Ден на отворените врати

 

                                                     

              РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                       РАЙОНЕН СЪД-ПИРДОП

     
 
 
 
 

 


З А П О В Е Д 

 

№ 16

 

гр.Пирдоп, 29.01.2018 г.

 

На основание чл.80, ал.1, т.1 от ЗСВ, във връзка с писмо изх.№ ВСС-783/22.01.2018 г. на Висш съдебен съвет

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Определям „Ден на отворените врати” за Районен съд Пирдоп на 01.03.2018 г., с цел повишаване правната култура на гражданите и запознаването им с работата на съда.

Заповедта да се публикува на интернет-страницата и се постави на таблото на Районен съд Пирдоп.

Препис от настоящата заповед да се връчи на  системния администратор, адм.секретар, съдиите и съдебните служители за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

 

    АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ…….…………

           /Симеон Гюров/

 

 

 

 

И/Н:Адм.секретар П.Филчева

 

 


Посещения:704606