Декларации ЗПУКИ промяна

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и

установяване на конфликт на интереси

 

Подписаният(ната) П. Н.Ф.………..…………......................................

(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  Административен секретар в Районен съд Пирдоп…….......................................................................................................

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

І. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ:

.................................................................................................................................................. ІІ. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ:

1.Сключен договор за банков ипотечен кредит с „ОББ“ АД за сумата от ……. лева.

2.Сключен договор за банков потребителски кредит с „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД за сумата от ………..лева.

 

Дата:   10.01.2017 г.                                                 Декларатор:/п/

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и

установяване на конфликт на интереси

 

Подписаният(ната) П. Н. Ф.

(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  Административен секретар в Районен съд Пирдоп......................................

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

І. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ:

.................................................................................................................................................. ІІ. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ:

1.Погасено задължение по сключен договор за банков кредит с „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД в размер на ……. лева.

2.Сключен договор за банков потребителски кредит с „ЦКБ“ АД за сумата от …… лева.

 

Дата:   15.05.2017 г.                                                 Декларатор:/п/

 

 

 


Посещения:784944