1 брой UPS, по програма „ОПАК” ни бяха предоставени 1 брой сървър и 1 брой монитор. Обновена е частично материално – техническата база на съда. През 2009г. бе използвано озвучително – звукозаписно оборудване в съдебната зала на третия етаж, предоставено ни от Министерство на правосъдието гр. София. През 2009г. в съда бе използван програмен продукт „Система за управление на съдебните дела”, а на „Интернет страницата” на съда се публикуват всички съдебни актове и друга информация за работата. През 2009г. в съда бе използван програмен продукт „за случайно разпределение на делата”, осигурен ни от Висшия съдебен съвет. През изминалата 2009г. не е обобщавана съдебната практика на Районен съд гр. Пирдоп по смисъла на чл. 56а ал. 2 т. 2 от ЗСВ. Като проблем на правоприложението се очертават многобройните публикуващи се законови и подзаконови нормативни актове,  които следва да се усвоят от съдиите. За целта в съда има абонамент на “Държавен вестник”, както и на програмните продукти на “Апис” и “Сиела”, без които работата на магистратите би се затруднила значително. За усъвършенствуване теоретичната подготовка на магистратите и подобряване на работата им е добре да бъдат включвани в провеждащите се обучения и семинари в НИП гр. София и в други семинари, които се провеждат за обучение на магистрати.

 

 

 

 

                  

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Районен съд гр. Пирдоп:

 

                                                                                               (ЦОНКА МИТКОВА)

 

Посещения:791249