Длъжностна характеристика

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

НА

 

 

Длъжност:СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ

 

I.Описание на длъжността:   Приема и обработва искови молби, обвинителни актове, тъжби, протести, молби и други документи.Образува и придвижва първоинстанционните граждански, наказателни и административни дела - прилага новопостъпили документи, подрежда и номерира документите към делата, подготвя делата за доклад, изпълнява указания на съдията-докладчик по делото, изготвя списъци на призовани за първо съдебно заседание лица, изготвя и изпраща уведомления за решения,   присъди и определения по делата, изготвя преписи от документи, решения, присъди и определения, вписва данни по делата, ръчно и на компютър, прави справки по делата, изпълнява други задължения, възложени от Административния ръководител на съда или с разпореждане на административния секретар.

II.Основни задължения:

1.Окомплектова образуваните разпределени на съдия докладчик входящи документи.

2.Извършва вписвания в съответните деловодни книги.

3.Изготвя списък за призовките, изпраща призовките, изготвени по образец, и съобщенията по делата, с изключение на тези по отложените дела.

4.Подрежда и докладва на съдията докладчик новопостъпили документи към висящите дела.

5.Изпълнява разпореждания на съда, постановени в закрити и разпоредителни заседания

6.Следи за изтичане на процесуалните срокове, представя делата на съдиите докладчици и изпълнява техните указания.

7.Организира и поддържа подреждането на делата в деловодството.

8.Предоставя справки по делата.

9.Проверява ежемесечно спрените дела и ги докладва на съдията докладчик.

10.Извършва проверка и предава в архива делата, но не по-рано от два месеца след приключването им.

11.Поддържа календар за насрочените дела.

12.Отразява в електронната папка и на хартиен носител съответния статус и местоположение на делото.

13.Изготвя и изпраща обявления на страните след постановяване на решение по делото.

14.Вписва новообразуваните дела в азбучниците и в съответните описни книги.

15.Оставя копия от изходящите документи, които се съхраняват към съответните съдебни дела или папки; на копията се отразяват имената на лицата, подписали съответния документ, и номерът, под който са изведени.

16.Извършва въвеждането на необходимата информация в системата за управление на съдебните дела.

17.Следи да не се правят бележки, знаци и подчертавания в книжата по делото;да не се изнасят делата от служебните помещения без разрешение; да не се изваждат приложени към делата книжа без писмено разрешение на съдия докладчик.

18.Изпълнява и други задължения с документооборота и определени със заповед на Административния ръководител на съда или с разпореждане на Административния секретар.

19.Води на електронен и/или хартиен носител следните книги и регистри:

-азбучен указател за образуваните граждански, наказателни дела

-описна книга

            -регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК

III.Типична квалификация:

1.Отлични компютърни, комуникативни, организационни умения и  лични качества.

2.Познания по общи деловодни техники, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване, отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация.

3.Добри умения за работа с граждани и в екип.

            IV.Образование: - минимална степен на завършено образование - средно.

V.Препоръчителен опит: две години общ стаж като съдебен служител.

VI.Подчиненост: Административен ръководител-Председател на съда, Съдия-докладчик и Административен секретар.

 


Посещения:791243