Ден на отворените врати

             РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                       РАЙОНЕН СЪД-ПИРДОП

 

З А П О В Е Д 

№ 30 

гр.Пирдоп, 12.02.2019 г.

 

На основание чл.80, ал.1, т.1 от ЗСВ, във връзка с писмо изх.№ ВСС-66/23.01.2019г. на Председателя на комисията по правни и институционални въпроси към пленума на Висшия съдебен съвет

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

09.05.2019 г. за  „Ден на отворените врати“, който ще се проведе в Районен съд - Пирдоп на тема: „Съдебната власт отблизо. Публично разпределение на делата“ .

Заповедта да се публикува на интернет-страницата и се постави на таблото на Районен съд - Пирдоп.

Препис от настоящата заповед да се връчи на  системния администратор, адм.секретар, съдиите и съдебните служители за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/       

                                                                                                                                 /Симеон Гюров/

 

 

 

И/Н:Адм.секретар П.Филчева

 


Посещения:744258