Декларации - конкурс

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 340а, ал .1 от Закона за съдебната власт

Долуподписаният/ата…………………………………………………………….с ЕГН……………………., л.к. №…………………………………………..и

постоянен адрес:.......................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. съм български гражданин/ка, гражданин/ка на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2.     съм навършил/а пълнолетие;

3.     не съм поставен/а под запрещение;

4.     не съм осъждан/а на лишаване от свобода за умишлено престьпление от общ характер;

5.     не съм лишен/а по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6.     отговарям на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.

ДЕКЛАРАТОР:.........................................

Дата:.....................................

гР..........................

 


Посещения:791258