Ден на отворените врати

 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ 10

 

гр.Пирдоп, 09.01.2017 г.

 

На основание чл.80, ал.1, т.1 от ЗСВ

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

 

Определям „Ден на отворените врати” за Районен съд - Пирдоп на 09.02.2017 г., с цел повишаване правната култура на гражданите и запознаването им с работата на съда.

Заповедта да се публикува на интернет-страницата и се постави на таблото на Районен съд - Пирдоп.

Препис от настоящата заповед да се връчи на  системния администратор, адм.секретар, съдиите и съдебните служители за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                /Симеон Гюров/

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И/Н:Адм.секретар П.Филчева


Посещения:603967